หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

นำนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ILS-ZZZ-6-064ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ นำนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


ISCO    1345 ผู้จัดการด้านการศึกษา


1 1345 ผู้จัดการด้านการศึกษา

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถจัดทำ Strategy Map ของสถานศึกษากระจายนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษาลงสู่การปฏิบัติสื่อสารนโยบายและกลยุทธ์ให้บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบจัดทำแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาระบุปัจจัยที่จะต้องเปลี่ยนแปลงองค์กรและระบุผลลัพธ์และผลกระทบที่พึงประสงค์จากการเปลี่ยนแปลง โดยใช้หลักการที่กำหนด


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

 • พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐  

 • ระเบียบว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 

 • นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

 • แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๑พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10102.01 กระจายกลยุทธ์ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 1. จัดทำ StrategyMap ของสถานศึกษาโดยใช้แนวทางที่กำหนด 10102.01.01 137511
10102.01 กระจายกลยุทธ์ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 2.กระจายนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษาลงสู่การปฏิบัติโดยใช้แนวทางที่กำหนด 10102.01.02 137512
10102.01 กระจายกลยุทธ์ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 3. สื่อสารนโยบายและกลยุทธ์ให้บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยใช้แนวทางที่กำหนด 10102.01.03 137513
10102.02 กำกับติดตามการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 1.ติดตามผลการนำนโยบายของสถานศึกษาไปปฏิบัติโดยใช้แนวทางที่กำหนด 10102.02.01 137514
10102.02 กำกับติดตามการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 2.ประเมินผลการนำนโยบายของสถานศึกษาไปปฏิบัติโดยใช้แนวทางที่กำหนด 10102.02.02 137515
10102.02 กำกับติดตามการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 3.ทบทวนและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่ยังไม่สอดคล้องกับนโยบายให้เป็นไปตามนโยบายโดยใช้แนวทางที่กำหนด 10102.02.03 137516
10102.03 จัดการการเปลี่ยนแปลงในองค์กร 1. จัดทำแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาโดยใช้แนวทางที่กำหนด 10102.03.01 137517
10102.03 จัดการการเปลี่ยนแปลงในองค์กร 2. ระบุปัจจัยที่จะต้องเปลี่ยนแปลงองค์กรโดยใช้แนวทางที่กำหนด 10102.03.02 137518
10102.03 จัดการการเปลี่ยนแปลงในองค์กร 3. ระบุผลลัพธ์และผลกระทบที่พึงประสงค์จากการเปลี่ยนแปลงโดยใช้แนวทางที่กำหนด 10102.03.03 137519

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. ทักษะการคิดวิเคราะห์  

 2. ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ       

 3. ทักษะการติดตาม และประเมินผลการเปลี่ยนแปลง        

 4. ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ   

 5. ทักษะการหาและวิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหา ช่องทาง และกลุ่มเป้าหมาย และกำหนดเป้าหมายและแผนงานการนำเสนอ

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงความรู้ความเข้าใจ ด้านการบริหารโครงการ      

 2. ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจขององค์การ นโยบาย และกลยุทธ์องค์การ และการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง

 3. ความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจขององค์การและหน่วยงาน

 4. ความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ ความสามารถในการเก็บวิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผล


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1) เอกสารแผนปฏิบัติการ ซึ่งประกอบด้วยแผนงาน โครงการ และกิจกรรม2) เอกสารแสดงการสื่อสารนโยบายและกลยุทธ์ให้บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ (เช่น หนังสือเวียน ประกาศ ระบบรายงานสารสนเทศ)3) เอกสารประเมินผลการนำนโยบายของสถานศึกษาไปปฏิบัติ4) เอกสารทบทวนและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่ยังไม่สอดคล้องกับนโยบายให้เป็นไปตามนโยบาย5) เอกสารแผนบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)เอกสารที่แสดงความรู้ของผู้สมัครว่ามีส่วนร่วมในการร่างแผนยุทธศาสตร์ Strategy Map กระจายนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษาลงสู่การปฏิบัติสื่อสารและนโยบายและกลยุทธ์ให้บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบติดตามผลการนำนโยบายของสถานศึกษาไปปฏิบัติประเมินผลการนำนโยบายของสถานศึกษาไปปฏิบัติทบทวนและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่ยังไม่สอดคล้องกับนโยบายให้เป็นไปตามนโยบาย จัดทำแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาระบุปัจจัยที่จะต้องเปลี่ยนแปลงองค์กร ระบุผลลัพธ์และผลกระทบที่พึงประสงค์จากการเปลี่ยนแปลง โดยใช้แนวทางที่กำหนดอาทิ บันทึกการประชุมที่บันทึกการแสดงความรู้ ความคิดเห็นของผู้สมัครเอกสารที่ใช้สื่อสารในองค์กร เอกสารการประเมินที่ใช้ในองค์กร(ค) คำแนะนำในการประเมินเจ้าหน้าที่ตรวจสอบร่องรอยจากเอกสารโดยพิจารณาเอกสารตามข้อ ก.และ ข. ประกอบกัน หาหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า
 • แผนที่ยุทธศาสตร์ Strategy Map ถูกจัดทำโดยใช้แนวทางที่กำหนดหรือไม่

 • การกระจายนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษาลงสู่การปฏิบัติถูกจัดทำโดยใช้แนวทางที่กำหนดหรือไม่

 • การสื่อสารและนโยบายและกลยุทธ์ให้บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถูกจัดทำโดยใช้แนวทางที่กำหนดหรือไม่

 • การติดตามผลการนำนโยบายของสถานศึกษาไปปฏิบัติ ถูกจัดทำโดยใช้แนวทางที่กำหนดหรือไม่

 • การประเมินผลการนำนโยบายของสถานศึกษาไปปฏิบัติ ถูกจัดทำโดยใช้แนวทางที่กำหนดหรือไม่

 • การทบทวนและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่ยังไม่สอดคล้องกับนโยบายให้เป็นไปตามนโยบาย

 • แผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาถูกจัดทำโดยใช้แนวทางที่กำหนดหรือไม่

 • การระบุปัจจัยที่จะต้องเปลี่ยนแปลงองค์กร ระบุผลลัพธ์และผลกระทบที่พึงประสงค์จากการเปลี่ยนแปลง ถูกจัดทำโดยใช้แนวทางที่กำหนดหรือไม่

 • ผู้ประเมินต้องตรวจสอบว่า ผู้สมัครมีส่วนร่วมแสดงความแสดงความคิดเห็น สั่งการ กำกับติดตามหรือตรวจสอบหรือไม่


15. ขอบเขต (Range Statement)


รายละเอียดของเครื่องมือเชิงนโยบาย มีดังต่อไปนี้
 • Balanced Scorecardของ Robert S. Kaplan และ David P. Norton

 • Policy Deployment Matrix     

 • Policy Evaluation Matrix        

 • Kotter’s Model

 • คู่มือการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ กพร.

 • แนวคิดเชิงระบบ IPO MODEL


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัครเพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน
1. การกระจายกลยุทธ์ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
 • การสอบข้อเขียนเป็นปรนัย 4 ตัวเลือก เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้สมัคร เกี่ยวกับแนวทางการวิเคราะห์นโยบายและเครื่องมือต่างๆ ได้แก่ Balanced Scorecardของ Robert S. Kaplan และ David P. Norton และ Policy Evaluation Matrix

 • การใช้วิธีการสัมภาษณ์ เป็นคำถามปลายเปิด เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้สมัคร เกี่ยวกับแนวทางการวิเคราะห์นโยบายและเครื่องมือต่างๆ ได้แก่ Balanced Scorecardของ Robert S. Kaplan และ Policy Evaluation Matrix

 • การประเมินเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ผู้ประเมินทำการตรวจสอบหลักฐานการปฏิบัติงานของผู้สมัคร ตรวจสอบร่องรอยจากเอกสารโดยพิจารณาเอกสารตามข้อ 14 ประกอบกับหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าแผนยุทธศาสตร์ Strategy Map ถูกจัดทำโดยใช้แนวทางที่กำหนดคือ Balance Scorecard และ Policy Evaluation Matrix หรือไม่
2. การกำกับติดตามการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
 • การสอบข้อเขียนเป็นปรนัย 4 ตัวเลือก เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้สมัคร เกี่ยวกับแนวทางกำกับติดตามการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติและเครื่องมือต่างๆ ได้แก่ Policy Deployment Matrix

 • การใช้วิธีการสัมภาษณ์ เป็นคำถามปลายเปิด เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้สมัคร เกี่ยวกับแนวทางการกำกับติดตามการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติและเครื่องมือต่างๆ ได้แก่ Policy Evaluation Matrix      

 • การประเมินเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ผู้ประเมินทำการตรวจสอบหลักฐานการปฏิบัติงานของผู้สมัคร ตรวจสอบร่องรอยจากเอกสารโดยพิจารณาเอกสารตามข้อ 14 ประกอบกับหลักฐานที่แสดงให้เห็นวิธีการกระจายนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษาลงสู่การปฏิบัติการสื่อสารและนโยบายและกลยุทธ์ให้บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบการติดตามผลการนำนโยบายของสถานศึกษาไปปฏิบัติ การประเมินผลการนำนโยบายของสถานศึกษาไปปฏิบัติ การทบทวนและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่ยังไม่สอดคล้องกับนโยบายให้เป็นไปตามนโยบาย แผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาถูกจัดทำโดยใช้แนวทางPolicy Evaluation Matrixหรือไม่
3. จัดการการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
 • การสอบข้อเขียนเป็นปรนัย 4 ตัวเลือก เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้สมัคร เกี่ยวกับแนวทางการวิเคราะห์นโยบายและเครื่องมือต่างๆ ได้แก่ Kotter’s Model, คู่มือการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ กพร.,แนวคิดเชิงระบบ IPO MODEL

 • การใช้วิธีการสัมภาษณ์ เป็นคำถามปลายเปิด เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้สมัคร เกี่ยวกับแนวทางการวิเคราะห์นโยบายและเครื่องมือต่างๆ ได้แก่ Kotter’s Model, คู่มือการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ กพร.,แนวคิดเชิงระบบ IPO MODEL

 • การประเมินเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ผู้ประเมินทำการตรวจสอบหลักฐานการปฏิบัติงานของผู้สมัคร ตรวจสอบร่องรอยจากเอกสารโดยพิจารณาเอกสารตามข้อ 14 ประกอบกับหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาถูกจัดทำโดยใช้แนวทางที่กำหนดหรือไม่การระบุปัจจัยที่จะต้องเปลี่ยนแปลงองค์กร ระบุผลลัพธ์และผลกระทบที่พึงประสงค์จากการเปลี่ยนแปลง ถูกจัดทำโดยใช้แนวทางที่กำหนดหรือไม่ผู้ประเมินต้องตรวจสอบว่า ผู้สมัครมีส่วนร่วมแสดงความแสดงความคิดเห็น สั่งการ กำกับติดตามหรือตรวจสอบหรือไม่

  


ยินดีต้อนรับ