หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการความเสี่ยงของสถานศึกษา

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ILS-ZZZ-5-057ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการความเสี่ยงของสถานศึกษา

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


ISCO    1345 ผู้จัดการด้านการศึกษา


1 1345 ผู้จัดการด้านการศึกษา

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถวิเคราะห์/ระบุความเสี่ยงของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษาตามแนวทางที่กำหนดกำหนดเป้าหมายและดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามแนวทางที่กำหนดจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงภายในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมอบหมายบุคลากรและหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการ ตามแผนงานและโครงการที่กำหนดกำกับติดตามวัดผลและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการจัดการความเสี่ยงของสถานศึกษาตามแนวทางที่กำหนด ปรับปรุงและพัฒนาแผนบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาตามผลการประเมิน


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

 • พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐

 • ระเบียบว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

 • นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๑พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

 • เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558

 • คูมือการบริหารความเสี่ยงสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 • มาตรฐานบริหารความเสี่ยง COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission)


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
10202.01 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 1. วิเคราะห์/ระบุความเสี่ยงของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษาตามแนวทางที่กำหนด 10202.01.01
10202.01 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 2.กำหนดเป้าหมายและดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของการบริหารความเสี่ยง 10202.01.02
10202.01 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 3. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามแนวทางที่กำหนด 10202.01.03
10202.02 ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ 1. จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงภายในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด 10202.02.01
10202.02 ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ 2. มอบหมายบุคลากรและหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการ ตามแผนงานและโครงการที่กำหนด 10202.02.02
10202.02 ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ 3.กำกับติดตามแผนงานและโครงการจัดการความเสี่ยงของสถานศึกษาตามแนวทางที่กำหนด 10202.02.03
10202.03 ประเมินและควบคุมความเสี่ยง 1.วัดผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการจัดการความเสี่ยงของสถานศึกษาตามแนวทางที่กำหนด 10202.03.01
10202.03 ประเมินและควบคุมความเสี่ยง 2.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการจัดการความเสี่ยงของสถานศึกษา 10202.03.02
10202.03 ประเมินและควบคุมความเสี่ยง 3.ปรับปรุงและพัฒนาแผนบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาตามผลการประเมิน 10202.03.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. ทักษะการคิดวิเคราะห์

 2. ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ

 3. ทักษะการติดตาม และประเมินผลการเปลี่ยนแปลง

 4. ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

 5. ทักษะการหาและวิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหา ช่องทาง และกลุ่มเป้าหมาย และกำหนดเป้าหมายและแผนงานการนำเสนอ

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารโครงการ

 2. ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจขององค์การ นโยบาย และกลยุทธ์องค์การ และการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ

 3. ความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจขององค์การและหน่วยงาน

 4. ความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ ความสามารถในการเก็บวิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผล

 5. ความรู้เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 6. ความรู้เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานศึกษา(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)ระบบการบริหารความเสี่ยงที่ถูกจัดทำขึ้นตามแนวทางแนวทางมาตรฐานบริหารความเสี่ยง COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ได้แก่ การวิเคราะห์ความเสี่ยง แผนความเสี่ยง โครงการจัดการความเสี่ยง การประเมินโครงการจัดการความเสี่ยง ที่มีชื่อของผู้สมัครมีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารนั้น(ค) คำแนะนำในการประเมินผู้ประเมินตรวจสอบร่องรอยจากเอกสารโดยพิจารณาเอกสารตามข้อ ก.และ ข. ประกอบกัน หาหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า- เอกสารความเสี่ยงถูกจัดทำขึ้นตามแนวทางมาตรฐานบริหารความเสี่ยง COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ผู้ประเมินตรวจสอบว่าผู้สมัครมีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารคุณภาพหรือไม่ เช่น การลงนามเป็นผู้ร่วมสร้างเอกสารหรือปรับปรุงเอกสาร


15. ขอบเขต (Range Statement)

รายละเอียดของเครื่องมือเชิงการจัดการความเสี่ยง มีดังต่อไปนี้
 • แนวทางการบริหารความเสี่ยง COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission)


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัครเพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน
1. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 • การสอบข้อเขียนเป็นปรนัย 4 ตัวเลือก เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้สมัคร เกี่ยวกับแนวทางการทำแผนบริหารความเสี่ยง COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission)

 • การใช้วิธีการสัมภาษณ์ เป็นคำถามปลายเปิด เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้สมัคร เกี่ยวกับแนวทางการทำแผนการบริหารความเสี่ยง COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission)

 • การประเมินเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ผู้ประเมินทำการตรวจสอบหลักฐานการปฏิบัติงานของผู้สมัคร ตรวจสอบร่องรอยจากเอกสารโดยพิจารณาเอกสารตามข้อ 14 ประกอบกับหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเอกสารระบบความเสี่ยงถูกจัดทำขึ้นตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) หรือไม่ผู้ประเมินตรวจสอบว่าผู้สมัครมีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารหรือไม่ เช่น การลงนามเป็นผู้ร่วมสร้างเอกสารหรือปรับปรุงเอกสาร
2. ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้
 • การสอบข้อเขียนเป็นปรนัย 4 ตัวเลือก เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้สมัคร เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยง COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission)

 • การใช้วิธีการสัมภาษณ์ เป็นคำถามปลายเปิด เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้สมัคร เกี่ยวกับแนวทางดำเนินการบริหารความเสี่ยง COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission)

 • การประเมินเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ผู้ประเมินทำการตรวจสอบหลักฐานการปฏิบัติงานของผู้สมัคร ตรวจสอบร่องรอยจากเอกสารโดยพิจารณาเอกสารตามข้อ 14 ประกอบกับหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเอกสารระบบความเสี่ยงถูกจัดทำขึ้นตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) หรือไม่ผู้ประเมินตรวจสอบว่าผู้สมัครมีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารหรือไม่ เช่น การลงนามเป็นผู้ร่วมสร้างเอกสารหรือปรับปรุงเอกสาร
3. ประเมินและควบคุมความเสี่ยง
 • การสอบข้อเขียนเป็นปรนัย 4 ตัวเลือก เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้สมัคร เกี่ยวกับแนวทางการประเมินและควบคุมความเสี่ยง COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission)

 • การใช้วิธีการสัมภาษณ์ เป็นคำถามปลายเปิด เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้สมัคร เกี่ยวกับแนวทางการประเมินและควบคุมความเสี่ยง COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission)

 • การประเมินเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ผู้ประเมินทำการตรวจสอบหลักฐานการปฏิบัติงานของผู้สมัคร ตรวจสอบร่องรอยจากเอกสารโดยพิจารณาเอกสารตามข้อ 14 ประกอบกับหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเอกสารและการประเมินการจัดการความเสี่ยงถูกจัดทำขึ้นตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) หรือไม่ผู้ประเมินตรวจสอบว่าผู้สมัครมีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารหรือไม่ เช่น การลงนามเป็นผู้ร่วมสร้างเอกสารหรือปรับปรุงเอกสาร

  


ยินดีต้อนรับ