หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เข้าใจสถานการณ์

สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PCP-APR-4-005ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เข้าใจสถานการณ์

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

          ชื่ออาชีพ  2432 Public Relations Professionals


1 2432 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
          ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าใจสถานการณ์ เข้าใจและรับรู้ถึงภาวะวิกฤตที่กำลังเกิด ขึ้นและต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากผู้บริโภคข่าวสารได้หันมาใช้การสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน์มีปริมาณมากขึ้น ทำให้วิธีการสื่อสารไปยังผู้บริโภคผ่านสื่อแบบดั้งเดิมจึงไม่เพียงพอ โดยข้อมูลเชิงลบมักมีแนวโน้มถูกเผยแพร่มากกกว่าข้อมูลเชิงบวก ผู้รับข่าวสารสามารถใช้พื้นที่บนสื่อสังคมออนไลน์แสดงออกทางความคิดเห็นและถ่ายทอดข้อมูลในมุมมองของตนเองส่งต่อไปยังคนที่เป็นเครือข่ายของตนทำให้ข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ถึงกันอย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้าง หากทำการร้องเรียน บนสื่อสังคมออนไลน์ขององค์กร แล้วองค์กรนิ่งเฉยไม่ตอบสนอง อาจทำให้องค์กรเข้าสู่ภาวะวิกฤตสร้างผลกระทบความเสียหายต่อองค์กรได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาประชาสัมพันธ์ (Public Relations)

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
03601.01 ทำความเข้าใจที่มาของปัญหา 1. รวบรวมปัญหาสถานการณ์ปัจจุบันได้ 03601.01.01 135883
03601.01 ทำความเข้าใจที่มาของปัญหา 2. ระบุที่มาของปัญหาได้ 03601.01.02 135884
03601.01 ทำความเข้าใจที่มาของปัญหา 3. รวบรวมที่มาของปัญหาได้ 03601.01.03 135885
03601.01 ทำความเข้าใจที่มาของปัญหา 4. สรุปสถานการณ์ปัจจุบัน 03601.01.04 135886
03601.02 รายงานสถานการณ์ของปัญหาทั้งหมด 1. สรุปประเด็นสถานการณ์ปัญหาได้ 03601.02.01 135887
03601.02 รายงานสถานการณ์ของปัญหาทั้งหมด 2. จัดทำรายงานได้ 03601.02.02 135888
03601.02 รายงานสถานการณ์ของปัญหาทั้งหมด 3. นำเสนอรายงานได้ 03601.02.03 135889

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


  1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อติดตามสถานการณ์

  2. ทักษะการอ่าน

  3. ทักษะการตีความ

(ข) ความต้องการด้านความรู้


  1. ความรู้เกี่ยวกับการเข้าใจสถานการณ์

  2. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ2. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ2. แบบบันทึกรายการจากการสัมภาษณ์(ค) คำแนะนำในการประเมิน1. ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้(ง) วิธีการประเมิน1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ          หน่วยสมรรถนะนี้เป็นการทดสอบ ประเมินการกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ โดยในการประเมินต้องคำนึงถึงข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้          1) ผู้เข้ารับการประเมินสามารถแสดงความรู้ และความสามารถในการเข้าใจสถานการณ์ เข้าใจและรับรู้ถึงภาวะวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นและต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่อาจกลายเป็นภาวะวิกฤตได้ สามารถแยกแยะและทำความเข้าใจถึงปัญหา หรือเงื่อนไขที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการได้(ข) คำอธิบายรายละเอียด          Crisis หรือวิกฤตการณ์ คือ เหตุการณ์ที่สามารถสร้างอันตราย ต่อองค์กร สถานที่ ทรัพยากร และชื่อเสียง ภายในเวลาอันสั้น ต้องการได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการด้านเนินธุรกิจขององค์กร          Crisis management คือ การจัดการโครงสร้าง บุคลากร และกระบวนการ ตลอดจนศิลปะในการวางแผน และการตัดสินใจ ในการยับยั้ง วิกฤตการณ์ ก่อนจะลุกลามเสียหายมากขึ้น          ภาวะวิกฤต หมายถึง “สถานการณ์ที่เข้าสู่ภาวะที่ จำเป็นต้องเข้าจัดการเพื่อหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขความเสียหายที่ เกิดขึ้น (Long, 2001) หรือวิกฤตทางด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่ได้มี การวางแผนล่วงหน้า ที่ก่อให้เกิดภาวะคุกคามโดยไม่ว่าจะ เป็นความจริงหรือทำให้รับรู้ว่าเกิดความไม่ปลอดภัยในด้าน ต่างๆ มีผลต่อภาพลักษณ์หรือความเชื่อถือในองค์กรหรือก่อให้ เกิดการฟ้องร้องทางกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและภาพลักษณ์ (Covello, 1995)” เหตุการณ์ที่สามารถก่อให้เกิดภาวะวิกฤตนั้นมีมากมาย เช่น เรื่องความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อม การฟ้องร้อง การทำ ผิดกฎหมาย เรื่องภาพลักษณ์สินค้าหรือองค์กร กิจกรรมของ กลุ่มอนุรักษ์ต่างๆ ปัญหาเกี่ยวกับพนักงาน และปัญหาอื่นๆ ที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เป็นต้น (Covello, 1995)


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจตามข้อกำหนดมาตรฐาน1.  แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์2.  ผลข้อสอบข้อเขียนดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน18.2 เครื่องมือประเมินการกำหนดโจทย์หรือปัญหาในธุรกิจตามข้อกำหนดมาตรฐาน1.  แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์2.  ผลข้อสอบข้อเขียนดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน18.3 เครื่องมือประเมินการกำหนดเกณฑ์ความสำเร็จของธุรกิจตามข้อกำหนดมาตรฐาน1.  แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์2.  ผลข้อสอบข้อเขียนดูรายละเอียดจากคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ