หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการด้านการเงินของสถานศึกษา

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ILS-ZZZ-6-072ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการด้านการเงินของสถานศึกษา

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


ISCO    1345 ผู้จัดการด้านการศึกษา


1 1345 ผู้จัดการด้านการศึกษา

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถวิเคราะหแหลงที่มาของเงินรายได้ จัดทำประมาณการรายรับและรายจายจัดลําดับความสำคัญการจัดสรรเงินและทรัพยากรในสถานศึกษาจัดทำแผนจัดหาเงินทุน ดำเนินการตามแผน และประเมินผลการจัดหาเงินทุน


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

 • พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐

 • ระเบียบว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

 • นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๑พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

 • หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องเงินรายได้สถานศึกษา

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการนำเงิน รายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

 • แนวปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุงการศึกษา หรือเงินอุดหนุนการศึกษา

 • ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินรายได้สถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล

 • คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว 

 • หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ

 • หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติจัดประชุมของทางราชการ

 • หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ปรับหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และ ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ

 • หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน

 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2)


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
30201.01 วางแผนการเงิน 1. วิเคราะหแหลงที่มาของเงินรายได้ของสถานศึกษา 30201.01.01 137631
30201.01 วางแผนการเงิน 2. จัดทำประมาณการรายรับและรายจายของสถานศึกษา 30201.01.02 137632
30201.01 วางแผนการเงิน 3. จัดลําดับการจัดสรรเงินและทรัพยากรในสถานศึกษา 30201.01.03 137633
30201.02 จัดหาเงินทุน 1. จัดทำแผนจัดหาเงินทุนของสถานศึกษา 30201.02.01 137634
30201.02 จัดหาเงินทุน 2. ดำเนินการตามแผนจัดหาเงินทุน 30201.02.02 137635
30201.02 จัดหาเงินทุน 3. ประเมินผลการจัดหาเงินทุน 30201.02.03 137636

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการวางแผน2. ทักษะการบริหารทรัพย์สิน3. ทักษะด้านการเงิน4. ทักษะการคิดคำนวณ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เรื่องการจัดทำแผน2. ความรู้เรื่องการบริหารทรัพย์สิน3. ความรู้เรื่องการบริหารการเงิน และค่าใช้จ่าย4. ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ5. ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)        1) แผนการเงินของสถานศึกษา2) แผนการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ (ถ้ามี)(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)ประกาศนียบัตรแสดงการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน(ค) คำแนะนำในการประเมินเจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)


การจัดการด้านการเงิน ครอบคลุมถึง การได้มาซึ่งเงินทุนซึ่งใช้ในการบริหารกิจการของสถานศึกษา เช่น รายได้จากค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง เงินบริจาค เป็นต้น การจัดสรรเงินทุนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น เงินเดือน ค่าน้ำ ค่าไฟ เป็นต้น รวมถึงการจัดสรรเงินเพื่อดำเนินโครงการ หรือการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน ในการประเมินโครงการต่างๆ อาจจำเป็นต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อจัดลำดับความสำคัญของแต่ละโครงการด้วย


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


1. วางแผนการเงิน
 • การสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกที่เกี่ยวกับแหลงที่มาของเงินรายได้ของสถานศึกษา การจัดทำประมาณการรายรับและรายจายของสถานศึกษา การจัดสรรเงินและทรัพยากรในสถานศึกษา 

 • การใช้วิธีการสัมภาษณ์ เป็นคำถามปลายเปิด เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของแหลงที่มาของเงินรายได้ของสถานศึกษา แนวทางการจัดทำประมาณการรายรับและรายจายของสถานศึกษา กระบวนการจัดสรรเงินและทรัพยากรในสถานศึกษา

 • การประเมินเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเอกสารรายละเอียดชี้แจงถึงที่มาที่ไปของแหลงที่มาของเงินรายได้ของสถานศึกษา เอกสารการจัดทำประมาณการรายรับและรายจ่ายของสถานศึกษา แผนการจัดสรรเงินและทรัพยากรในสถานศึกษา
2. จัดหาเงินทุน
 • การสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกที่เกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนของสถานศึกษา และประเมินผลการจัดหาเงินทุน

 • การใช้วิธีการสัมภาษณ์ เป็นคำถามปลายเปิด เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของกระบวนการจัดทำแผนจัดหาเงินทุนของสถานศึกษา ขั้นตอนการดำเนินการตามแผนจัดหาเงินทุน วิธีประเมินผลการจัดหาเงินทุน

 • การประเมินเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการจัดทำแผนจัดหาเงินทุนของสถานศึกษา ดำเนินการตามแผนจัดหาเงินทุน ประเมินผลการจัดหาเงินทุน

 ยินดีต้อนรับ