หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบสื่อใหม่

สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PCP-APR-4-030ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบสื่อใหม่

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

          ชื่ออาชีพ 2432 Public Relations Professionals


1 2432 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
          ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบสื่อใหม่โดยต้องสามารถระบุความแตกต่างของสื่อใหม่แต่ละชนิดได้ ในการออกแบบสื่อใหม่จำเป็นต้องระบุองค์ประกอบของสื่อใหมได้ รวมถึงเลือกใช้เครื่องมือในการออกแบบสื่อใหม่ เพื่อให้การออกแบบสื่อส่งผลต่อการผลิตสื่อที่มีคุณภาพต่อไป

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาประชาสัมพันธ์ (Public Relations)

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
03304.01 เลือกประเภทของสื่อใหม่ที่จะทำการสื่อสาร 1. ระบุความแตกต่างของสื่อใหม่แต่ละชนิดได้ 03304.01.01 136075
03304.01 เลือกประเภทของสื่อใหม่ที่จะทำการสื่อสาร 2. เลือกสื่อแนวใหม่ได้เหมาะสม 03304.01.02 136076
03304.01 เลือกประเภทของสื่อใหม่ที่จะทำการสื่อสาร 3. ระบุข้อจำกัดได้ (เวลาในการถ่าย) 03304.01.03 136077
03304.02 ออกแบบสื่อใหม่ตามวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอ 1. ระบุองค์ประกอบของสื่อใหม่ได้ (สตอรี่บอร์ด) 03304.02.01 136078
03304.02 ออกแบบสื่อใหม่ตามวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอ 2. ระบุเครื่องมือในการออกแบบสื่อใหม่ (โปรแกรม) ได้ 03304.02.02 136079
03304.02 ออกแบบสื่อใหม่ตามวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอ 3. สามารถออกแบบสื่อใหม่ได้อย่างเหมาะสม 03304.02.03 136080

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


  1. ทักษะการออกแบบ

  2. ทักษะการเขียนแบบ

(ข) ความต้องการด้านความรู้


  1. มีความรู้เกี่ยวกับสื่อใหม่แต่ละชนิด

  2. มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบสื่อใหม่

  3. ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของสื่อใหม่


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ2. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ2. แบบบันทึกรายการจากการสัมภาษณ์(ค) คำแนะนำในการประเมิน1. ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้(ง) วิธีการประเมิน1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ          หน่วยสมรรถนะนี้เป็นการทดสอบ ประเมินการกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ โดยในการประเมินต้องคำนึงถึงข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้          1) ผู้เข้ารับการประเมินสามารถแสดงความรู้ และความสามารถในการออกแบบสื่อใหม่โดยต้องสามารถระบุความแตกต่างของสื่อใหม่แต่ละชนิดได้ ในการออกแบบสื่อใหม่จำเป็นต้องระบุองค์ประกอบของสื่อใหมได้ รวมถึงเลือกใช้เครื่องมือในการออกแบบสื่อใหม่ เพื่อให้การออกแบบสื่อส่งผลต่อการผลิตสื่อที่มีคุณภาพต่อไป(ข) คำอธิบายรายละเอียด          สื่อใหม่ คือการสื่อสารในรูปแบบใหม่ ที่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา ประกอบการสื่อสาร ทำให้การสื่อสารนั้นทันสมัยมากยิ่งขึ้น และไม่จำกัดอยู่ในวงแคบๆอีกต่อไป นอกจากนี้สื่อใหม่ยังเป็นการทำให้ผู้รับสาร ไม่ว่าจะเป็นใครที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกสามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและ ชัดเจนอันเป็นการกระจายข่าวสารไปได้ทุกสารทิศ เช่น การส่งอีเมล ทวิตเตอร์ การแชท และสื่อที่ผู้บริโภคสามารถที่จะตอบโต้กับสื่อมวลชนได้ ในขณะที่สื่อดั้งเดิมไม่สามารถทำได้ เช่น การส่ง sms ไปในรายการต่างๆที่ เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในโทรทัศน์ หรือการโทรศัพท์เข้าไปใน รายการวิทยุหรือโทรทัศน์เพื่อแสดงความคิดเห็น ซึ่งในปัจจุบันสื่อใหม่ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากทุกวงการก็ว่าได้ ไม่เฉพาะวงการสื่อสารมวลชน แต่ยังมีอีกมากมาย เช่น ด้านการศึกษา คมนาคม อุตสาหกรรม ฯลฯ          สื่อใหม่ การสื่อสารผ่าน อินเตอร์เน็ตโดยผ่านสมาร์ทโฟน ติดต่อของทุกคน ทำให้การเข้าถึง ตัวของแต่ละบุคคลเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆ ยอดติดตาม ยอดฟอลโล่ สามารถบอก feedback ของสินค้าแต่ละตัวบุคคลได้โดยผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆของสมาร์ทโฟนการเข้าถึงก็ง่ายที่สุดก็เพียงแค่คลิกเข้าไป เช่น Instargram Social cam Twitter เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจตามข้อกำหนดมาตรฐาน1.  แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์2.  ผลข้อสอบข้อเขียนดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน18.2 เครื่องมือประเมินการกำหนดโจทย์หรือปัญหาในธุรกิจตามข้อกำหนดมาตรฐาน1.  แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์2.  ผลข้อสอบข้อเขียนดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน18.3 เครื่องมือประเมินการกำหนดเกณฑ์ความสำเร็จของธุรกิจตามข้อกำหนดมาตรฐาน1.  แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์2.  ผลข้อสอบข้อเขียนดูรายละเอียดจากคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ