หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สรรหา วิเคราะห์ ผู้ใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรม

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ILS-RDV-7-054ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สรรหา วิเคราะห์ ผู้ใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรม

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา (1223) (ISCO-08) 


1 1223 ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถระบุผู้ใช้ประโยชน์จากโจทย์วิจัยในแผนงาน/กิจกรรม/ข้อเสนอ/โครงการของการงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม โดยกำหนดผู้ใช้ประโยชน์ในงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม และกำหนดกิจกรรม/แผนเพื่อการถ่ายทอด ผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้จัดการโครงการ ผู้บริหารโครงการ นักวิจัย


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


- คู่มือจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2555)
- กฎระเบียบของแหล่งทุน
- กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
02121 ระบุผู้ใช้ประโยชน์จากโจทย์วิจัยในแผนงาน/กิจกรรม/ข้อเสนอ/โครงการของการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 1.กำหนดผู้ใช้ประโยชน์ในงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 02121.01
02121 ระบุผู้ใช้ประโยชน์จากโจทย์วิจัยในแผนงาน/กิจกรรม/ข้อเสนอ/โครงการของการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 2. กำหนดกิจกรรม/แผนเพื่อการถ่ายทอด ผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 02121.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


ความรู้และทักษะที่จำเป็น คือ การบริหารจัดการ ประสบการณ์ด้านการทำวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม มีความรู้และเข้าใจ ผลลัพธ์ของการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม อย่างเป็นรูปธรรม มีความสามารถและเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เชิงวิชาการ หรือเชิงนโยบาย หรือเชิงพาณิชย์  เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


- ทักษะในการบริหารจัดการ
- ทักษะในการแก้ไขปัญหา
- ทักษะในการเข้าถึงข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเชิงธุรกิจ การตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการ
- ทักษะในการนำความรู้สู่สาธารณะและหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์

(ข) ความต้องการด้านความรู้


- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
- ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
- ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
- ความรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเชิงธุรกิจ การตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการ
- ความรู้เกี่ยวกับการนำความรู้สู่สาธารณะและหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


1. หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- แผนงาน/กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์
- แผนพัฒนาผลลัพธ์วิจัยสู่สาธารณะ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม
2. หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
- แฟ้มสะสมงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
- เอกสารรับรองจากหน่วยงานแหล่งทุน องค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม
3. คำแนะนำในการประเมิน
- เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
4. วิธีการประเมิน
- การประเมินความรู้ โดยใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก
- การประเมินการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)


N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก และวิธีการสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ