หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการความรู้ของสถานศึกษา

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ILS-ZZZ-5-058ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการความรู้ของสถานศึกษา

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


ISCO    1345 ผู้จัดการด้านการศึกษา


1 1345 ผู้จัดการด้านการศึกษา

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถวิเคราะห์องค์ความรู้ของสถานศึกษา กำหนดเป้าหมายและดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของการจัดการความรู้ของสถานศึกษาจัดทำแผนจัดการความรู้ของสถานศึกษา ตามแนวทางที่กำหนดจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับแผนจัดการความรู้ที่กำหนดมอบหมายบุคลากรและหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามแผนงานและโครงการที่กำหนดกำกับติดตามวัดผลและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการจัดการความรู้ของสถานศึกษาตามแนวทางที่กำหนดปรับปรุงกิจกรรมการจัดการความรู้ของสถานศึกษาตามผลการประเมิน


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

 • พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐

 • ระเบียบว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

 • นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๑พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

 • คู่มือการจัดการความรู้ของสำนักงาน ก.พ.ร.


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
10203.01 จัดทำแผนจัดการความรู้ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในองค์การ 1.วิเคราะห์องค์ความรู้ของสถานศึกษา 10203.01.01
10203.01 จัดทำแผนจัดการความรู้ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในองค์การ 2.กำหนดเป้าหมายและดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของการจัดการความรู้ของสถานศึกษา 10203.01.02
10203.01 จัดทำแผนจัดการความรู้ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในองค์การ 3.จัดทำแผนจัดการความรู้ของสถานศึกษา ตามแนวทางที่กำหนด 10203.01.03
10203.02 ดำเนินการจัดการความรู้ในองค์กร 1.จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับแผนจัดการความรู้ที่กำหนด 10203.02.01
10203.02 ดำเนินการจัดการความรู้ในองค์กร 2.มอบหมายบุคลากรและหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามแผนงานและกิจกรรมที่กำหนด 10203.02.02
10203.02 ดำเนินการจัดการความรู้ในองค์กร 3.กำกับติดตามแผนงานและกิจกรรมการจัดการความรู้ของสถานศึกษาตามแนวทางที่กำหนด 10203.02.03
10203.03 ติดตามการใช้ระบบการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพ 1.วัดผลการดำเนินงานตามแผนงานและกิจกรรมการจัดการความรู้ของสถานศึกษาตามแนวทางที่กำหนด 10203.03.01
10203.03 ติดตามการใช้ระบบการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพ 2.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานและกิจกรรมการจัดการความรู้ของสถานศึกษา 10203.03.02
10203.03 ติดตามการใช้ระบบการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพ 3.ปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ของสถานศึกษาตามผลการประเมิน 10203.03.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. ทักษะการคิดวิเคราะห์

 2. ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ

 3. ทักษะการติดตาม และประเมินผลการเปลี่ยนแปลง

 4. ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

 5. ทักษะการหาและวิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหา ช่องทาง และกลุ่มเป้าหมาย และกำหนดเป้าหมายและแผนงานการนำเสนอ

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารโครงการ

 2. ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจขององค์การ นโยบาย และกลยุทธ์องค์การ และการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ

 3. ความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจขององค์การและหน่วยงาน

 4. ความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ ความสามารถในการเก็บวิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผล

 5. ความรู้เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 6. ความรู้เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1) แผนการจัดการความรู้ของสถานศึกษา2) เอกสารการจัดการความรู้ในรูปของไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ตำรา คู่มือ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)เอกสารการจัดการความรู้ที่ถูกจัดทำขึ้นตามแนวทางการจัดการความรู้ของสำนักงาน ก.พ.ร. ได้แก่แผนการจัดการความรู้ โครงการและกิจกรรมจัดการความรู้ ที่มีชื่อของผู้สมัครมีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารนั้น(ค) คำแนะนำในการประเมินผู้ประเมินตรวจสอบร่องรอยจากเอกสารโดยพิจารณาเอกสารตามข้อ ก.และ ข. ประกอบกัน หาหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า- เอกสารการจัดการความรู้ถูกจัดทำขึ้นตามแนวทางการจัดการความรู้ของสำนักงาน ก.พ.ร. ผู้ประเมินตรวจสอบว่าผู้สมัครมีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารการจัดการความรู้หรือไม่ เช่น การลงนามเป็นผู้ร่วมสร้างเอกสารหรือปรับปรุงเอกสาร


15. ขอบเขต (Range Statement)

รายละเอียดของเครื่องมือเชิงนโยบาย มีดังต่อไปนี้
 • แนวทางการจัดการความรู้ของสำนักงาน ก.พ.ร.


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัครเพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน
1. จัดทำแผนจัดการความรู้ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในองค์การ
 • การสอบข้อเขียนเป็นปรนัย 4 ตัวเลือก เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้สมัคร เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนการจัดการความรู้ของสำนักงาน ก.พ.ร.

 • การใช้วิธีการสัมภาษณ์ เป็นคำถามปลายเปิด เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้สมัคร เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนจัดการความรู้ของสำนักงาน ก.พ.ร.

 • การประเมินเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ผู้ประเมินทำการตรวจสอบหลักฐานการปฏิบัติงานของผู้สมัคร ตรวจสอบร่องรอยจากเอกสารโดยพิจารณาเอกสารตามข้อ 14 ประกอบกับหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า เอกสารแผนการจัดการความรู้ถูกจัดทำขึ้นตามแนวทางการจัดทำแผนการจัดการความรู้ของสำนักงาน ก.พ.ร. หรือไม่ผู้ประเมินตรวจสอบว่าผู้สมัครมีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารการจัดการความรู้ เช่น การลงนามเป็นผู้ร่วมสร้างเอกสารหรือปรับปรุงเอกสาร
2. ดำเนินการจัดการความรู้ในองค์กร
 • การสอบข้อเขียนเป็นปรนัย 4 ตัวเลือก เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้สมัคร เกี่ยวกับแนวทางดำเนินการจัดการความรู้ของสำนักงาน ก.พ.ร.

 • การใช้วิธีการสัมภาษณ์ เป็นคำถามปลายเปิด เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้สมัคร เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการจัดการความรู้ของสำนักงาน ก.พ.ร.

 • การประเมินเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ผู้ประเมินทำการตรวจสอบหลักฐานการปฏิบัติงานของผู้สมัคร ตรวจสอบร่องรอยจากเอกสารโดยพิจารณาเอกสารตามข้อ 14 ประกอบกับหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าดำเนินการจัดการความรู้ถูกจัดทำขึ้นตามแนวทางการจัดการความรู้ของสำนักงาน ก.พ.ร.หรือไม่ผู้ประเมินตรวจสอบว่าผู้สมัครมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการความรู้ เช่น การลงนามเป็นผู้ร่วมสร้างเอกสารหรือปรับปรุงเอกสาร การเป็นผู้นำกิจกรรม หรือ เป็นประธานจัดกิจกรรมการจัดการความรู้
3. ติดตามการใช้ระบบการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพ
 • การสอบข้อเขียนเป็นปรนัย 4 ตัวเลือก เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้สมัคร เกี่ยวกับการติดตามการจัดการความรู้ของสำนักงาน ก.พ.ร.

 • การใช้วิธีการสัมภาษณ์ เป็นคำถามปลายเปิด เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้สมัคร เกี่ยวกับแนวทางการติดตามการจัดการความรู้ของสำนักงาน ก.พ.ร.

 • การประเมินเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ผู้ประเมินทำการตรวจสอบหลักฐานการปฏิบัติงานของผู้สมัคร ตรวจสอบร่องรอยจากเอกสารโดยพิจารณาเอกสารตามข้อ 14 ประกอบกับหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า การติดตามการจัดการความรู้ถูกจัดทำขึ้นตามแนวทางการจัดการความรู้ของสำนักงาน ก.พ.ร. หรือไม่ผู้ประเมินตรวจสอบว่าผู้สมัครมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดการความรู้ เช่น การลงนามเป็นผู้ร่วมติดตามกิจกรรมการจัดการความรู้

  


ยินดีต้อนรับ