หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-LTM-4-039ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ N/A

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


อาชีพ ผู้ประกอบการของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


หน่วยสมรรถนะนี้อธิบาย ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การกำหนดแนวคิด การสร้างต้นแบบ และการผลิตของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ตลอดจนการนำภูมิปัญญาอัตลักษณ์ วัฒนธรรมท้องถิ่นมาออกแบบของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีความร่วมสมัย


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


1. ทักษะการออกแบบของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
2. ทักษะการสร้างต้นแบบ
3. ทักษะการวาดโครงร่าง
4. ทักษะในกระบวนการผลิต

(ข) ความต้องการด้านความรู้


1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
2. ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญา อัตลักษณ์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจ
4. ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์การออกแบบของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
5. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต
6. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างต้นแบบของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
7. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
8. ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence )
ผลการสัมภาษณ์
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลสอบข้อเขียน
2. ผลการสัมภาษณ์
3. ใบรับรองหรือหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
(ดูผลงานจากชิ้นงานที่เคยทำ)
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
1. การประเมินควรให้ความสำคัญกับบริบทเฉพาะของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม และภัตตาคาร
(ง) วิธีการประเมิน
1. พิจารณาหลักฐานความรู้
2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน (ดูผลงานจากชิ้นงานที่เคยทำ)


15. ขอบเขต (Range Statement)


(ก) คำแนะนำ
1. ผู้เข้ารับการประเมินควรมีความสามารถในการกำหนดแนวคิดและนำภูมิปัญญา อัตลักษณ์ วัฒนธรรมท้องถิ่นมาออกแบบของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น จะต้องแสดงออกถึงการมีคุณลักษณะสำคัญคือ การเป็นผู้มีแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์
2. ผู้เข้ารับการประเมินควรมีความสามารถในการผลิตของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน จะต้องแสดงออกถึงการมีคุณลักษณะสำคัญคือ เป็นผู้มีประสบการณ์ในกระบวนการผลิต และมีผลงานจากชิ้นงานที่เคยทำมา
3. ผู้เข้ารับการประเมินควรมีความสามารถในการสร้างต้นแบบของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่มีความร่วมสมัยและจะต้องแสดงออกถึงการมีคุณลักษณะสำคัญของการเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ และความทันสมัย
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
1. กระบวนการออกแบบของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น หมายถึง การค้นหาความโดดเด่นของอัตลักษณ์ท้องถิ่น และนำอัตลักษณฺของท้องถิ่นไปออกแบบสินค้าของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
2. ประยุกต์ภูมิปัญญา อัตลักษณ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น หมายถึง การนำภูมิปัญญา อัตลักษณ์ วัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างสรรค์และออกแบบของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
3. ต้นแบบของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น หมายถึง การสร้างต้นแบบของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบแนวคิด รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ และวัสดุที่ใช้ผลิต


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ