หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ ระดับ 5

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ILS-IED-5-084ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ ระดับ 5

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


ผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 


1 2353 ครูสอนภาษาอื่นๆ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


ผู้สอบได้หน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีสามารถวางแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร โดยสามารถระบุวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้ คำอธิบายรายวิชา หรือประมวลผลการเรียนรู้ได้ สามารถกำหนดเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้รายคาบ โดยมีเนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียนและระยะเวลาในคาบเรียน สามารถกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีบรูณาการทางภาษา เน้นการมุ่งให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง สร้างความตระหนักรู้ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีการเสริมต่อการเรียนรู้ (scaffolding) และส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดขั้นสูง สามารถเลือกสื่อการเรียนรู้หรือแหล่งการเรียนรู้สอดคล้องกับเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้หรือผู้เรียน นอกจากนั้นยังสามารถกำหนดการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ หรือผู้เรียนได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


ผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


2353 ครูสอนภาษาอื่นๆ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20151 กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ 1.1 ระบุวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 20151.01 136763
20151 กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ 1.2 ระบุวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้ หรือประมวลการเรียนการสอน หรือคำอธิบายรายวิชา หรือตัวชี้วัดของรายวิชาหรือหลักสูตร 20151.02 136764
20151 กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ 1.3 ระบุวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที่มีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ชัดเจน 20151.03 136765
20152 กำหนดเนื้อหาสาระการเรียนรู้ 2.1 มีเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้รายคาบ 20152.01 136766
20152 กำหนดเนื้อหาสาระการเรียนรู้ 2.2 มีเนื้อหาสาระการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียน 20152.02 136767
20152 กำหนดเนื้อหาสาระการเรียนรู้ 2.3 มีเนื้อหาสาระการเรียนรู้เหมาะสมกับระยะเวลาในคาบเรียน 20152.03 136768
20152 กำหนดเนื้อหาสาระการเรียนรู้ 2.4มีเนื้อหาสาระการเรียนรู้เชื่อมโยงกับหน่วยการเรียนรู้หรือประมวลการเรียนการสอน 20152.04 136769
20153 กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 3.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้และเนื้อหาการเรียนรู้ 20153.01 136770
20153 กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 3.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้มีบูรณาการทักษะทางภาษา 20153.02 136771
20153 กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 3.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 20153.03 136772
20153 กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 3.4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการเสริมต่อการเรียนรู้ (scaffolding) 20153.04 136773
20153 กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 3.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง 20153.05 136774
20153 กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 3.6 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย 20153.06 136775
20154 กำหนดสื่อการเรียนรู้หรือแหล่งการเรียนรู้ 4.1 เลือกสื่อการเรียนรู้หรือแหล่งการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ 20154.01 136776
20154 กำหนดสื่อการเรียนรู้หรือแหล่งการเรียนรู้ 4.2 เลือกสื่อการเรียนรู้หรือแหล่งการเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหาหรือกิจกรรมการเรียนรู้ หรือผู้เรียน 20154.02 136777
20155 กำหนดการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 5.1 มีวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้หรือผู้เรียน 20155.01 136778
20155 กำหนดการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 5.2 มีวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตรงตามทักษะที่ต้องการวัดและ/หรือ กิจกรรมการเรียนรู้ 20155.02 136779
20155 กำหนดการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 5.3 มีวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงของผู้เรียน 20155.03 136780

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


1. ทักษะการวิเคราะห์ความต้องการที่จำเป็นของผู้เรียน
2. ทักษะการวิเคราะห์หลักสูตร ประมวลรายวิชา ตัวชี้วัดผลการเรียนรู้

(ข) ความต้องการด้านความรู้


1. หลักสูตรรายวิชา ประมวลการเรียนการสอน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ เช่น แบบเรียน วัตถุประสงค์ มาตรฐานและตัวชี้วัด
2. หลักการเขียนวัตถุประสงค์การเรียนรู้
3. ขอบเขตเนื้อหาที่ใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ
4. เนื้อหาวิชาด้านภาษา และวัฒนธรรมจีน
5. หลักการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารแบบบูรณาการทักษะทางภาษา
6. หลักการจัดทำแผนจัดการเรียนรู้รายคาบ
7. หลักการพัฒนาทักษะการคิด
8. ประเภทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้·


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. เอกสารที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ 
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ (ไม่น้อยกว่า 50 นาที)
2. เอกสารประกอบการประเมิน ได้แก่
2.1 คำอธิบายรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วยหรือประมวลการเรียนการสอน (ถ้ามี)
2.2 สำเนาบทเรียนของหน่วยการเรียนรู้หรือประมวล การเรียนการสอนและเอกสารหรือแบบฝึกหัด ประกอบการเรียนรู้ในคาบที่เข้ารับการประเมิน(ถ้ามี)
2.3 สำเนาเครื่องมือวัดและประเมินผล
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
ไม่มี
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยสมรรถนะย่อยที่กำหนด  หากผู้เข้ารับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน ให้ผู้เข้ารับการประเมินไปทบทวนหน่วยสมรรถนะที่ยังไม่ผ่าน และสามารถกลับมาทดสอบหน่วยสมรรถนะอีกครั้ง
(ง)  วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทำการประเมิน ด้วยแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ 
2.  ผู้ประเมินทำการประเมิน โดยใช้เอกสารประกอบการประเมินต่างๆ ได้แก่ คำอธิบายรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วยหรือประมวลการเรียนการสอน สำเนาบทเรียนของหน่วยการเรียนรู้หรือประมวลการเรียนการสอน  และเอกสารหรือแบบฝึกหัดประกอบการเรียนรู้ในคาบที่ขอรับการประเมิน  รวมถึงสำเนาเครื่องวัดและประเมินผล


15. ขอบเขต (Range Statement)


คำอธิบายรายละเอียดของหน่วยสมรรถนะ มีดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู้รายคาบมีองค์ประกอบที่สำคัญครบถ้วน ได้แก่
1.1 บริบท ชื่อผู้เข้ารับการประเมิน สถานศึกษาที่สอน ชื่อรายวิชา ระดับชั้น/ระดับภาษาจีนของผู้เรียน  จำนวนผู้เรียน และระยะเวลาสอน
1.2 คำอธิบายรายวิชา
1.3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ หรือผลการเรียนรู้ (รายคาบ)
1.4 เนื้อหาการเรียนรู้
1.5 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะภาษาและส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง 
1.6 สื่อการเรียนรู้ หรือแหล่งการเรียนรู้
1.7 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
2. รายละเอียดในแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบจะต้องสอดคล้องกับหลักการและทฤษฎีที่เป็นที่ยอมรับ
3. แผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้ขอรับการประเมินเขียนขึ้นเองใหม่โดยอาจปรับปรุง หรือดัดแปลงมาจากแหล่งต่าง ๆ แต่ต้องผ่านการคิดวิเคราะห์ พิจารณามาอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้สอดคล้องกับผู้เรียน บทเรียน หลักสูตร และบริบท


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


กระบวนการประเมินและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 


ยินดีต้อนรับ