หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินการตรวจสอบทางเทคนิคของการติดตั้งระบบเสียง (Undertake technical check)

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ -LST-3-043ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดำเนินการตรวจสอบทางเทคนิคของการติดตั้งระบบเสียง (Undertake technical check)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างติดตั้งระบบเสียง ชั้น 36. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้ ใช้ทักษะและความรู้ในการตรวจสอบทางเทคนิคของการติดตั้งระบบเสียง ทั้งการตรวจสอบอุปกรณ์ระบบเสียงที่ผ่านการติดตั้ง และการตรวจสอบด้านเทคนิค


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักเทคโนโลยีระบบแสงและเสียง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10204.01 ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบเสียงที่ผ่านการติดตั้ง Perform equipment setup check 1.ตรวจสอบความถูกต้องอุปกรณ์ระบบเสียงด้วยสายตาให้สอดคล้องตามแผนงานด้วยความปลอดภัย Perform visual check on soundsystem to ensure all equipment are connected accordingly to the productionrequirement and observed safety practice 10204.01.01 138078
10204.01 ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบเสียงที่ผ่านการติดตั้ง Perform equipment setup check 2. ดำเนินการเปิดอุปกรณ์ระบบเสียง ตามขั้นตอนที่ถูกต้องด้วยความปลอดภัย Perform power-up procedure inaccordance to proper sound reinforcement safety operation 10204.01.02 138079
10204.01 ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบเสียงที่ผ่านการติดตั้ง Perform equipment setup check 3. ตรวจสอบงานระบบไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยต่อบุคคลและอุปกรณ์ Observe work and health safety when working withelectricity 10204.01.03 138080
10204.02 ตรวจสอบทางเทคนิคระบบเสียง Perform technical sound check 1.ตรวจสอบสายสัญญาณเข้า-ออก ของระบบเสียงให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง Performtechnical line check on all inputs and outputs for continuity, patching androuting test signal to check correct signal paths 10204.02.01 138081
10204.02 ตรวจสอบทางเทคนิคระบบเสียง Perform technical sound check 2. ตรวจสอบทางเทคนิคระบบเสียง ให้ได้คุณภาพเสียงเหมาะสมกับสถานที่ตามหลักปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practice) Performtechnical sound check to nominal SPL level to meet acoustic and dynamic requirementbased on best practice 10204.02.02 138082
10204.03 จัดทำเอกสารสำหรับงานตรวจสอบการติดตั้งระบบเสียง Perform proper documentation for system setup 1.ระบุความผิดพลาดและวิธีการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีและปลอดภัยระหว่างการทดสอบระบบเสียงTake action to ensure that faults and problems identified duringtesting are rectified promptly & safely 10204.03.01 138083
10204.03 จัดทำเอกสารสำหรับงานตรวจสอบการติดตั้งระบบเสียง Perform proper documentation for system setup 2. ตรวจสอบความถูกต้องของงานระบบเสียงตามที่กำหนดโดยใช้เอกสารที่จัดทำขึ้น Complete sound check and documents updateaccordingly to production requirements 10204.03.02 138084

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น2. ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีเสียง 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ระบบเสียง    2. การเปิดอุปกรณ์ระบบเสียง           3. การตรวจสอบการใช้งานของระบบไฟฟ้า        4. การตรวจสอบสายสัญญาณ         5. การตรวจสอบคุณภาพของเสียง  

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. วิธีการตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ระบบเสียง          2. ขั้นตอนการเปิดอุปกรณ์ระบบเสียง        3. เทคนิคการตรวจสอบการใช้งานของระบบไฟฟ้า      4. วิธีการการตรวจสอบสายสัญญาณ          5. วิธีการตรวจสอบคุณภาพของเสียง                                           6. ความปลอดภัยเกี่ยวกับการตรวจสอบ      7. ข้อผิดพลาดและวิธีการแก้ปัญหาในระหว่างการทดสอบ  

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)  1. เอกสารรับรองการทำงานจากสถานประกอบการ หรือ  2. ผลงานการเปิดอุปกรณ์ระบบเสียง       3. ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบงาน์ระบบไฟฟ้า  4. ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบสายสัญญาณเข้าออก  5. ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบทางเทคนิคระบบเสียง    6. เอกสารการตรวจสอบระบบไฟฟ้า(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)  1. เอกสารรับรองผลการอบรมเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ในงานระบบเสียง(ค) คำแนะนำในการประเมิน  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการตรวจสอบทางเทคนิคระบบเสียงที่ผ่านการติดตั้ง จากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมิน  ประเมินจากหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการประเมิน 

15. ขอบเขต (Range Statement)

(ข) คำอธิบายรายละเอียดN/A 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือประเมิน  1) แบบทดสอบข้อเขียน  2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน2. เครื่องมือประเมิน  1) แบบทดสอบข้อเขียน  2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน3. เครื่องมือประเมิน  1) แบบทดสอบข้อเขียน  2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 


ยินดีต้อนรับ