หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ILS-ZZZ-6-074ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


ISCO    1345 ผู้จัดการด้านการศึกษา


1 1345 ผู้จัดการด้านการศึกษา

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถจัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา จัดการทรัพย์สินที่หมดสภาพหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน จัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา จัดทำระเบียบการใช้ทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดการของสถานศึกษา สำหรับการจัดหาพัสดุสามารถวิเคราะห์แผนงาน งาน/โครงการ ที่จัดทำกรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จัดทำแผนจัดหาพัสดุและดำเนินการจัดหาพัสดุทั้งในส่วนที่สถานศึกษาจัดหาเอง และร่วมมือกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นจัดหาสำหรับงานจัดซื้อจัดจ้างสามารถจัดทำเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และทำการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ รวมถึงการตรวจรับงาน และมอบเรื่องแก่เจ้าหน้าที่การเงินฎีกาเบิกเงินเพื่อจ่ายแก่ผู้ขาย/ผู้จ้าง สามารถจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของสถานศึกษาให้ถูกสุขลักษณะ ปลอดมลพิษ จัดการภูมิทัศน์ของสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม จัดสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่พักผ่อนหย่อนใจภายในสถานศึกษา


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

 • พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐

 • ระเบียบว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

 • นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๑พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการนำเงิน รายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

 • ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินรายได้สถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล 


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
30203.01 จัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 1. ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ้นสำรวจวัสดุครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้างทั้งหมดเพื่อทราบสภาพการใช้งาน 30203.01.01 137647
30203.01 จัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 2. จำหน่าย บริจาค หรือขายทอดตลาดในกรณีที่หมดสภาพหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ 30203.01.02 137648
30203.01 จัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 3. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน 30203.01.03 137649
30203.01 จัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 4. จัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา ซึ่งอาจใช้โปรแกรมระบบทะเบียนคุมสินทรัพย์ก็ได้ 30203.01.04 137650
30203.01 จัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 5. จัดทำระเบียบการใช้ทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดการของสถานศึกษา 30203.01.05 137651
30203.02 จัดหาพัสดุ 1. วิเคราะห์แผนงานงาน/โครงการ ที่จัดทำกรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง เพื่อตรวจดูกิจกรรมที่ต้องใช้พัสดุที่ยังไม่มีตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน 30203.02.01 137652
30203.02 จัดหาพัสดุ 2. จัดทำแผนการจัดหาพัสดุที่จำเป็นต้องใช้จากผลการวิเคราะห์แผนงานงาน/โครงการ 30203.02.02 137653
30203.02 จัดหาพัสดุ 3. จัดหาพัสดุทั้งในส่วนที่สถานศึกษาจัดหาเอง และร่วมมือกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นจัดหา 30203.02.03 137654
30203.03 กำหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง 1. จัดทำเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง 30203.03.01 137655
30203.03 กำหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง 2. จัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะประกาศ จ่าย/ขายแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ 30203.03.02 137656
30203.03 กำหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง 3. ตรวจรับงาน และมอบเรื่องแก่เจ้าหน้าที่การเงินฎีกาเบิกเงินเพื่อจ่ายแก่ผู้ขาย/ผู้จ้าง 30203.03.03 137657
30203.04 จัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 1. จัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของสถานศึกษาให้ถูกสุขลักษณะปลอดมลพิษ 30203.04.01 137658
30203.04 จัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 2. จัดการภูมิทัศน์ของสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม 30203.04.02 137659
30203.04 จัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 3. จัดสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่พักผ่อนหย่อนใจภายในสถานศึกษา 30203.04.03 137660

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการวางแผน2. ทักษะการบริหารสินทรัพย์3. ทักษะด้านการเงินงบประมาณ4. ทักษะการคิดคำนวณ5. ทักษะการประเมินผล6. ทักษะการต่อรอง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เรื่องการจัดทำแผน2. ความรู้เรื่องการบริหารสินทรัพย์3. ความรู้เรื่องการบริหารการเงินและค่าใช้จ่าย4. ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ5. ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง6. ความรู้เรื่องระเบียบพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง7. ความรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)        1) แผนการบริหารจัดการทรัพย์สินของสถานศึกษา2) เอกสารตัวอย่างบัญชีรายการทรัพย์สินและระบบพัสดุของสถานศึกษา(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)ประกาศนียบัตรแสดงการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินงบประมาณ(ค) คำแนะนำในการประเมินเจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)


ไม่ระบุ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


1. จัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา
 • การสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกที่เกี่ยวกับการสำรวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้างเพื่อทราบสภาพการใช้งาน จำหน่าย บริจาค หรือขายทอดตลาด การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา การจัดทำระเบียบการใช้ทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดการของสถานศึกษา

 • การใช้วิธีการสัมภาษณ์ เป็นคำถามปลายเปิด เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของกระบวนการตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ้นสำรวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้างทั้งหมดเพื่อทราบสภาพการใช้งาน จำหน่าย บริจาค หรือขายทอดตลาดในกรณีที่หมดสภาพหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ การดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน แนวทาง และกระบวนการจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา ตลอดจนการจัดทำระเบียบการใช้ทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดการของสถานศึกษา

 • การประเมินเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ้นสำรวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดเพื่อแสดงถึงสภาพการใช้งาน จำหน่าย บริจาค หรือขายทอดตลาดในกรณีที่หมดสภาพหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ การดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ การรวบรวม หรือจัดการระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา แนวทางระเบียบการใช้ทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดการของสถานศึกษา
2. จัดหาพัสดุ
 • การสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์แผนงาน งาน/โครงการ ที่จัดทำกรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง การตรวจดูกิจกรรมที่ต้องใช้พัสดุที่ยังไม่มีตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน การจัดทำแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุทั้งในส่วนที่สถานศึกษาจัดหาเอง และการร่วมมือกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นจัดหา

 • การใช้วิธีการสัมภาษณ์ เป็นคำถามปลายเปิด เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของแนวทางการวิเคราะห์แผนงาน งาน/โครงการ ที่จัดทำกรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง กระบวนการตรวจดูกิจกรรมที่ต้องใช้พัสดุที่ยังไม่มีตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน ขั้นตอนของการจัดทำแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุทั้งในส่วนที่สถานศึกษาจัดหาเอง และแนวทางความร่วมมือกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นจัดหา

 • การประเมินเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกระบวนการวิเคราะห์แผนงาน งาน/โครงการ ที่จัดทำกรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ขั้นตอนของการตรวจดูกิจกรรมที่ต้องใช้พัสดุที่ยังไม่มีตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน แผน หรือแนวทางการจัดทำแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุทั้งในส่วนที่สถานศึกษาจัดหาเอง และขั้นตอนการพิจารณาความร่วมมือกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นจัดหา
3. กำหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง
 • การสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง จัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบงบประมาณ การกำหนดรายละเอียด เกณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะ ประกาศ  จ่าย/ขายแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซอง การตรวจรับงาน และการเบิกเงินเพื่อจ่ายแก่ผู้ขาย/ผู้จ้าง

 • การใช้วิธีการสัมภาษณ์ เป็นคำถามปลายเปิด เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของกระบวนการจัดทำเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง จัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะ ประกาศจ่าย/ขายแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ กระบวนการพิจารณาซองโดยคณะกรรมการ ตรวจรับงาน และขั้นตอนการมอบเรื่องแก่เจ้าหน้าที่การเงินฎีกาเบิกเงินเพื่อจ่ายแก่ผู้ขาย/ผู้จ้าง

 • การประเมินเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการดำเนินการจัดทำเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง จัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะ ประกาศจ่าย/ขายแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ กระบวนการ หรือขั้นตอนการตรวจรับงาน และเอกสารการมอบเรื่องแก่เจ้าหน้าที่การเงินฎีกาเบิกเงินเพื่อจ่ายแก่ผู้ขาย/ผู้จ้าง
4. จัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
 • การสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของสถานศึกษาให้ถูกสุขลักษณะ ปลอดมลพิษจัดการภูมิทัศน์ของสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานศึกษาให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม จัดสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่พักผ่อนหย่อนใจภายในสถานศึกษา

 • การใช้วิธีการสัมภาษณ์ เป็นคำถามปลายเปิด เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของกระบวนการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของสถานศึกษาให้ถูกสุขลักษณะ ปลอดมลพิษ จัดการภูมิทัศน์ของสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานศึกษาให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม จัดสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่พักผ่อนหย่อนใจภายในสถานศึกษา

 • การประเมินเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของสถานศึกษาให้ถูกสุขลักษณะ ปลอดมลพิษ จัดการภูมิทัศน์ของสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานศึกษาให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม จัดสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่พักผ่อนหย่อนใจภายในสถานศึกษายินดีต้อนรับ