หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบคุณภาพการติดตั้งงานมุงหลังคา ตามมาตรฐานของผู้ผลิต บ่งชี้สภาพปัญหาและสามารถแก้ไขได้

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CIP-CBD-4-023ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบคุณภาพการติดตั้งงานมุงหลังคา ตามมาตรฐานของผู้ผลิต บ่งชี้สภาพปัญหาและสามารถแก้ไขได้

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างมุงหลังคา (Roof tile Installation)6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้จะเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพการติดตั้งงานมุงหลังคา ตามมาตรฐานของผู้ผลิต บ่งชี้สภาพปัญหาและสามารถแก้ไขได้หน่วยสมรรถนะนี้เหมาะกับผู้เข้ารับการประเมินที่มีทักษะฝีมือและเทคนิคภายใต้การแนะแนวของผู้มีตำแหน่งงานที่สูงกว่า


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
40251 ตรวจสอบการติดตั้งวัสดุมุงตามมาตรฐานของผู้ผลิต 1.1 ตรวจสอบการซ้อนทับแนบสนิทได้แนวตรงถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต 40251.01 135409
40251 ตรวจสอบการติดตั้งวัสดุมุงตามมาตรฐานของผู้ผลิต 1.2 ตรวจสอบการติดตั้งและยึดวัสดุมุงได้ถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต 40251.02 135410
40252 ตรวจสอบการตัดวัสดุมุงตะเข้สัน-ตะเข้ราง ติดตั้งรางน้ำตะเข้ ครอบหลังคา และติดตั้งอุปกรณ์หลังคาให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต 2.1 ตรวจสอบรอยตัดวัสดุมุงได้แนวตรงและมีระยะห่าง ตามมาตรฐานผู้ผลิต 40252.01 135411
40252 ตรวจสอบการตัดวัสดุมุงตะเข้สัน-ตะเข้ราง ติดตั้งรางน้ำตะเข้ ครอบหลังคา และติดตั้งอุปกรณ์หลังคาให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต 2.2 ตรวจสอบการติดตั้งรางน้ำตะเข้ได้ถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต 40252.02 135412
40252 ตรวจสอบการตัดวัสดุมุงตะเข้สัน-ตะเข้ราง ติดตั้งรางน้ำตะเข้ ครอบหลังคา และติดตั้งอุปกรณ์หลังคาให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต 2.3 ตรวจสอบการซ้อนทับครอบแนบสนิทได้แนวตรงถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต 40252.03 135413
40252 ตรวจสอบการตัดวัสดุมุงตะเข้สัน-ตะเข้ราง ติดตั้งรางน้ำตะเข้ ครอบหลังคา และติดตั้งอุปกรณ์หลังคาให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต 2.4 ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์หลังคาของวัสดุมุงได้จำนวนครบถ้วน และถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต 40252.04 135414
40253 สามารถบ่งชี้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ตามมาตรฐานของผู้ผลิต 3.1 ระบุปัญหาและการแก้ไข การติดตั้งงานมุงหลังคาได้ตามมาตรฐานของผู้ผลิต 40253.01 135415
40253 สามารถบ่งชี้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ตามมาตรฐานของผู้ผลิต 3.2 จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจคุณภาพงานมุงหลังคา 40253.02 135416

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

(ก) ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Knowledge)1. สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้2. มีความรู้เรื่องวัสดุมุงและอุปกรณ์มุง3. มีความรู้ทางด้านการคิดคำนวณ4. รู้ลำดับขั้นตอนในการมุงหลังคาที่ถูกต้อง(ข) ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill)1. เลือกวัสดุมุง เครื่องมือ และอุปกรณ์ของวัสดุมุง ให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิต2. จัดลำดับและควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนโดยความปลอดภัย และป้องกัน ความเสียหายกับงาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถจัดทำแผนการปฏิบัติงานมุงหลังคาด้วยวัสดุมุงตามมาตรฐานของผู้ผลิต2. สามารถอ่านแบบโครงสร้างหลังคาให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด3. สามารถประมาณการวัสดุและประเมินราคางานมุงหลังคาตามรายละเอียดของงาน4. สามารถควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของโครงสร้างหลังคาตามรายละเอียดของงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้ในเรื่องของหลังคา2. มีความรู้ในเรื่องของวัสดุมุงและอุปกรณ์ของวัสดุมุง3. มีความรู้ในด้านการใช้เครื่องมือในการทำงาน4. มีความรู้ลำดับขั้นตอนในการมุงหลังคาที่ถูกต้อง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)-(ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)- ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้- แบบสัมภาษณ์ (ค)  คำแนะนำในการประเมินการประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ในการมุงหลังคาวิธีการประเมิน         1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้2. แบบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพการติดตั้งงานมุงหลังคา ตามมาตรฐานของผู้ผลิต เช่น ตรวจสอบการตัดวัสดุมุงตะเข้สัน-ตะเข้ราง ติดตั้งรางน้ำตะเข้ ครอบหลังคา และติดตั้งอุปกรณ์หลังคา เป็นต้น และสามารถบ่งชี้สภาพปัญหาและต้องสามารถแก้ไขได้(ข) คำอธิบายรายละเอียด        ระบุปัญหาและการแก้ไข หมายถึง สามารถบอกปัญหาของการติดตั้งงานมุงหลังคาที่ไม่ได้ตามมาตรฐานของผู้ผลิต และบอกวิธีการแก้ปัญหาได้


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือประเมินตรวจสอบการติดตั้งวัสดุมุงตามมาตรฐานของผู้ผลิต1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสัมภาษณ์(ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน)2. เครื่องมือประเมินตรวจสอบการตัดวัสดุมุงตะเข้สัน-ตะเข้ราง ติดตั้งรางน้ำตะเข้ ครอบหลังคา และติดตั้งอุปกรณ์หลังคาให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสัมภาษณ์(ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน)3. เครื่องมือประเมินการบ่งชี้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ตามมาตรฐานของผู้ผลิต1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสัมภาษณ์(ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน)  


 ยินดีต้อนรับ