หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมและกำกับดูแลระบบบริหารจัดการงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ILS-RDV-6-085ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมและกำกับดูแลระบบบริหารจัดการงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา (1223) (ISCO-08) 


1 1223 ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถควบคุมและกำกับดูแลระบบบริหารจัดการงานวิจัย ในทุกกระบวนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม โดยเข้าใจกระบวนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม บริหารจัดการงานทุกขั้นตอนทั้งภายในองค์กร/ทีม กำกับติดตาม ในระหว่างการดำเนินงานวิจัย (Monitoring) และสรุปจัดทำเอกสาร ผลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังต้องสามารถประเมินความสำเร็จระหว่างการดำเนินการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม โดยจัดทำแผนงานบริหารจัดการกระบวนการดำเนินงาน และประเมินความสำเร็จแผนงานด้านการบริหารทรัพยากรวิจัย

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้จัดการโครงการ ผู้บริหารโครงการ นักวิจัย

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
- คู่มือจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2555)- กฎระเบียบของแหล่งทุน- กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง- พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ........ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)- พ.ร.บ. ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พ.ศ. ........ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
00521 ควบคุมและกำกับดูแลระบบบริหารจัดการงานวิจัย ในทุกกระบวนการวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม 1.เข้าใจกระบวนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 00521.01 137345
00521 ควบคุมและกำกับดูแลระบบบริหารจัดการงานวิจัย ในทุกกระบวนการวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม 2. บริหารจัดการงานทุกขั้นตอนทั้งภายในองค์กร/ทีม 00521.02 137346
00521 ควบคุมและกำกับดูแลระบบบริหารจัดการงานวิจัย ในทุกกระบวนการวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม 3. กำกับติดตาม ในระหว่างการดำเนินงานวิจัย (Monitoring) 00521.03 137347
00521 ควบคุมและกำกับดูแลระบบบริหารจัดการงานวิจัย ในทุกกระบวนการวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม 4. สรุปจัดทำเอกสาร ผลการปฏิบัติงาน 00521.04 137348
00522 ประเมินความสำเร็จระหว่างการดำเนินการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 1.จัดทำแผนงานบริหารจัดการกระบวนการดำเนินงาน 00522.01 137349
00522 ประเมินความสำเร็จระหว่างการดำเนินการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 2. ประเมินความสำเร็จแผนงานด้านการบริหารทรัพยากรวิจัย 00522.02 137350

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


ความรู้และทักษะที่จำเป็น ในการควบคุมและกำกับดูแลระบบบริหารจัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม มีความรู้ในด้านการวางแผนการวิจัย จัดทำกิจกรรมที่สอดคล้องกับระยะเวลาการดำเนินงานวิจัย และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสามารถในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัดระหว่างการดำเนินงานวิจัย อีกทั้งพัฒนานวัตกรรมอย่างเป็นระบบและรอบด้าน โดยคำนึงถึงความสำเร็จและการบรรลุเป้าหมายของการดำเนินงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม  การนำความรู้การบริหารจัดการข้อมูล การประเมินแบบครอบวงจร (PDCA) การวางแผนงานเชิงระบบ ครอบคลุมถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการวิจัย เชื่อมโยงกับภาคผู้นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในกระบวนการวิจัย การวิเคราะห์ตลาด การประเมินความเสี่ยง ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น  สามารถนำมาปรับปรุงและพัฒนาในระหว่างการดำเนินงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


1. ความต้องการด้านทักษะ
- ทักษะในการจัดการ 
- ทักษะในการบริหาร
- ทักษะในการแก้ไขปัญหา
- ทักษะในการประเมินผล
- ทักษะทางการคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ
- ทักษะในการวางแผนกลยุทธ์
- ทักษะในการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
- ทักษะในการบริหารทรัพยากรการวิจัย
- ทักษะในการวิเคราะห์ความเสี่ยง

(ข) ความต้องการด้านความรู้


1. ความต้องการด้านความรู้
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ 
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
- ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
- ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผล
- ความรู้เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ
- ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์
- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรการวิจัย
- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


1. หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- แผนปฏิบัติการจากข้อมูลเชิงประจักษ์ โครงการวิจัย
- เอกสารผลลัพธ์จากการบริหารจัดการ การกำกับดูแลระบบบริหารจัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม
- ใบรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง
2. หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
- ผลงานวิจัย เอกสารการกำกับดูแลระบบบริหารจัดการงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
- เอกสารคำรับรองของผู้บริหารหรือหน่วยงานต้นสังกัดของการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
- สามารถประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง มีความรู้ความเข้าใจในบริบทของงานวิจัยไปเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (Certificate จาก PMI)  มีใบผ่านการฝึกอบรม Project Manager ใบผ่านการฝึกอบรมการวิจัย เป็นต้น
3. คำแนะนำในการประเมิน
- เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
4. วิธีการประเมิน
- การประเมินความรู้ โดยใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก
- การประเมินการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก และวิธีการสัมภาษณ์ 


ยินดีต้อนรับ