หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

พัฒนาตนเองในวิชาชีพระดับ 5

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ILS-IED-5-086ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พัฒนาตนเองในวิชาชีพระดับ 5

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


ผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


ผู้สอบได้หน่วยสมรรถนะนี้ สามารถพัฒนาความสามารถในวิชาชีพของตนเอง วิเคราะห์วิธีการสอนของตนเอง เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ มีเป้าหมายในการเป็นผู้สอนภาษาจีนมืออาชีพ มีแผนการพัฒนาตนเองในทางวิชาชีพ มีการหาความรู้เพิ่มเติมจากการเข้าร่วมการอบรมหรือกิจกรรมทางวิชาการ และนำสิ่งที่ได้จากการอบรม สัมมนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


ผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


2353 ครูสอนภาษาอื่นๆ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
40151 ประเมินตนเอง 1.1 วิเคราะห์วิธีการสอนของตนเอง 40151.01
40151 ประเมินตนเอง 1.2 มีเป้าหมายในการเป็นผู้สอนภาษาจีนมืออาชีพ 40151.02
40152 พัฒนาความสามารถในวิชาชีพ 2.1 มีแผนการพัฒนาตนเองใน 40152.01
40152 พัฒนาความสามารถในวิชาชีพ 3 ปี 40152.02
40152 พัฒนาความสามารถในวิชาชีพ 2.2 พบสิ่งที่ตนเองควรปรับปรุงหรือหาความรู้เพิ่มเติมจากการเข้าร่วมการอบรมหรือกิจกรรมทางวิชาการ 40152.03
40152 พัฒนาความสามารถในวิชาชีพ 2.3 นำสิ่งที่ได้จากการอบรม สัมมนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน 40152.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


ไม่ระบุ

(ข) ความต้องการด้านความรู้


ไม่ระบุ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. เอกสารที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่
1.1 บันทึกการคิดไตร่ตรองการจัดการเรียนรู้ของคาบที่ขอรับการประเมิน
1.2 หลักฐานการเข้าร่วมการอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชุมสัมมนา หรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาภาษาจีนหรือความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ
2. เอกสารประกอบการประเมิน ได้แก่ 
2.1 เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการอบรมการประชุมปฏิบัติการ การประชุมสัมมนา หรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาภาษาจีนหรือความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพเช่น หลักสูตร กำหนดการ แผ่นพับ
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
ไม่มี
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
ไม่มี
(ง) วิธีการประเมิน
ผู้ประเมินทำการประเมินโดย
1. สัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่กำหนด 
2. พิจารณาบันทึกการคิดไตร่ตรองการจัดการเรียนรู้
3. ประเมินหลักฐานการเข้าร่วมการอบรมการประชุมปฏิบัติการ การประชุมสัมมนา หรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาภาษาจีนหรือความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ


15. ขอบเขต (Range Statement)


คำอธิบายรายละเอียดของหน่วยสมรรถนะ มีดังนี้
1. การอบรม การประชุมปฏิบัติการ การประชุมสัมมนา หรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพผู้สอนภาษาจีนที่เข้าร่วม ต้องจัดโดยองค์กรหรือหน่วยงานที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับสำหรับบุคคลในวิชาชีพ
2. การพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับวิชาชีพรวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพและมีภาพลักษณ์ที่เหมาะสมกับวิชาชีพ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


กระบวนการประเมินและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ