หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินการงานระบบเสียงหลังการแสดง (Perform post-show)

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ -LST-1-040ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดำเนินการงานระบบเสียงหลังการแสดง (Perform post-show)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างติดตั้งระบบเสียง ชั้น 16. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้ใช้ทักษะและความรู้ในการดำเนินการงานระบบเสียงหลังการแสดง ซึ่งจะต้องสามารถปิดระบบเสียงและเก็บอุปกรณ์ระบบเสียงได้อย่างปลอดภัย


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักเทคโนโลยีระบบแสงและเสียง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
10208.01 ปิดระบบเสียงอย่างปลอดภัย Safely power-down the sound system 1.ปิดระบบจ่ายไฟฟ้าได้ถูกต้องตามขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยPower downelectrical power supply following safety procedure 10208.01.01
10208.01 ปิดระบบเสียงอย่างปลอดภัย Safely power-down the sound system 2. เก็บสายไฟฟ้าได้ถูกต้องตามคำสั่งและขั้นตอน Pack allelectrical cabling under supervision 10208.01.02
10208.01 ปิดระบบเสียงอย่างปลอดภัย Safely power-down the sound system 3. เก็บสายระบบเสียงทั้งหมดได้ถูกต้องตามหลักปฏิบัติที่เป็นเลิศ Packall signal cabling in accordance to Sound Reinforcement Best Practice 10208.01.03
10208.02 เก็บอุปกรณ์ระบบเสียง Packing up of sound system 1.เก็บอุปกรณ์ระบบเสียงและอุปกรณ์เสริมได้อย่างได้ถูกต้องและปลอดภัย Packequipment and accessories according Work Health & Safety policy 10208.02.01
10208.02 เก็บอุปกรณ์ระบบเสียง Packing up of sound system 2.ทำความสะอาดและจัดเก็บพื้นที่ปฏิบัติงานหลังการใช้งานให้อยู่ในสภาพเดิมได้ถูกต้องและปลอดภัยClean work environment after use and restore environment to originalcondition 10208.02.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบเสียง2. ความรู้เกี่ยวกับการเดินสายไฟฟ้าและสายสัญญาณ3. ความรู้เกี่ยวกับการเข้าระบบเชื่อมต่อสายไฟฟ้าและสายสัญญาณ4. ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การปิดเครื่องตามขั้นตอนที่ปลอดภัย   2. การเก็บสายระบบเสียง      3. การเก็บอุปกรณ์ระบบเสียงและอุปกรณ์เสริม       4. การทำความสะอาดและจัดเก็บพื้นที่ปฏิบัติงาน       

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ขั้นตอนการปิดเครื่องตามขั้นตอนที่ปลอดภัย         2. วิธีการเก็บสายระบบเสียง      3. ขั้นตอนการเก็บอุปกรณ์ระบบเสียงและอุปกรณ์เสริม  4. วิธีการทำความสะอาดและจัดเก็บพื้นที่ปฏิบัติงาน           5. วิธีการร่วมประเมินผลงานและจัดทำข้อแนะนำ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน     6. เทคนิควิธีการสอบถามผลตอบรับจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทำงาน        7. วิธีการจดบันทึกเพื่อปรับปรุงพัฒนา 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)   1. เอกสารรับรองการทำงานจากสถานประกอบการ หรือ   2. ผลงานการปิดระบบเสียงและเก็บอุปกรณ์ระบบเสียงได้อย่างปลอดภัย(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)  1. เอกสารรับรองผลการอบรมเกี่ยวกับการปิดระบบเสียงและเก็บอุปกรณ์ระบบเสียงได้อย่างปลอดภัย(ค) คำแนะนำในการประเมิน  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการปิดระบบเสียงและเก็บอุปกรณ์ระบบเสียงได้อย่างปลอดภัย จากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมิน  ประเมินจากหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการประเมิน 

15. ขอบเขต (Range Statement)

(ข) คำอธิบายรายละเอียดN/A 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือประเมิน  1) แบบทดสอบข้อเขียน  2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน2. เครื่องมือประเมิน  1) แบบทดสอบข้อเขียน  2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน  


ยินดีต้อนรับ