หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปรับปรุงแก้ไขต้นแบบผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรม

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ILS-RDV-7-057ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปรับปรุงแก้ไขต้นแบบผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรม

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา (1223) (ISCO-08) 


1 1223 ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการ โดยวิเคราะห์ตลาด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปัจจุบันและอนาคต เพื่อการคาดการณ์ปริมาณผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการต้นแบบ หรือกระบวนการที่ต้องตอบสนองต่อความต้องการ และประสานองค์กร หน่วยงาน โรงงาน เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ การให้บริการ หรือ กระบวนการ อีกทั้งสามารถพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการอย่างต่อเนื่อง โดยวิเคราะห์แนวโน้มตลาดและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง ศึกษาข้อมูลเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ และพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ อย่างต่อเนื่อง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


- คู่มือจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2555)


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
02241 ผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการ 1. วิเคราะห์ตลาดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปัจจุบันและอนาคตเพื่อการคาดการณ์ปริมาณผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการต้นแบบหรือกระบวนการที่ต้องตอบสนองต่อความต้องการ 02241.01
02241 ผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการ 2. ประสานองค์กร หน่วยงาน โรงงาน เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ การให้บริการหรือ กระบวนการ 02241.02
02242 พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการอย่างต่อเนื่อง 1.วิเคราะห์แนวโน้มตลาดและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง 02242.01
02242 พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการอย่างต่อเนื่อง 2. ศึกษาข้อมูลเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ3. พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ อย่างต่อเนื่อง 02242.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


- ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการวิจัย ผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ
- ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานวิจัย
- ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานจรรยาบรรณ ข้อกำหนดทางกฎหมาย ข้อกำหนดด้านการวิจัย และความรับผิดชอบต่อชุมชน/สังคม/ประเทศ
- ความรู้เกี่ยวกับบริบทของสังคม ตลาด ความต้องการ แนวโน้มต่างๆ
- ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
- ทักษะและความสามารถทางด้านภาษา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
- ทักษะการวิเคราะห์ การประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง
- ทักษะการถ่ายทอด การกำกับดูแล


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


- ทักษะทางกายภาพ สามารถมองเห็นประโยชน์จากงานวิจัยผลิตภัณฑ์หรือบริการต้นแบบ
- ทักษะทางในการคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ
- ทักษะทางในการนำไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการต้นแบบ
- ทักษะทางในการประเมินผลการวิเคราะห์ผลของต้นแบบผลิตภัณฑ์
- ทักษะทางในการวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือการปรับปรุงแผนผลิตภัณฑ์
- ทักษะทางในการขยายขอบเขตความคิดออกไปจากกรอบความคิดเดิมที่มีอยู่สู่ความคิดใหม่ๆ
- ทักษะทางในการค้นหาคำตอบที่ดีที่สุดให้กับปัญหาที่เกิดขึ้น
- ทักษะทางในการคิดเชิงสร้างสรรค์เป็นการคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิมไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่า ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ที่ต่างไป
- ทักษะการจัดการ

(ข) ความต้องการด้านความรู้


- ความรู้เกี่ยวกับผลผลิตและผลลัพธ์ของการวิจัย
- ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการต้นแบบ
- ความรู้เกี่ยวกับบริบทสังคม
- ความรู้เกี่ยวกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการต้นแบบ
- ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการตันแบบ
- ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน/กระบวนการในการทดสอบหรือวิเคราะห์ผลของผลิตภัณฑ์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


1. หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- การผลิตผลิตภัณฑ์และบริการต้นแบบที่ได้จากการวิจัย หรือ การต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ และบริการเดิม
2. หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
- มีความเข้าใจผลผลิตและผลลัพธ์ของการวิจัยเพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการบริการต้นแบบ รวมถึง บริบทสังคม และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และต้องสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการ
3. คำแนะนำในการประเมิน
- ในการประเมินควรพิจารณาความรอบรู้ในหลายๆ มิติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต้นแบบ ทั้งด้านกายภาพของผลิตภัณฑ์ เศรษฐศาสตร์ สังคม โดยต้องแสดงออกซึ่งผลของการผลิตผลิตภัณฑ์และบริการ
4. วิธีการประเมิน
- การประเมินความรู้ โดยใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก
- การประเมินการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)


N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก และวิธีการสัมภาษณ์   


ยินดีต้อนรับ