หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารความเสี่ยงในระบบบริหารจัดการงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ILS-RDV-7-095ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารความเสี่ยงในระบบบริหารจัดการงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา (1223) (ISCO-08) 


1 1223 ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม โดยเข้าใจ ระบุปัจจัยความเสี่ยงในกระบวนการวิจัย กำหนดแผนรองรับความเสี่ยงเพื่อควบคุมกิจกรรมหรือแผนงาน วิจัย พัฒนาและนวัตกรรม สื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงในระหว่างการดำเนินงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม และประเมินและตรวจสอบแผนงาน/กิจกรรม การบริหารจัดการความเสี่ยง นอกจากนี้ยังต้องสามารถประเมิน การบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม โดยระบุความเสี่ยงด้านปัจจัยการบริหารจัดการวิจัย กำหนดแผน/กลไก/มาตรการรองรับความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน กำหนดแผน/กลไก/มาตรการรองรับความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน ประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงในการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม และทบทวน ถอดบทเรียนจากความเสี่ยงที่ได้รับ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้จัดการโครงการ ผู้บริหารโครงการ นักวิจัย


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


- การบริหารความเสี่ยงแหล่งทุน หน่วยงาน
- กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
00541 บริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 1. เข้าใจระบุปัจจัยความเสี่ยงในกระบวนการวิจัย 00541.01
00541 บริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 2. กำหนดแผนรองรับความเสี่ยงเพื่อควบคุมกิจกรรมหรือแผนงาน วิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 00541.02
00541 บริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 3. สื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงในระหว่างการดำเนินงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 00541.03
00541 บริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 4. ประเมินและตรวจสอบแผนงาน/กิจกรรม การบริหารจัดการความเสี่ยง 00541.04
00542 ประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 1.ระบุความเสี่ยงด้านปัจจัยการบริหารจัดการวิจัย 00542.01
00542 ประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 2. กำหนดแผน/กลไก/มาตรการรองรับความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน 00542.02
00542 ประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 3. กำหนดแผน/กลไก/มาตรการรองรับความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก 00542.03
00542 ประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 4. ประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงในการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม 00542.04
00542 ประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 5. ทบทวน ถอดบทเรียนจากความเสี่ยงที่ได้รับ 00542.05

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


- ความรู้และทักษะที่จำเป็น คือ การบริหารจัดการ ประสบการณ์ด้านการทำวิจัยและการสรรหาแหล่งทุน จริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัยรวมถึงการออกแบบการวิจัย การดำเนินการวิจัย และการบริหารทรัพยากรในการวิจัย
- ความรู้การบริหารจัดการความเสี่ยง การบริหารทรัพยากรวิจัย การวิเคราะห์ความเสี่ยง การวางแผนและการประเมินผล  
- ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โครงสร้างการบริหารแหล่งผู้ให้ทุนทั้งในและต่างประเทศที่สอดคล้องเกี่ยงข้องกับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมนั้นๆ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


1. ความต้องการด้านทักษะ
- ทักษะในการจัดการ 
- ทักษะในการบริหาร
- ทักษะในการแก้ไขปัญหา
- ทักษะในการประเมินผล
- ทักษะทางการคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ
- ทักษะในการวางแผนกลยุทธ์
- ทักษะในการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
- ทักษะในการบริหารทรัพยากรการวิจัย
- ทักษะในการวิเคราะห์ความเสี่ยง

(ข) ความต้องการด้านความรู้


1. ความต้องการด้านความรู้
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ 
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
- ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
- ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผล
- ความรู้เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ
- ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์
- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรการวิจัย
- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


1. หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- แผนปฏิบัติการ/แนวทาง/ผลงานวิจัย ในการบริหารจัดการความเสี่ยงการดำเนินงานด้านการวิจัย พัฒนา นวัตกรรม
- รายงานการประเมิน/ความสำเร็จ หรือผลลัพธ์จากการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ใบรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง
2. หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
- คุณวุฒิ/ใบรับรองการอบรม การวิเคราะห์ความเสี่ยง การบริหารจัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม
- ใบรับรองจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานต้นสังการในการบริหารจัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม
3. คำแนะนำในการประเมิน
- เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
4. วิธีการประเมิน
- การประเมินความรู้และการประเมินการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


ทดสอบโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ