หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-LTM-4-039ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ N/A

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


อาชีพ ผู้ประกอบการของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


หน่วยสมรรถนะนี้อธิบาย ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การกำหนดแนวคิด การสร้างต้นแบบ และการผลิตของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ตลอดจนการนำภูมิปัญญาอัตลักษณ์ วัฒนธรรมท้องถิ่นมาออกแบบของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีความร่วมสมัย


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


1. ทักษะการออกแบบของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
2. ทักษะการสร้างต้นแบบ
3. ทักษะการวาดโครงร่าง
4. ทักษะในกระบวนการผลิต

(ข) ความต้องการด้านความรู้


1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
2. ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญา อัตลักษณ์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจ
4. ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์การออกแบบของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
5. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต
6. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างต้นแบบของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
7. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
8. ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence )
ผลการสัมภาษณ์
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลสอบข้อเขียน
2. ผลการสัมภาษณ์
3. ใบรับรองหรือหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
(ดูผลงานจากชิ้นงานที่เคยทำ)
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
1. การประเมินควรให้ความสำคัญกับบริบทเฉพาะของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม และภัตตาคาร
(ง) วิธีการประเมิน
1. พิจารณาหลักฐานความรู้
2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน (ดูผลงานจากชิ้นงานที่เคยทำ)


15. ขอบเขต (Range Statement)


(ก) คำแนะนำ
1. ผู้เข้ารับการประเมินควรมีความสามารถในการกำหนดแนวคิดและนำภูมิปัญญา อัตลักษณ์ วัฒนธรรมท้องถิ่นมาออกแบบของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น จะต้องแสดงออกถึงการมีคุณลักษณะสำคัญคือ การเป็นผู้มีแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์
2. ผู้เข้ารับการประเมินควรมีความสามารถในการผลิตของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน จะต้องแสดงออกถึงการมีคุณลักษณะสำคัญคือ เป็นผู้มีประสบการณ์ในกระบวนการผลิต และมีผลงานจากชิ้นงานที่เคยทำมา
3. ผู้เข้ารับการประเมินควรมีความสามารถในการสร้างต้นแบบของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่มีความร่วมสมัยและจะต้องแสดงออกถึงการมีคุณลักษณะสำคัญของการเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ และความทันสมัย
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
1. กระบวนการออกแบบของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น หมายถึง การค้นหาความโดดเด่นของอัตลักษณ์ท้องถิ่น และนำอัตลักษณฺของท้องถิ่นไปออกแบบสินค้าของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
2. ประยุกต์ภูมิปัญญา อัตลักษณ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น หมายถึง การนำภูมิปัญญา อัตลักษณ์ วัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างสรรค์และออกแบบของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
3. ต้นแบบของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น หมายถึง การสร้างต้นแบบของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบแนวคิด รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ และวัสดุที่ใช้ผลิต


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ