หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบแนวทางการประเมินผลหลังการประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PCP-APR-5-045ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบแนวทางการประเมินผลหลังการประชาสัมพันธ์

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

          ชื่ออาชีพ 2432 Public Relations Professionals


1 2432 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
          ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถออกแบบแนวทางการประเมินผล ออกแบบแบบประเมิน วิธีประเมิน และตั้งเกณฑ์ในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการประเมินหลังการประชาสัมพันธ์ได้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแผนการประชาสัมพันธ์ขององค์กร เข้าใจกลุ่มเป้าหมายและรู้จักช่องทางในการสื่อสารต่างๆ รวมถึงความรู้เรื่องการสำรวจข้อมูลในหลากหลายช่องทาง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาประชาสัมพันธ์ (Public Relations)

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
02203.01 สร้างเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 1. ออกแบบการประเมินและสรุปผลความสำเร็จ/ล้มเหลวด้านคน 02203.01.01 136341
02203.01 สร้างเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2. ออกแบบการประเมินและสรุปผลความสำเร็จ/ล้มเหลว ด้านงบประมาณ 02203.01.02 136342
02203.01 สร้างเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. ออกแบบการประเมินและสรุปผลความสำเร็จ/ล้มเหลว ด้านวัสดุอุปกรณ์ 02203.01.03 136343
02203.01 สร้างเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 4. ออกแบบการประเมินและสรุปผลความสำเร็จ/ล้มเหลว ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร 02203.01.04 136344
02203.02 สร้างเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการสื่อสาร 1. ออกแบบการประเมินและสรุปผลความสำเร็จ/ล้มเหลวของความพึงพอใจต่อ กลุ่มเป้าหมาย 02203.02.01 136345
02203.02 สร้างเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการสื่อสาร 2. ออกแบบการประเมินและสรุปผลความสำเร็จ/ล้มเหลว ของความพึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 02203.02.02 136346
02203.02 สร้างเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการสื่อสาร 3. ออกแบบการประเมินและสรุปผลความสำเร็จ/ล้มเหลว ของความพึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 02203.02.03 136347
02203.03 สร้างเกณฑ์ประเมินผลการตอบรับต่อแผนการประชาสัมพันธ์ 1. ออกแบบการประเมินและสรุปผลความสำเร็จ/ล้มเหลวของแผนงานด้านการบริหารจัดการ 02203.03.01 136348
02203.03 สร้างเกณฑ์ประเมินผลการตอบรับต่อแผนการประชาสัมพันธ์ 2. ออกแบบการประเมินและสรุปผลความสำเร็จ/ล้มเหลว ของแผนงานด้านกระบวนการผลิต 02203.03.02 136349
02203.03 สร้างเกณฑ์ประเมินผลการตอบรับต่อแผนการประชาสัมพันธ์ 3. ออกแบบการประเมินและสรุปผลความสำเร็จ/ล้มเหลว ของแผนงาน ด้านการสื่อสาร 02203.03.03 136350
02203.03 สร้างเกณฑ์ประเมินผลการตอบรับต่อแผนการประชาสัมพันธ์ 4. สำรวจความเสี่ยงที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินโครงการทั้งหมด 02203.03.04 136351

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


  1. ประเมินและสรุปผล

  2. รวบรวมและสรุปความเสี่ยง

  3. การสัมภาษณ์และจดบันทึก

(ข) ความต้องการด้านความรู้


  1. การวางแผนและติดตามประเมินผล

  2. การบริหารจัดการทรัพยากรและบุคคล


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ2. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ2. แบบบันทึกรายการจากการสัมภาษณ์(ค) คำแนะนำในการประเมิน1. ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้(ง) วิธีการประเมิน1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ          หน่วยสมรรถนะนี้เป็นการทดสอบ ประเมินการกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ โดยในการประเมินต้องคำนึงถึงข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้          1) ผู้เข้ารับการประเมินสามารถแสดงความรู้ และความสามารถในการออกแบบแบบประเมิน วิธีประเมิน และตั้งเกณฑ์ในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการประเมินหลังการประชาสัมพันธ์ได้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแผนการประชาสัมพันธ์ขององค์กร เข้าใจกลุ่มเป้าหมายและรู้จักช่องทางในการสื่อสารต่างๆ รวมถึงความรู้เรื่องการสำรวจข้อมูลในหลากหลายช่องทาง(ข) คำอธิบายรายละเอียด          การออกแบบแนวทางการประเมินหลังการประชาสัมพันธ์ ในที่นี้หมายถึงการออกแบบการประเมินในช่วงหลังจากการนำสื่อเผยแพร่ออกไปประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ โดยจุดประสงค์หลังของการออกแบบการประเมินเพื่อการประเมินสิ่งแวดล้อมภายนอก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและกลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรอง เกี่ยวกับการเข้าถึง รับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับชื่อเสียง ภาพลักษณ์ขององค์กร หลังจากที่ทำการประชาสัมพันธ์ออกไปในช่องทางต่างๆแล้ว เป็นต้น          การประเมินผลการประชาสัมพันธ์ ผลลัพธ์ของการประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ยากจะวัดได้ เพราะการประชาสัมพันธ์มักจะถูกใช้ร่วมกับเครื่องมือในการส่งเสริมการตลาดอื่นๆ ตัววัดที่มักจะถูกนำมาใช้ในการประเมินผลประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์ ทางการตลาดมี 3 ประเภท ได้แก่
  1. จำนวนผู้ได้ชมหรือได้ยิน (Exposure) เป็นตัววัดประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์ที่ง่ายที่สุดในการวัดจำนวนของผู้ได้ยินหรือได้ชมจากสื่อ อย่างไรก็ตามการวัดจำนวนผู้ได้ยินไม่สามารถวัดจำนวนผู้ชมได้ยินหรือระลึกได้ของข้อความที่ได้ยินอย่างแท้จริง รวมถึงไม่สามารถวัดสิ่งที่พวกเขาคิดหลังจากได้ยิน

  2. การเปลี่ยนแปลงการตระหนัก/ความเข้าใจ/ทัศนคติ (Awareness/Comprehension/Attitude Change) เป็นตัววัดที่ดีกว่าแบบแรก เป็นการวัดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการตระหนัก ความเข้าใจ และทัศนคติของผู้ชมที่มีผลจากการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด เช่น จำนวนผู้ชมที่ระลึกได้ในหัวข้อข่าว จำนวนผู้ชมที่บอกต่อผู้อื่นหลังจากได้ชม เป็นต้น

  3. ผลกระทบของยอดขายและกำไร (Sales-And-Profit Contribution) เป็นตัววัดที่ดีที่สุดหากสามารถวัดได้ เช่น การวัดปริมาณยอดขายที่เพิ่มขึ้นหลังจากมีการประชาสัมพันธ์


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจตามข้อกำหนดมาตรฐาน1.  แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์2.  ผลข้อสอบข้อเขียนดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน18.2 เครื่องมือประเมินการกำหนดโจทย์หรือปัญหาในธุรกิจตามข้อกำหนดมาตรฐาน1.  แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์2.  ผลข้อสอบข้อเขียนดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน18.3 เครื่องมือประเมินการกำหนดเกณฑ์ความสำเร็จของธุรกิจตามข้อกำหนดมาตรฐาน1.  แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์2.  ผลข้อสอบข้อเขียนดูรายละเอียดจากคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ