หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ระดับ 5

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ILS-IED-5-085ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ระดับ 5

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


ผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


ผู้สอบได้หน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยที่ผู้เรียนมีการใช้ภาษาที่มีโครงสร้างซับซ้อน มีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือผลการเรียนรู้ที่กำหนด  มุ่งให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และได้ลงมือฝึกปฏิบัติทักษะทางภาษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิด และมีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน  สามารถสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้  ใช้สื่อการเรียนรู้หรือแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์  สามารถนำความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่หลากหลาย ตรงตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมกับวัยและระดับภาษาของผู้เรียน  นอกจากนั้นยังสามารถคิดไตร่ตรองเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


ผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


2353 ครูสอนภาษาอื่นๆ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
30151 จัดการเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 1.1 จัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 30151.01
30151 จัดการเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 1.2 จัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้เป็นส่วนใหญ่ 30151.02
30151 จัดการเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 1.3 จัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติทักษะทางภาษา 30151.03
30151 จัดการเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 1.4 จัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ใช้ทักษะการคิดขั้นสูง 30151.04
30151 จัดการเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 1.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 30151.05
30151 จัดการเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 1.6 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน 30151.06
30152 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 2.1 สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ 30152.01
30152 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 2.2 สร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้ผ่อนคลาย 30152.02
30152 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 2.3 จัดการชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 30152.03
30152 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 2.4 ชี้แนะหรือแก้ไขข้อผิดพลาดของผู้เรียนอย่างเหมาะสม 30152.04
30153 ใช้สื่อการเรียนรู้ หรือแหล่งการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 3.1 ใช้สื่อการเรียนรู้หรือแหล่งการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ 30153.01
30153 ใช้สื่อการเรียนรู้ หรือแหล่งการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 3.2 ใช้สื่อการเรียนรู้หรือแหล่งการเรียนรู้ที่มีรูปแบบเหมาะสมกับวัยและระดับของผู้เรียน 30153.02
30153 ใช้สื่อการเรียนรู้ หรือแหล่งการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 3.3 ใช้สื่อการเรียนรู้หรือแหล่งการเรียนรู้ที่ใช้ภาษาสมจริงตามวัยและระดับของผู้เรียน 30153.03
30154 นำความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 4.1 ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 30154.01
30154 นำความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 4.2 สอดแทรกวัฒนธรรมทางภาษาหรือประเพณีในการเรียนรู้ 30154.02
30154 นำความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 4.3 เปรียบเทียบความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน 30154.03
30155 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 5.1 ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนระหว่างการเรียนรู้ 30155.01
30155 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 5.2 ประเมินผลตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ 30155.02
30155 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 5.3 ประเมินผลได้เหมาะสมกับวัยและระดับภาษาของผู้เรียน 30155.03
30155 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 5.4 ประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย 30155.04
30156 คิดไตร่ตรองเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 6.1 นำเสนอการวิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้ 30156.01
30156 คิดไตร่ตรองเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 6.2 นำเสนอจุดแข็งในการจัดการเรียนรู้ 30156.02
30156 คิดไตร่ตรองเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 6.3 นำเสนอจุดที่ควรปรับปรุงในการจัดการเรียนรู้ 30156.03
30156 คิดไตร่ตรองเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 6.4 นำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป 30156.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


1. ทักษะการสื่อสาร การปฏิสัมพันธ์ การอธิบายความ และการสื่อความ
2. ทักษะการตั้งคำถาม และตอบคำถาม
3. ทักษะการใช้หรือผลิตสื่อการเรียนรู้หรือแหล่งการเรียนรู้ 
4. ทักษะการรู้สารสนเทศ (information literacy) และการรู้สารสนเทศดิจิทัล (digital literacy)
5. ทักษะการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของผู้เรียน
6. ทักษะการคิดไตร่ตรอง (reflective thinking) และการสังเคราะห์ผลจากการคิดไตร่ตรอง

(ข) ความต้องการด้านความรู้


1. หลักการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. หลักการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
3. การเสริมต่อการเรียนรู้ (scaffolding)
4. หลักการพัฒนาทักษะการคิด 
5. จิตวิทยาการเรียนรู้ เช่น การเสริมแรง การกระตุ้นความสนใจ
6. เนื้อหาวิชาด้านภาษา หลักทางภาษาศาสตร์ และวัฒนธรรมของผู้ใช้ภาษาจีน
7. เนื้อหาด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรม (cultural diversity) 
8. หลักการ วิธี และเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษา และการแปรผลการวัด และการประเมินผลการเรียนรู้ภาษา
9. หลักสถิติต่าง ๆ ที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. เอกสารที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ 
1.1 บันทึกวิดีโอการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบที่ขอรับการประเมิน
1.2 บันทึกการคิดไตร่ตรอง (reflective journal) การจัดการเรียนรู้ของคาบที่ขอรับการประเมิน
2. เอกสารประกอบการประเมิน ได้แก่
2.1 แผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ
2.2 เอกสารประกอบที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ เช่น สำเนาบทเรียนและเอกสารหรือแบบฝึกหัดประกอบการจัดการเรียนรู้ เป็นต้น
2.3 เอกสารจากผู้เรียน เช่น ตัวอย่างผลงานต่าง ๆ แบบฝึกหัด 
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
ไม่มี
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยสมรรถนะย่อยที่กำหนด   หากผู้เข้ารับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน ให้ผู้เข้ารับการประเมินไปทบทวนหน่วยสมรรถนะที่ยังไม่ผ่าน และสามารถกลับมาทดสอบหน่วยสมรรถนะอีกครั้ง
(ง) ธีการประเมิน
ผู้ประเมินทำการประเมินหน่วยสมรรถนะโดย
1. สังเกตการจัดการเรียนรู้จากบันทึกวิดีโอการจัดการเรียนรู้ และประเมินตามแบบประเมินการจัดการเรียนรู้
2. ประเมินจากบันทึกการคิดไตร่ตรองการจัดการเรียนรู้ของคาบที่ขอรับการประเมิน


15. ขอบเขต (Range Statement)


คำอธิบายรายละเอียดของหน่วยสมรรถนะ มีดังนี้
1.จัดการเรียนรู้โดยมีขั้นตอนสำคัญครบถ้วนตามหลักการการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เช่น การนำเข้าสู่บทเรียนหรือกระตุ้นความสนใจก่อนเริ่มบทเรียน ขั้นดำเนินการจัดการเรียนรู้ ขั้นสรุปบทเรียน เป็นต้น
2. จัดการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน เช่น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ 
3. คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ครอบคลุมถึง ความสนใจ ความถนัด พื้นฐานความรู้ ความต้องการ ลีลาการเรียนรู้ (learning )  ฯลฯ
4. สื่อการเรียนรู้ต้องเหมาะสมกับบทเรียน มีคุณภาพตามเกณฑ์ และใช้ได้จริง อาจเป็นสื่อการเรียนรู้สำเร็จรูปที่ได้คัดเลือกอย่างมีหลักการ อาจมีการปรับปรุง ดัดแปลงหรือไม่ก็ได้ หรือเป็นสื่อการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นเองโดยอิงหลักการผลิตสื่อการเรียนรู้ 
5. สื่อการเรียนรู้อาจเป็นสื่อการเรียนรู้ประเภทสิ่งพิมพ์ สื่อวัสดุ สื่อบุคคล สื่อเทคโนโลยี ฯลฯ 
6. แหล่งการเรียนรู้ต้องมีความถูกต้องทางด้านเนื้อหา เหมาะสมกับบทเรียน และผู้เรียน เช่น มีการอ้างอิงข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักสากล ไม่มีการคัดลอกผลงาน (plagiarism) ไม่มีข้อมูลที่ผิดต่อคุณธรรม จริยธรรม เป็นต้น
  7. วัฒนธรรมทางภาษา และการใช้ภาษาอันเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม เช่น ระดับภาษา การใช้ภาษาสุภาพ อวัจนภาษา สำนวนต่าง ๆ คำเรียกขาน ความแตกต่างระหว่างภาษาจีนแบบต่าง ๆ
 
8. เครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ที่ใช้อาจมีได้หลากหลายรูปแบบ อาจเป็นแบบทางการหรือไม่เป็นทางการ แต่ต้องตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้
9. การวัดผลการเรียนรู้อาจเป็นการวัดผลการปฏิบัติงาน การวัดผลความรู้ การวัดผลทักษะ ฯลฯ
10. การบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ ในบันทึกการคิดไตร่ตรอง (reflective journal) ด้านการจัดการเรียนรู้ มีการเรียบเรียงอย่างมีขั้นตอน เข้าใจง่าย มีความละเอียด ครอบคลุมหัวข้อที่สำคัญครบถ้วน ได้แก่
10.1 ข้อมูลทั่วไป เช่น ชื่อผู้เข้ารับการประเมิน  สถานศึกษาที่สอน  ชื่อรายวิชา  ระดับชั้น/ระดับภาษาจีนของผู้เรียน  จำนวนผู้เรียน  และระยะเวลาสอน
10.2 การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่
10.3 จุดแข็ง (strengths) ของตนเองในการจัดการเรียนรู้ในคาบที่ขอรับการประเมิน
10.4 จุดอ่อน (weaknesses) ของตนเองในการจัดการเรียนรู้ในคาบที่ขอรับการประเมิน
10.5 แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


ไม่ระบุยินดีต้อนรับ