หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ILS-RDV-7-059ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา (1223) (ISCO-08) 


1 1223 ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถตีพิมพ์รายงานการวิจัยหรือบทความวิชาการ ในวารสารวิชาการ โดยจัดเตรียมต้นฉบับให้ตรงกับข้อกำหนดในการเขียนบทความหรือรายงานการวิจัยของวารสารวิชาการนั้นๆ อย่างเคร่งครัด และส่งต้นฉบับบทความหรือรายงานการวิจัยให้กับวารสารวิชาการ ด้วยวิธีการที่ทางวารสารวิชาการนั้นๆ กำหนดไว้ เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ อีกทั้งยังสามารถนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ โดยวางแผนการนำเสนอผลงานวิจัย เตรียมเนื้อหาหลักและสื่อที่ใช้ในการนำเสนอผลงานวิจัย และฝึกซ้อมพูดนำเสนอผลงานวิจัย


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


คู่มือจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2555)


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
01321 ตีพิมพ์รายงานการวิจัยหรือบทความวิชาการ ในวารสารวิชาการ 1.จัดเตรียมต้นฉบับให้ตรงกับข้อกำหนดในการเขียนบทความหรือรายงานการวิจัยของวารสารวิชาการนั้นๆอย่างเคร่งครัด 01321.01
01321 ตีพิมพ์รายงานการวิจัยหรือบทความวิชาการ ในวารสารวิชาการ 2. ส่งต้นฉบับบทความหรือรายงานการวิจัยให้กับวารสารวิชาการ ด้วยวิธีการที่ทางวารสารวิชาการนั้นๆกำหนดไว้ เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ 01321.02
01322 นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ 1.วางแผนการนำเสนอผลงานวิจัย 01322.01
01322 นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ 2. เตรียมเนื้อหาหลักและสื่อที่ใช้ในการนำเสนอผลงานวิจัย 01322.02
01322 นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ 3. ฝึกซ้อมพูดนำเสนอผลงานวิจัย 01322.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย โดยเฉพาะการวิเคราะห์ข้อมูล
- ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานจรรยาบรรณ ข้อกำหนดทางกฎหมาย ข้อกำหนดด้านการวิจัย และความรับผิดชอบต่อชุมชน/สังคม/ประเทศ
- ทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่องานวิจัย
- ทักษะและความสามารถทางด้านภาษา- ทักษะด้านการนำเสนอและการสื่อสาร


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


- ทักษะในการนำเสนอผลงานวิจัย
- ทักษะในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
- ทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
- ทักษะในการอธิบายผลงานวิจัย
- ทักษะในการปรับข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม

(ข) ความต้องการด้านความรู้


- ความรู้เกี่ยวกับการนำเสนอผลงานวิจัย
- ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
- ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
- ความรู้เกี่ยวกับการอธิบายผลงานวิจัย
- ความรู้เกี่ยวกับการปรับข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


1. หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- แบบฟอร์มบันทึกภาระงาน
- เอกสารรับรองประสบการณ์ทำงานจากหัวหน้างาน/ผู้ประกอบการ
- แฟ้มสะสมผลงาน
- รายงานการวิจัยที่ได้ดำเนินการ
2. หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
- ใบรายงานผลการศึกษาที่แสดงคุณวุฒิตามคุณสมบัติและข้อกำหนดของระดับที่เข้ารับการทดสอบ
- ใบรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านการวิจัย
3. คำแนะนำในการประเมิน
- เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
4 วิธีการประเมิน
- การประเมินความรู้ โดยใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก
- การประเมินการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)


N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


ทดสอบโดยการใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก และวิธีการสัมภาษณ์   


ยินดีต้อนรับ