หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

กำหนดโจทย์วิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรม

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ILS-RDV-7-052ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ กำหนดโจทย์วิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรม

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


นักวิจัย ผู้บริหารโครงการวิจัย  ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา (1223) (ISCO-08)


1 1223 ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถกำหนดโจทย์วิจัยในการพัฒนาทางเลือกหรือวิธีการใหม่ โดยวิเคราะห์ ความรู้ ผลงานวิจัย ต่อยอดเพื่อพัฒนาทางเลือกใหม่ในเชิงวิชาการ และกำหนดทางเลือกและโจทย์วิจัยที่สอดคล้อง เหมาะสม อีกทั้งยังสามารถพัฒนางาน/โครงการการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม โดยสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงความรู้ ต่อยอดเชิงพาณิชย์ และสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงความรู้ ต่อยอดเชิงสาธารณะ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้จัดการโครงการ ผู้บริหารโครงการ นักวิจัย


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


- คู่มือจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2555)
- กฎระเบียบของแหล่งทุน
- กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
02111 กำหนดโจทย์วิจัยในการพัฒนาทางเลือกหรือวิธีการใหม่ 1. วิเคราะห์ความรู้ ผลงานวิจัย ต่อยอดเพื่อพัฒนาทางเลือกใหม่ในเชิงวิชาการ 2. กำหนดทางเลือกและโจทย์วิจัยที่สอดคล้อง เหมาะสม 02111.01 137263
02112 พัฒนางาน/โครงการการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 1.สร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงความรู้ ต่อยอดเชิงพาณิชย์ 02112.01 137264
02112 พัฒนางาน/โครงการการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 2. สร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงความรู้ ต่อยอดเชิงสาธารณะ 02112.02 137265

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการกำหนดวิจัยในการพัฒนาทางเลือกหรือวิธีการใหม่ ประกอบด้วย ความรู้เชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ การรู้เท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเชิงพาณิชย์ การตลาด ความรู้ในการค้นคว้าการพัฒนางานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเข้าถึงความเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย และความรู้การบริหารจัดการ เชิงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ความรู้และการเข้าถึงความต้องการ วัตถุประสงค์ของแหล่งทุนต่างๆ ที่สอดคล้องกับงานวิจัย และการเข้าถึงข้อมูลผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน การค้นคว้าข้อมูลและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


- ทักษะในการจัดการความรู้
- ทักษะในการสังเคราะห์ และเชื่อมโยงความรู้เชิงวิชาการกับการพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
- ทักษะในการตัดสินใจ
- ทักษะในการวิเคราะห์ความเสี่ยง

(ข) ความต้องการด้านความรู้


- ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้
- ความรู้เกี่ยวกับการสังเคราะห์ และเชื่อมโยงความรู้เชิงวิชาการกับการพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
- ความรู้เกี่ยวกับการตัดสินใจ
- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


1. หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- เอกสารการทำงาน ประสบการณ์  ข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม หรือ
- ผลงานวิจัยเชิงประจักษ์  หรือ
- ใบรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง
2. หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
- มีข้อเสนอโครงการ หรือโมเดลต้นแบบของการพัฒนาโจทย์ปัญหา พร้อมข้อเสนอทางเลือก ที่มีเอกสารเลือกใหม่
3. คำแนะนำในการประเมิน
- เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
4. วิธีการประเมิน
- การประเมินความรู้ โดยใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก
- การประเมินความรู้และการประเมินการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)


N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก วิธีการสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ