หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดลำดับและควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนโดยความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายกับงานส่วนอื่น

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CIP-CBD-4-021ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดลำดับและควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนโดยความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายกับงานส่วนอื่น

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างมุงหลังคา (Roof tile Installation)6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้จะเกี่ยวข้องกับการจัดลำดับการเข้าทำงานหลังคาโดยความปลอดภัย และควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผนโดยความปลอดภัย รู้จักอุปกรณ์ป้องกันภัยสำหรับการทำงานบนที่สูงและสวมใส่อย่างถูกต้องหน่วยสมรรถนะนี้เหมาะกับผู้เข้ารับการประเมินที่มีทักษะฝีมือสามารถแก้ปัญหาพื้นฐาน โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้มีตำแหน่งงานที่สูงกว่า


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
40231 จัดลำดับการเข้าทำงานหลังคาโดยความปลอดภัย 1.1 ทำความเข้าใจขั้นตอนการทำงานโดยความปลอดภัย 40231.01
40231 จัดลำดับการเข้าทำงานหลังคาโดยความปลอดภัย 1.2 ระบุจุดควรระวังและรู้แนวทางป้องกันภัยได้อย่างถูกต้อง 40231.02
40232 ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผนโดยความปลอดภัย 2.1 ทำความเข้าใจแผนการทำงานโดยความปลอดภัย 40232.01
40232 ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผนโดยความปลอดภัย 2.2 รู้จักวิธีการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย 40232.02
40233 สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยสำหรับการทำงานบนที่สูง 3.1 รู้จักอุปกรณ์ป้องกันภัยสำหรับการทำงานบนที่สูง 40233.01
40233 สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยสำหรับการทำงานบนที่สูง 3.2 สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยสำหรับการทำงานบนที่สูงได้ครบถ้วนและถูกต้อง 40233.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

(ก) ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Knowledge)1. สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้2. มีความรู้เรื่องวัสดุมุงและอุปกรณ์การมุง(ข) ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill)1. ติดตั้งส่วนประกอบของหลังคาและวัสดุมุงให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิต2. มีทักษะเรื่องวัสดุมุงและอุปกรณ์มุงหลังคา3. มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถจัดลำดับการเข้าทำงานหลังคาโดยความปลอดภัย2. สามารถควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผนโดยความปลอดภัย3. สามารถสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยสำหรับการทำงานบนที่สูง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้ในเรื่องของหลังคา2. มีความรู้ในเรื่องของวัสดุมุงและอุปกรณ์ของวัสดุมุง3. มีความรู้ในด้านการใช้เครื่องมือในการทำงาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)แบบบันทึกรายการจากการสาธิตการทำงาน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)แบบบันทึกจากการสัมภาษณ์หรือผลการสอบข้อเขียน (ค) คำแนะนำในการประเมินการประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ในการมุงหลังคาวิธีการประเมิน1. พิจารณาจากหลักฐานแบบบันทึกรายการจากการสาธิตการทำงาน2. พิจารณาจากหลักฐานแบบบันทึกจากการสัมภาษณ์หรือผลการสอบข้อเขียน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดลำดับการเข้าทำงานหลังคาโดยความปลอดภัย และควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผนโดยความปลอดภัย รู้จักอุปกรณ์ป้องกันภัยสำหรับการทำงานบนที่สูงและสวมใส่อย่างถูกต้อง(ข) คำอธิบายรายละเอียด1. จุดควรระวัง หมายถึง ตำแหน่งการกองวัสดุมุงบนหลังคา ตำแหน่งการทำงานบนหลังคา รวมถึงขณะติดตั้งครอบหลังคาต้องยึดอุปกรณ์ความปลอดภัยตลอดเวลา2. อุปกรณ์ป้องกันภัย หมายถึง อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ความปลอดภัยในหน้างาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือประเมินการจัดลำดับการเข้าทำงาน1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการณ์ทำงาน/สาธิตการทำงาน(ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน)2. เครื่องมือประเมินการควบคุมการทำงาน1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการณ์ทำงาน/สาธิตการทำงาน(ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน)3. เครื่องมือประเมินการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยสำหรับการทำงานบนที่สูง1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการณ์ทำงาน/สาธิตการทำงาน(ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน) ยินดีต้อนรับ