หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ ระดับ 5

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ILS-IED-5-084ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ ระดับ 5

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


ผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 


1 2353 ครูสอนภาษาอื่นๆ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


ผู้สอบได้หน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีสามารถวางแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร โดยสามารถระบุวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้ คำอธิบายรายวิชา หรือประมวลผลการเรียนรู้ได้ สามารถกำหนดเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้รายคาบ โดยมีเนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียนและระยะเวลาในคาบเรียน สามารถกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีบรูณาการทางภาษา เน้นการมุ่งให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง สร้างความตระหนักรู้ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีการเสริมต่อการเรียนรู้ (scaffolding) และส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดขั้นสูง สามารถเลือกสื่อการเรียนรู้หรือแหล่งการเรียนรู้สอดคล้องกับเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้หรือผู้เรียน นอกจากนั้นยังสามารถกำหนดการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ หรือผู้เรียนได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


ผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


2353 ครูสอนภาษาอื่นๆ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
20151 กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ 1.1 ระบุวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 20151.01
20151 กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ 1.2 ระบุวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้ หรือประมวลการเรียนการสอน หรือคำอธิบายรายวิชา หรือตัวชี้วัดของรายวิชาหรือหลักสูตร 20151.02
20151 กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ 1.3 ระบุวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที่มีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ชัดเจน 20151.03
20152 กำหนดเนื้อหาสาระการเรียนรู้ 2.1 มีเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้รายคาบ 20152.01
20152 กำหนดเนื้อหาสาระการเรียนรู้ 2.2 มีเนื้อหาสาระการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียน 20152.02
20152 กำหนดเนื้อหาสาระการเรียนรู้ 2.3 มีเนื้อหาสาระการเรียนรู้เหมาะสมกับระยะเวลาในคาบเรียน 20152.03
20152 กำหนดเนื้อหาสาระการเรียนรู้ 2.4มีเนื้อหาสาระการเรียนรู้เชื่อมโยงกับหน่วยการเรียนรู้หรือประมวลการเรียนการสอน 20152.04
20153 กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 3.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้และเนื้อหาการเรียนรู้ 20153.01
20153 กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 3.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้มีบูรณาการทักษะทางภาษา 20153.02
20153 กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 3.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 20153.03
20153 กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 3.4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการเสริมต่อการเรียนรู้ (scaffolding) 20153.04
20153 กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 3.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง 20153.05
20153 กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 3.6 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย 20153.06
20154 กำหนดสื่อการเรียนรู้หรือแหล่งการเรียนรู้ 4.1 เลือกสื่อการเรียนรู้หรือแหล่งการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ 20154.01
20154 กำหนดสื่อการเรียนรู้หรือแหล่งการเรียนรู้ 4.2 เลือกสื่อการเรียนรู้หรือแหล่งการเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหาหรือกิจกรรมการเรียนรู้ หรือผู้เรียน 20154.02
20155 กำหนดการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 5.1 มีวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้หรือผู้เรียน 20155.01
20155 กำหนดการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 5.2 มีวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตรงตามทักษะที่ต้องการวัดและ/หรือ กิจกรรมการเรียนรู้ 20155.02
20155 กำหนดการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 5.3 มีวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงของผู้เรียน 20155.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


1. ทักษะการวิเคราะห์ความต้องการที่จำเป็นของผู้เรียน
2. ทักษะการวิเคราะห์หลักสูตร ประมวลรายวิชา ตัวชี้วัดผลการเรียนรู้

(ข) ความต้องการด้านความรู้


1. หลักสูตรรายวิชา ประมวลการเรียนการสอน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ เช่น แบบเรียน วัตถุประสงค์ มาตรฐานและตัวชี้วัด
2. หลักการเขียนวัตถุประสงค์การเรียนรู้
3. ขอบเขตเนื้อหาที่ใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ
4. เนื้อหาวิชาด้านภาษา และวัฒนธรรมจีน
5. หลักการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารแบบบูรณาการทักษะทางภาษา
6. หลักการจัดทำแผนจัดการเรียนรู้รายคาบ
7. หลักการพัฒนาทักษะการคิด
8. ประเภทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้·


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. เอกสารที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ 
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ (ไม่น้อยกว่า 50 นาที)
2. เอกสารประกอบการประเมิน ได้แก่
2.1 คำอธิบายรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วยหรือประมวลการเรียนการสอน (ถ้ามี)
2.2 สำเนาบทเรียนของหน่วยการเรียนรู้หรือประมวล การเรียนการสอนและเอกสารหรือแบบฝึกหัด ประกอบการเรียนรู้ในคาบที่เข้ารับการประเมิน(ถ้ามี)
2.3 สำเนาเครื่องมือวัดและประเมินผล
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
ไม่มี
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยสมรรถนะย่อยที่กำหนด  หากผู้เข้ารับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน ให้ผู้เข้ารับการประเมินไปทบทวนหน่วยสมรรถนะที่ยังไม่ผ่าน และสามารถกลับมาทดสอบหน่วยสมรรถนะอีกครั้ง
(ง)  วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทำการประเมิน ด้วยแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ 
2.  ผู้ประเมินทำการประเมิน โดยใช้เอกสารประกอบการประเมินต่างๆ ได้แก่ คำอธิบายรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วยหรือประมวลการเรียนการสอน สำเนาบทเรียนของหน่วยการเรียนรู้หรือประมวลการเรียนการสอน  และเอกสารหรือแบบฝึกหัดประกอบการเรียนรู้ในคาบที่ขอรับการประเมิน  รวมถึงสำเนาเครื่องวัดและประเมินผล


15. ขอบเขต (Range Statement)


คำอธิบายรายละเอียดของหน่วยสมรรถนะ มีดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู้รายคาบมีองค์ประกอบที่สำคัญครบถ้วน ได้แก่
1.1 บริบท ชื่อผู้เข้ารับการประเมิน สถานศึกษาที่สอน ชื่อรายวิชา ระดับชั้น/ระดับภาษาจีนของผู้เรียน  จำนวนผู้เรียน และระยะเวลาสอน
1.2 คำอธิบายรายวิชา
1.3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ หรือผลการเรียนรู้ (รายคาบ)
1.4 เนื้อหาการเรียนรู้
1.5 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะภาษาและส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง 
1.6 สื่อการเรียนรู้ หรือแหล่งการเรียนรู้
1.7 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
2. รายละเอียดในแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบจะต้องสอดคล้องกับหลักการและทฤษฎีที่เป็นที่ยอมรับ
3. แผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้ขอรับการประเมินเขียนขึ้นเองใหม่โดยอาจปรับปรุง หรือดัดแปลงมาจากแหล่งต่าง ๆ แต่ต้องผ่านการคิดวิเคราะห์ พิจารณามาอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้สอดคล้องกับผู้เรียน บทเรียน หลักสูตร และบริบท


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


กระบวนการประเมินและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 


ยินดีต้อนรับ