หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการด้านงบประมาณของสถานศึกษา

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ILS-ZZZ-6-073ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการด้านงบประมาณของสถานศึกษา

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


ISCO    1345 ผู้จัดการด้านการศึกษา


1 1345 ผู้จัดการด้านการศึกษา

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถจัดเตรียมงบประมาณ โดยทบทวนงบประมาณ เพื่อวางกรอบในการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปวางแผนงบประมาณ จัดทำเอกสารงบประมาณ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณมาแล้วจะสามารถทบทวนแผนการดำเนินการของสถานศึกษา กระจายงบประมาณของสถานศึกษาให้หน่วยงานต่างๆ ตามแผนการใช้งบประมาณที่ทบทวนแล้ว ตลอดจนควบคุมติดตามวัดผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานของสถานศึกษาตามงบประมาณที่จัดสรร และปรับปรุงการจัดทำงบประมาณของสถานศึกษาในปีงบประมาณถัดไป


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

 • พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐

 • ระเบียบว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

 • นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๑พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

 • หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องเงินรายได้สถานศึกษา

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการนำเงิน รายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

 • แนวปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุงการศึกษา หรือเงินอุดหนุนการศึกษา

 • ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินรายได้สถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล

 • คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว 

 • หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ

 • หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติจัดประชุมของทางราชการ

 • หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ปรับหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และ ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ

 • หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน

 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2)


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
30202.01 จัดเตรียมงบประมาณ 1. ทบทวนงบประมาณเพื่อวางกรอบในการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 30202.01.01
30202.01 จัดเตรียมงบประมาณ 2. วางแผนงบประมาณ 30202.01.02
30202.01 จัดเตรียมงบประมาณ 3. จัดทำเอกสารงบประมาณ 30202.01.03
30202.01 จัดเตรียมงบประมาณ 4. ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ 30202.01.04
30202.02 จัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 1. ทบทวนแผนการดำเนินการของสถานศึกษาที่ประกอบไปด้วยแผนงานและโครงการตลอดจนกิจกรรม 30202.02.01
30202.02 จัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 2. กระจายงบประมาณของสถานศึกษาให้หน่วยงานต่าง ๆตามแผนการใช้งบประมาณที่ทบทวนแล้ว 30202.02.02
30202.02 จัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ควบคุมติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 30202.02.03
30202.03 ประเมินผลงบประมาณ 1. วัดผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 30202.03.01
30202.03 ประเมินผลงบประมาณ 2. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานของสถานศึกษาตามงบประมาณที่จัดสรร 30202.03.02
30202.03 ประเมินผลงบประมาณ 3. ปรับปรุงการจัดทำงบประมาณของสถานศึกษาในปีงบประมาณถัดไป 30202.03.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการวางแผน2. ทักษะการบริหารทรัพย์สิน3. ทักษะด้านการเงินงบประมาณ4. ทักษะการคิดคำนวณ5. ทักษะการประเมินผล

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เรื่องการจัดทำแผน2. ความรู้เรื่องการบริหารทรัพย์สิน3. ความรู้เรื่องการบริหารการเงิน และค่าใช้จ่าย4. ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ5. ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง6. ความรู้เรื่องหลักการงบประมาณ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)        1) แผนงบประมาณของสถานศึกษา2) งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด งบแสดงที่มาและใช้ไปของเงินทุน (ถ้ามี)(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)ประกาศนียบัตรแสดงการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินงบประมาณ(ค) คำแนะนำในการประเมินเจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)


การจัดการงบประมาณของสถานศึกษาของรัฐบาล จะต้องรู้รูปแบบการงบประมาณของประเทศ เพื่อให้เข้าใจกระบวนการงบประมาณ การจัดทำงบประมาณ การจำแนกประเภทรายจ่าย ตลอดจนเข้าใจกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและควบคุมงบประมาณ สำหรับบริบทของสถานศึกษา มีรายละเอียดมาก เช่น การบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนต่าง ๆ เป็นต้น ในการเบิกจ่ายมีขั้นตอนที่รัดกุม ทำตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


1. จัดเตรียมงบประมาณ
 • การสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกที่เกี่ยวกับการทบทวนงบประมาณกับการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การวางแผนงบประมาณ การจัดทำเอกสารงบประมาณการขออนุมัติงบประมาณ

 • การใช้วิธีการสัมภาษณ์ เป็นคำถามปลายเปิด เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของกระบวนการทบทวนงบประมาณกับการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การวางแผนงบประมาณ กระบวนการจัดทำเอกสารงบประมาณและกระบวนการขออนุมัติงบประมาณ

 • การประเมินเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวทางการทบทวนงบประมาณ  การวางแผนงบประมาณ การจัดทำงบประมาณการขออนุมัติงบประมาณ
2. จัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกที่เกี่ยวกับการทบทวนแผนการดำเนินการของสถานศึกษา การกระจายงบประมาณตามแผนการใช้งบประมาณที่ทบทวนแล้ว

 • การใช้วิธีการสัมภาษณ์ เป็นคำถามปลายเปิด เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของกระบวนการทบทวนแผนการดำเนินการของสถานศึกษาที่ประกอบไปด้วยแผนงานและโครงการ ตลอดจนความเข้าใจในตัวกิจกรรมการกระจายงบประมาณของสถานศึกษาให้หน่วยงานต่างๆตามแผนการใช้งบประมาณที่ทบทวนแล้ว

 • การประเมินเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกระบวนการทบทวนแผนการดำเนินการของสถานศึกษาที่ประกอบไปด้วยแผนงานและโครงการ ตลอดจนเอกสาร กระบวนการกระจายงบประมาณของสถานศึกษาให้หน่วยงานต่างๆ ตามแผนการใช้งบประมาณที่ทบทวนแล้ว
3. ประเมินผลงบประมาณ
 • การสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกที่เกี่ยวกับการวัดผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานของสถานศึกษาตามงบประมาณที่จัดสรร

 • การใช้วิธีการสัมภาษณ์ เป็นคำถามปลายเปิด เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของกระบวนการวัดผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ กระบวนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานของสถานศึกษาตามงบประมาณที่จัดสรร

 • การประเมินเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวทางของการวัดผลการปฏิบัติงาน เอกสารแผน หรือแนวทางและกระบวนการใช้จ่ายงบประมาณที่ดำเนินการ เอกสาร กระบวนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานของสถานศึกษาตามงบประมาณที่จัดสรรยินดีต้อนรับ