หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

กำหนดโจทย์วิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรม

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ILS-RDV-7-052ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ กำหนดโจทย์วิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรม

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


นักวิจัย ผู้บริหารโครงการวิจัย  ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา (1223) (ISCO-08)


1 1223 ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถกำหนดโจทย์วิจัยในการพัฒนาทางเลือกหรือวิธีการใหม่ โดยวิเคราะห์ ความรู้ ผลงานวิจัย ต่อยอดเพื่อพัฒนาทางเลือกใหม่ในเชิงวิชาการ และกำหนดทางเลือกและโจทย์วิจัยที่สอดคล้อง เหมาะสม อีกทั้งยังสามารถพัฒนางาน/โครงการการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม โดยสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงความรู้ ต่อยอดเชิงพาณิชย์ และสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงความรู้ ต่อยอดเชิงสาธารณะ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้จัดการโครงการ ผู้บริหารโครงการ นักวิจัย


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


- คู่มือจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2555)
- กฎระเบียบของแหล่งทุน
- กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
02111 กำหนดโจทย์วิจัยในการพัฒนาทางเลือกหรือวิธีการใหม่ 1. วิเคราะห์ความรู้ ผลงานวิจัย ต่อยอดเพื่อพัฒนาทางเลือกใหม่ในเชิงวิชาการ 2. กำหนดทางเลือกและโจทย์วิจัยที่สอดคล้อง เหมาะสม 02111.01
02112 พัฒนางาน/โครงการการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 1.สร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงความรู้ ต่อยอดเชิงพาณิชย์ 02112.01
02112 พัฒนางาน/โครงการการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 2. สร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงความรู้ ต่อยอดเชิงสาธารณะ 02112.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการกำหนดวิจัยในการพัฒนาทางเลือกหรือวิธีการใหม่ ประกอบด้วย ความรู้เชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ การรู้เท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเชิงพาณิชย์ การตลาด ความรู้ในการค้นคว้าการพัฒนางานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเข้าถึงความเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย และความรู้การบริหารจัดการ เชิงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ความรู้และการเข้าถึงความต้องการ วัตถุประสงค์ของแหล่งทุนต่างๆ ที่สอดคล้องกับงานวิจัย และการเข้าถึงข้อมูลผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน การค้นคว้าข้อมูลและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


- ทักษะในการจัดการความรู้
- ทักษะในการสังเคราะห์ และเชื่อมโยงความรู้เชิงวิชาการกับการพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
- ทักษะในการตัดสินใจ
- ทักษะในการวิเคราะห์ความเสี่ยง

(ข) ความต้องการด้านความรู้


- ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้
- ความรู้เกี่ยวกับการสังเคราะห์ และเชื่อมโยงความรู้เชิงวิชาการกับการพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
- ความรู้เกี่ยวกับการตัดสินใจ
- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


1. หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- เอกสารการทำงาน ประสบการณ์  ข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม หรือ
- ผลงานวิจัยเชิงประจักษ์  หรือ
- ใบรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง
2. หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
- มีข้อเสนอโครงการ หรือโมเดลต้นแบบของการพัฒนาโจทย์ปัญหา พร้อมข้อเสนอทางเลือก ที่มีเอกสารเลือกใหม่
3. คำแนะนำในการประเมิน
- เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
4. วิธีการประเมิน
- การประเมินความรู้ โดยใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก
- การประเมินความรู้และการประเมินการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)


N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก วิธีการสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ