หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินงานเกี่ยวกับการขายหน้าร้าน

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-HOH-3-221ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดำเนินงานเกี่ยวกับการขายหน้าร้าน

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

5121 (ISCO-88:TH) แม่บ้านในโรงแรม6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้เป็นหน่วยที่เกี่ยวกับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดำเนินงานเกี่ยวกับการขายหน้าร้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับ การจัดเตรียมพื้นที่ขายหน้าร้าน การรับและจ่ายเงินในระหว่างรอบการขาย และการกระทบยอดรายการทางการเงินเมื่อปิดการขาย


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม และภัตตาคาร


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  • 4222 (ISCO-88:TH) พนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม 

  • 5121 (ISCO-88:TH) แม่บ้านในโรงแรม 

  • 5123 (ISCO-88:TH) พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

  • 5122 (ISCO-88:TH) พ่อครัว 

  • 7412 (ISCO-88:TH) พ่อครัวขนมปังอบ 

     


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
3.02.124.01 จัดเตรียมพื้นที่ขายหน้าร้าน 1.1 จัดเตรียมอุปกรณ์ขายหน้าร้าน (POS) 3.02.124.01.01
3.02.124.01 จัดเตรียมพื้นที่ขายหน้าร้าน 1.2 เปิดระบบขายหน้าร้าน (POS) 3.02.124.01.02
3.02.124.01 จัดเตรียมพื้นที่ขายหน้าร้าน 1.3 พิจารณาจำนวนเงินทอนให้มีใช้อย่างเพียงพอ 3.02.124.01.03
3.02.124.01 จัดเตรียมพื้นที่ขายหน้าร้าน 1.4 เบิกวัสดุที่จำเป็นสำหรับอุปกรณ์ขายหน้าร้าน 3.02.124.01.04
3.02.124.01 จัดเตรียมพื้นที่ขายหน้าร้าน 1.5 ดูแลรักษาบริเวณที่ขายสินค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 3.02.124.01.05
3.02.124.02 รับและจ่ายเงินในระหว่างรอบการขาย 2.1คำนวณจำนวนเงินที่ขายและตรวจสอบให้ถูกต้อง 3.02.124.02.01
3.02.124.02 รับและจ่ายเงินในระหว่างรอบการขาย 2.2รับชำระเป็นเงินสดและออกใบเสร็จรับเงิน 3.02.124.02.02
3.02.124.02 รับและจ่ายเงินในระหว่างรอบการขาย 2.3รับชำระไม่เป็นเงินสดและออกใบเสร็จรับเงิน 3.02.124.02.03
3.02.124.02 รับและจ่ายเงินในระหว่างรอบการขาย 2.4ดำเนินกระบวนการคืนเงิน (ถ้ามี) 3.02.124.02.04
3.02.124.02 รับและจ่ายเงินในระหว่างรอบการขาย 2.5ทอนเงิน 3.02.124.02.05
3.02.124.02 รับและจ่ายเงินในระหว่างรอบการขาย 2.6จัดทำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าเพื่อการบันทึกการขาย 3.02.124.02.06
3.02.124.02 รับและจ่ายเงินในระหว่างรอบการขาย 2.7จ่ายชำระเงินตามที่ได้รับการร้องขอ 3.02.124.02.07
3.02.124.02 รับและจ่ายเงินในระหว่างรอบการขาย 2.8จ่ายชำระค่าสินค้าขององค์กร (ตามนโยบายขององค์กร) 3.02.124.02.08
3.02.124.02 รับและจ่ายเงินในระหว่างรอบการขาย 2.9ให้บริการการขายอย่างมีประสิทธิภาพ 3.02.124.02.09
3.02.124.03 กระทบยอดรายการทางการเงินเมื่อปิดการขาย 3.1 ปิดการขายในระบบ 3.02.124.03.01
3.02.124.03 กระทบยอดรายการทางการเงินเมื่อปิดการขาย 3.2 ปิดร้าน 3.02.124.03.02
3.02.124.03 กระทบยอดรายการทางการเงินเมื่อปิดการขาย 3.3 เรียกรายงานการขายจากระบบ 3.02.124.03.03
3.02.124.03 กระทบยอดรายการทางการเงินเมื่อปิดการขาย 3.4 ตรวจนับเงินสดคงเหลือในเครื่อง 3.02.124.03.04
3.02.124.03 กระทบยอดรายการทางการเงินเมื่อปิดการขาย 3.5 คำนวณจำนวนเงินที่ไม่ได้รับชำระเป็นเงินสดในรอบการขาย 3.02.124.03.05
3.02.124.03 กระทบยอดรายการทางการเงินเมื่อปิดการขาย 3.6 ตรวจสอบรายงานการขายกับจำนวนเงินที่รับชำระรวม 3.02.124.03.06
3.02.124.03 กระทบยอดรายการทางการเงินเมื่อปิดการขาย 3.7 ตรวจสอบและแก้ไขผลต่างของตัวเงิน (ถ้ามี) 3.02.124.03.07
3.02.124.03 กระทบยอดรายการทางการเงินเมื่อปิดการขาย 3.8 จัดทำเอกสารการปิดรอบการขาย 3.02.124.03.08
3.02.124.03 กระทบยอดรายการทางการเงินเมื่อปิดการขาย 3.9 ส่งมอบเอกสารการขายและเงินสดที่รับชำระให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.02.124.03.09

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

-    ทักษะทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น คิดเลขได้ถูกต้องและรวดเร็ว 

-    ทักษะการนับเงิน ทอนเงิน

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

-    ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาและการบริหารจัดการเงินสดย่อย 

-    ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการให้บริการแก่ลูกค้าและความเร็วของการให้บริการ

-    ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับจ่ายชำระที่ไม่เป็นเงินสดตามนโยบายขององค์กร

-    ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรักษาเอกสารสำคัญ

-    ความรู้เกี่ยวกับการกระทบยอดรายการค้าและเงินสด

-    หลักการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรักษาเงินสดย่อย

-    ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ค่าปรับที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ 

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก)    หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

-    สามารถดำเนินการเปิดใช้งานและปิดการใช้งานระบบการขายของเครื่อง POS (Point of Sale) 

-    สามารถประมวลผลรายการค้าในระหว่างวัน ตั้งแต่ การรับชำระด้วยเงินสด การรับชำระเงินด้วยวิธีการอื่นๆ การทอนเงิน การขอคืนเงิน (Refund) การจ่ายชำระในนามขององค์กร

-    สามารถดูแลรักษาเงินสดในเครื่อง POS ได้อย่างปลอดภัย รวมถึงความปลอดภัยในระหว่างการขนส่งเงินสดไปยังสถานที่ที่กำหนด

-    สามารถจัดทำเอกสาร/รายการทางการเงินที่กำหนด และกระทบยอดรายการค้ากับเงินสดคงเหลือ(ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

-    สามารถประยุกต์ใช้ข้อกำหนดขององค์กรเกี่ยวกับการรักษาและการบริหารจัดการเงินสด(ค)    คำแนะนำในการประเมิน

การประเมินควรให้ความสำคัญกับบริบทเฉพาะของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม และภัตตาคาร(ง)    วิธีการประเมิน

-    ทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน

-    มอบหมายงาน/โครงการ

-    ทดสอบโดยให้แสดงบทบาทสมมติ 

-    พิจารณาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

-    จัดทำแผ่นงาน(Worksheet) วิเคราะห์ข้อมูล

-    จัดทำรายงานสรุป

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก)    คำแนะนำ 

ไม่มี(ข)    คำอธิบายรายละเอียด

-    การจัดเตรียมอุปกรณ์ขายหน้าร้าน เริ่มตั้งแต่ 

•    การเปิดใช้งานเครื่อง 

•    การป้อนข้อมูลวันที่ 

•    การใส่ข้อมูลราคาสินค้า 

•    การใส่ข้อมูลส่วนลด/การส่งเสริมการขายที่มี 

-    การเปิดระบบ หมายถึง 

•    การบันทึกรหัสพนักงานขาย 

•    การตรวจสอบความพร้อมทำงานของเครื่อง

-    การมีเงินทอนใช้อย่างเพียงพอ หมายถึง 

•    การจัดทำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

•    การขอรับเงินทอนทั้งที่เป็นเหรียญและธนบัตรราคาต่างๆ 

•    การเก็บรักษาเงินทอน

-    เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้า อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร อย่างไรก็ตาม อาจหมายรวมถึง 

•    รายงานสรุปการขายประจำวัน 

•    ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อที่ทำรายการในแต่ละวัน 

•    รายงานการรับ/ส่งเงิน 

•    เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการคืนเงินให้แก่ลูกค้า 

•    เอกสารหลักฐานการรับชำระเงินที่ไม่เป็นเงินสด  

-    ในกรณีที่ยอมรับการชำระเงินด้วยเงินตราต่างประเทศ การคำนวณจำนวนเงินที่นำมาจ่ายชำระจะต้องคำนึงการเลือกใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ถูกต้อง การคำนวณจำนวนเงินบาทที่แลกเปลี่ยนได้ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

-    เอกสารหลักฐานยืนยันการขาย อาจหมายถึง 

•    ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ 

•    ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ 

•    ข้อกำหนดทางภาษีอากรเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงินที่ออก

-    รูปแบบการรับชำระเงินที่ไม่เป็นเงินสดมักจะแตกต่างกันไปตามนโยบายของแต่ละองค์กร อย่างไรก็ตาม อาจหมายรวมถึง การจ่ายชำระด้วย

•    บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต 

•    เช็คธนาคาร 

•    เช็คส่วนบุคคล 

•    เช็คเดินทาง (Travelers Checks) 

•    บัตร EFTPOS (Electronic Funds Transfer at Point of Sale) 

•    คูปองเงินสด/บัตรของขวัญขององค์กร 

•    เงินตราต่างประเทศ 

•    การหักบัญชีระหว่างบริษัท

-    การคืนเงินควรดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติขององค์กร ซึ่งควรจะต้องบันทึกเหตุผลของการคืนเงิน และดำเนินกระบวนการให้เชื่อมั่นได้ว่าการคืนเงินเป็นไปตามนโยบายขององค์กร

-    การนำเงินสดจากเครื่อง POS ไปใช้จ่ายชำระค่าสินค้าและบริการต้องดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติขององค์กร ซึ่งบางองค์กรอาจจะยอมให้นำเงินสดไปจ่ายชำระค่าสินค้าและบริการได้ หรือบางองค์กรอาจจะไม่อนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าวได้ ในกรณีที่องค์กรอนุญาตให้ดำเนินการได้ ขั้นตอนหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้อง อาจหมายรวมถึง 

•    การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอรับชำระเงิน 

•    การยืนยันความถูกต้อง 

•    ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน 

•    การส่งมอบเอกสารหลักฐานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-    การตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุของผลต่างระหว่างเงินสด การรับชำระรูปแบบอื่นและรายการสรุปการขายประจำวัน อาจดำเนินการได้โดย 

•    นับเงินซ้ำอีกครั้ง 

•    คำนวณจำนวนที่ได้รับชำระที่ไม่เป็นเงินสด 

•    ตรวจสอบรายละเอียดของสรุปรายการขาย 

•    ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ