หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดทำแผนการปฏิบัติงานและตรวจสอบความถูกต้องของโครงหลังคาตามรายละเอียดของงาน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CIP-CBD-4-022ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดทำแผนการปฏิบัติงานและตรวจสอบความถูกต้องของโครงหลังคาตามรายละเอียดของงาน

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างมุงหลังคา (Roof tile Installation)6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

     หน่วยสมรรถนะนี้จะเกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนการปฏิบัติงานมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบด้วยวัสดุมุงตามมาตรฐานของผู้ผลิต อ่านแบบโครงสร้างหลังคาให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด ประมาณการวัสดุและประเมินราคางานมุงหลังคาตามรายละเอียดของงาน และควบคุม ตรวจสอบความถูกต้องของโครงหลังคาตามรายละเอียดของงาน     หน่วยสมรรถนะนี้เหมาะกับผู้เข้ารับการประเมินที่มีทักษะฝีมือและเทคนิคภายใต้การแนะแนวของผู้มีตำแหน่งงานที่สูงกว่า


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
40241 จัดทำแผนการปฏิบัติงานมุงหลังคาด้วยวัสดุมุงตามมาตรฐานของผู้ผลิต 1.1 ทำความเข้าใจขั้นตอนการทำงานมุงหลังคาตามวัสดุมุงที่แบบกำหนด 40241.01
40241 จัดทำแผนการปฏิบัติงานมุงหลังคาด้วยวัสดุมุงตามมาตรฐานของผู้ผลิต 1.2 กำหนดขั้นตอนการทำงานอย่างถูกต้อง 40241.02
40242 อ่านแบบโครงสร้างหลังคาให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด 2.1 อ่านแบบโครงสร้างหลังคาได้ถูกต้อง 40242.01
40242 อ่านแบบโครงสร้างหลังคาให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด 2.2 ระบุข้อควรระวังของโครงสร้างหลังคาได้ถูกต้อง 40242.02
40243 ประมาณการวัสดุและประเมินราคางานมุงหลังคาตามรายละเอียดของงาน 3.1 ประมาณการใช้วัสดุตามรายละเอียดของงาน 40243.01
40243 ประมาณการวัสดุและประเมินราคางานมุงหลังคาตามรายละเอียดของงาน 3.2 ประเมินราคาตามรายละเอียดของงาน 40243.02
40244 ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของโครงสร้างหลังคาตามรายละเอียดของงาน 4.1 ตรวจสอบโครงสร้างหลังคาตามรายละเอียดของงาน 40244.01
40244 ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของโครงสร้างหลังคาตามรายละเอียดของงาน 4.2 ระบุปัญหาและวิธีการแก้ไขตามรายละเอียดของงาน 40244.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

(ก) ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Knowledge)1. สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้2. มีความรู้เรื่องวัสดุมุงและอุปกรณ์มุง3. มีความรู้ทางด้านการคิดคำนวณ4. รู้ลำดับขั้นตอนในการมุงหลังคาที่ถูกต้อง(ข) ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill)1. เลือกวัสดุมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ เครื่องมือ และอุปกรณ์ของวัสดุมุง ให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิต2. จัดลำดับและควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนโดยความปลอดภัย และป้องกัน ความเสียหายกับงาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถจัดทำแผนการปฏิบัติงานมุงหลังคาด้วยวัสดุมุงตามมาตรฐานของผู้ผลิต2. สามารถอ่านแบบโครงสร้างหลังคาให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด3. สามารถประมาณการวัสดุและประเมินราคางานมุงหลังคาตามรายละเอียดของงาน4. สามารถควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของโครงสร้างหลังคาตามรายละเอียดของงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. รู้ในเรื่องของหลังคา2. รู้ในเรื่องของวัสดุมุงและอุปกรณ์ของวัสดุมุง3. รู้ในด้านการใช้เครื่องมือในการทำงาน4. รู้ลำดับขั้นตอนในการมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบที่ถูกต้อง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)-(ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)- ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้- แบบสัมภาษณ์(ค)  คำแนะนำในการประเมิน การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ในการมุงหลังคาวิธีการประเมิน1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้2. แบบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนการปฏิบัติงานมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบด้วยวัสดุมุงตามมาตรฐานของผู้ผลิต อ่านแบบโครงสร้างหลังคาให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด ประมาณการวัสดุและราคางานมุงหลังคาตามรายละเอียดของงาน และการควบคุม ตรวจสอบความถูกต้องของโครงหลังคาตามรายละเอียดของงาน(ข) คำอธิบายรายละเอียด1. ขั้นตอนการทำงาน หมายถึง ลำดับการติดตั้งวัสดุมุง ตั้งแต่การเตรียมโครงสร้างหลังคา ระหว่างทำการติดตั้งจนแล้วเสร็จเพื่อส่งมอบ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต 2. อ่านแบบ หมายถึง การอ่านแบบแปลนโครงสร้างหลังคาแล้วสามารถระบุ รูปทรงหลังคา ความยาวสันหลังคา ตะเข้สัน ตะเข้ราง เชิงชาย ปั้นลม องศาหลังคา หลังคาชนผนัง หลังคารอบบน และหลังคารอบล่าง 3. ข้อควรระวัง หมายถึง จุดต่อของโครงสร้างหลังคาต่างๆ พื้นที่การรับน้ำของผืนหลังคา ทิศทางการไหลของน้ำบนผืนหลังคา และองศาหลังคาในแต่ละผืน4. ปัญหาและวิธีการแก้ไข หมายถึง ระดับหลังจันทันไม่เท่ากัน ผืนหลังคาไม่ได้ฉาก จุดต่อโครงสร้างหลังคาไม่แข็งแรง 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1 เครื่องมือประเมินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานมุงหลังคาด้วยวัสดุมุงตามมาตรฐานของผู้ผลิต1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ  2. แบบสัมภาษณ์(ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน)2 เครื่องมือประเมินการอ่านแบบโครงสร้างหลังคาให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ  2. แบบสัมภาษณ์(ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน))3 เครื่องมือประเมินการประมาณการวัสดุและประเมินราคางานมุงหลังคาตามรายละเอียดของงาน1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ  2. แบบสัมภาษณ์(ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน)4. เครื่องมือประเมินการประมาณการควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของโครงสร้างหลังคาตามรายละเอียดของงาน1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ  2. แบบสัมภาษณ์(ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน) 


 ยินดีต้อนรับ