หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ขึ้น-ลงอุปกรณ์ระบบเสียงที่ใช้ในการแสดง (Assist in Bump-In & Bump-Out of Show)

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ -LST-1-039ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ขึ้น-ลงอุปกรณ์ระบบเสียงที่ใช้ในการแสดง (Assist in Bump-In & Bump-Out of Show)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างติดตั้งระบบเสียงชั้น 16. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

   หน่วยสมรรถนะนี้ ใช้ทักษะและความรู้ในการขนย้าย ขึ้น-ลงอุปกรณ์ระบบเสียงที่ใช้ในการแสดง ซึ่งประกอบด้วยการจัดเตรียมอุปกรณ์ระบบเสียงเพื่อการขนส่ง และขนย้ายอุปกรณ์ระบบเสียง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักเทคโนโลยีระบบแสงและเสียง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10201.01 จัดเตรียมอุปกรณ์ระบบเสียงเพื่อการขนส่ง Prepare equipment for transportation 1.ประกอบอุปกรณ์ระบบเสียงได้ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน Assembleequipment & assessories in correct order according to instructions andpacking list to ensure ease of packing, loading, unloading and setup 10201.01.01 138059
10201.01 จัดเตรียมอุปกรณ์ระบบเสียงเพื่อการขนส่ง Prepare equipment for transportation 2. จัดเก็บอุปกรณ์ระบบเสียงอย่างถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียหายจากการขนส่ง Pack equipment & Assessoriesapproapraitely to avoid damage during transportation 10201.01.02 138060
10201.01 จัดเตรียมอุปกรณ์ระบบเสียงเพื่อการขนส่ง Prepare equipment for transportation 3. จัดเตรียมเครื่องมือสำหรับจัดเก็บ/ขนย้าย/ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเสียง Prepare and pack tools required for bump-in & bump-out 10201.01.03 138061
10201.02 ขนย้ายอุปกรณ์ระบบเสียง Move, load & unload equipment 1.นำของขึ้นลงอย่างถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหาย Load &unload equipment in correct packing order with care to avoid damage 10201.02.01 138062
10201.02 ขนย้ายอุปกรณ์ระบบเสียง Move, load & unload equipment 2. สวมชุดป้องกันอันตรายการบาดเจ็บจากการขนย้ายถูกต้องครบถ้วน Usesafe manual handling method throughout moving, loading and unloading processto avoid injury and damage 10201.02.02 138063
10201.02 ขนย้ายอุปกรณ์ระบบเสียง Move, load & unload equipment 3. ตรวจสอบการขนย้ายอุปกรณ์ระบบเสียงให้ถูกต้องและครบถ้วนตามรายการInspect load prior to transportation to ensure all equipments areloaded completely and appropriately 10201.02.03 138064

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. ทักษะการรับคำสั่งในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง2. ทักษะจัดเตรียมจัดเก็บอุปกรณ์ทั่วไป3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดเตรียมจัดเก็บอุปกรณ์ทั่วไป 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การประกอบอุปกรณ์ระบบเสียง2. การจัดเก็บอุปกรณ์ระบบเสียง3. การจัดเตรียมเครื่องมือสำหรับจัดเก็บ/ขนย้าย/ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเสียง4. การนำอุปกรณ์ระบบเสียงขึ้นลง จากยานพาหนะ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับชื่อชนิดอุปกรณ์ระบบเสียง2. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดเตรียมจัดเก็บอุปกรณ์ระบบเสียง3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบการขนย้ายอุปกรณ์ระบบเสียง 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)   1. เอกสารรับรองการทำงานจากสถานประกอบการ หรือ   2. ผลงานกับการจัดเก็บ/ขนย้าย/ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเสียง(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)   1. เอกสารรับรองผลการอบรมเกี่ยวกับการจัดเก็บ/ขนย้าย/ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเสียง(ค) คำแนะนำในการประเมิน   ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการจัดเก็บ/ขนย้าย/ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเสียงจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมิน   ประเมินจากหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการประเมิน 

15. ขอบเขต (Range Statement)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด1. การขนย้าย หมายถึง การนำอุปกรณ์เข้า/ออกจากที่จัดเก็บบรรจุลงในอุปกรณ์จัดเก็บ แล้วนำขึ้น/ลงยานพาหนะเพื่อเข้า/ออกสถานที่จัดการแสดง2. ชุดป้องกันอันตราย ครอบคลุมถึง อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ/ลำตัว รองเท้า ถุงมือ หรืออื่นๆตามความจำเป็น 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1 เครื่องมือประเมิน  1) แบบทดสอบข้อเขียน  2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน2 เครื่องมือประเมิน  1) แบบทดสอบข้อเขียน  2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน  


ยินดีต้อนรับ