หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เขียนข้อความสั้น ๆ เป็นภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-HOH-3-220ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เขียนข้อความสั้น ๆ เป็นภาษาอังกฤษ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

5121 (ISCO-88:TH) แม่บ้านในโรงแรม6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้เป็นหน่วยที่เกี่ยวกับเขียนข้อความสั้น ๆ เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสามารถในการจดบันทึกข้อความที่ได้ฟังมา การเขียนข้อความสั่งการสั้น ๆ และการเขียนข้อความสั้นเพื่อแสดงความขอบคุณ การขอโทษ และอธิบายเหตุผล


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม และภัตตาคาร


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  • 4222 (ISCO-88:TH) พนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม 

  • 5121 (ISCO-88:TH) แม่บ้านในโรงแรม 

  • 5123 (ISCO-88:TH) พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

  • 5122 (ISCO-88:TH) พ่อครัว 

  • 7412 (ISCO-88:TH) พ่อครัวขนมปังอบ 

     


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
3.10.117.01 สามารถจดบันทึกข้อความที่ได้ฟังมา 1.1 เขียนข้อความที่กระชับ ชัดเจนจากสิ่งที่ได้ฟัง 3.10.117.01.01
3.10.117.01 สามารถจดบันทึกข้อความที่ได้ฟังมา 1.2 เขียนด้วยลายมือที่ชัดเจน อ่านได้ 3.10.117.01.02
3.10.117.01 สามารถจดบันทึกข้อความที่ได้ฟังมา 1.3 ใส่ข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วน 3.10.117.01.03
3.10.117.01 สามารถจดบันทึกข้อความที่ได้ฟังมา 1.4 ระมัดระวังการใช้คำย่อ ที่จะไม่ทำให้ผู้อ่านเกิดความสับสน ไม่เข้าใจ 3.10.117.01.04
3.10.117.01 สามารถจดบันทึกข้อความที่ได้ฟังมา 1.5 สะกดชื่อและที่อยู่อย่างถูกต้อง 3.10.117.01.05
3.10.117.02 เขียนข้อความสั่งการสั้น ๆ 2.1 วางโครงสร้างการเขียนตามลำดับขั้นตอนการสั่งงาน 3.10.117.02.01
3.10.117.02 เขียนข้อความสั่งการสั้น ๆ 2.2 ใช้ความระมัดระวังเพื่อให้คำสั่งมีความชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความสับสน 3.10.117.02.02
3.10.117.02 เขียนข้อความสั่งการสั้น ๆ 2.3 ใช้ภาษาที่สุภาพ 3.10.117.02.03
3.10.117.03 เขียนข้อความสั้นเพื่อแสดงความขอบคุณ การขอโทษ และอธิบายเหตุผล 3.1 ใช้คำขอบคุณและขอโทษอย่างเหมาะสมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน 3.10.117.03.01
3.10.117.03 เขียนข้อความสั้นเพื่อแสดงความขอบคุณ การขอโทษ และอธิบายเหตุผล 3.2 เขียนข้อความสั้นเพื่ออธิบายเหตุผลของการไม่สามารถปฏิบัติงานได้ชั่วคราว 3.10.117.03.02
3.10.117.03 เขียนข้อความสั้นเพื่อแสดงความขอบคุณ การขอโทษ และอธิบายเหตุผล 3.3 ใช้คำเริ่มต้นและคำลงท้ายอย่างเหมาะสม 3.10.117.03.03
3.10.117.03 เขียนข้อความสั้นเพื่อแสดงความขอบคุณ การขอโทษ และอธิบายเหตุผล 3.4 ใช้คำศัพท์และไวยากรณ์อย่างถูกต้อง 3.10.117.03.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

-    ทักษะการเขียนข้อความที่ชัดเจน กระชับ สุภาพ อ่อนน้อม

-    ทักษะการเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่าย

-    ความสามารถในการสรุปและบรรจุประเด็นสำคัญไว้ในข้อความสั้น

-    ความสามารถในการเขียนข้อความสั่งการสั้น ๆ

-    ความสามารถในการเขียนถ้อยคำขอบคุณสั้น ๆ

-    ความสามารถในการเขียนถ้อยคำขอโทษสั้น ๆ

-    ความสามารถในการเขียนอธิบายเกี่ยวกับการพักปฏิบัติงานชั่วคราว

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

-    ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ สามารถสะกดได้อย่างถูกต้อง

-    ความรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์ การใช้ Tense 

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก)    หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

-    แสดงให้เห็นทักษะการเขียนข้อความที่ชัดเจน กระชับ สุภาพ อ่อนน้อม

-    แสดงให้เห็นทักษะการเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่าย

-    สามารถเขียนข้อความสั่งการสั้น ๆ

-    สามารถเขียนถ้อยคำขอบคุณสั้น ๆ

-    สามารถเขียนถ้อยคำขอโทษสั้น ๆ

-    สามารถเขียนอธิบายสาเหตุเกี่ยวกับการลาหยุด (ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

-    แสดงความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่ใช้ และสามารถสะกดศัพท์ได้อย่างถูกต้อง

-    แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้ไวยากรณ์ และการใช้ Tense (ค)    คำแนะนำในการประเมิน

การประเมินควรให้ความสำคัญกับบริบทเฉพาะของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม และภัตตาคาร(ง)    วิธีการประเมิน

-    ทดสอบโดยการเขียนข้อความตามโจทย์ที่กำหนด

-    มอบหมายงาน/โครงการ

-    ทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน

-    พิจารณาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก)    คำแนะนำ 

ไม่มี(ข)    คำอธิบายรายละเอียด

-    ข้อความที่กระชับ ชัดเจน หมายถึง ข้อความนั้นต้องมีสาระที่สำคัญที่ผู้เขียนต้องการร้องขอ โดยข้อความจะต้องไม่ยาวเกินไป ไม่ใช่ภาษาพูด หรือการเขียนต้องพยายามแปลงภาษาพูดให้เป็นข้อความย่อๆ ที่ได้ใจความ (ตัวอย่างเช่น ภาษาพูด : I’m ringing because I was wondering if Tom would be free to have lunch on Monday. แปลงเป็นข้อความสั้น : Please ring Frank re lunch on Monday)

-    ข้อมูลที่จำเป็น เช่น ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง วันที่และเวลาของการโทรศัพท์ สิ่งที่ต้องการให้ดำเนินการ ระดับความจำเป็นเร่งด่วน 

-    ขั้นตอนการสั่งงาน หมายถึง ลำดับขั้นของการปฏิบัติที่ต้องการให้ดำเนินการ ซึ่งควรจะต้องเรียงลำดับกิจกรรมแรก จนถึงกิจกรรมสุดท้ายอย่างสมเหตุสมผล

-    รูปแบบการเขียนที่ชัดเจน และไม่สร้างความสับสน เช่น การขึ้นต้นประโยคใหม่ทุกครั้งสำหรับแต่ละคำสั่งการ ใช้คำศัพท์ง่าย ๆ หลีกเลี่ยงการใช้คำศัพท์ที่อาจจะสร้างความสับสนให้แก่ผู้อ่าน ใช้รูปประโยคที่ประธานของประโยคเป็นผู้กระทำกิริยานั้นโดยตรง (Active Voice) 

-    ภาษาที่สุภาพ (ในภาษาอังกฤษ) อาจหมายรวมถึง การกล่าวคำขอบคุณและการร้องขอ (Please and Thank you) อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ พึงระมัดระวังการเขียนข้อความในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเมื่อใช้อักษรพิมพ์ใหญ่ (Capital Letters) อาจจะสื่อความหมายว่าไม่สุภาพ (ตะคอก)

-    ข้อความที่เป็นการขอโทษ ควรแสดงเหตุผลประกอบ เช่น    

•    I’m very sorry I won’t be able to attend the staff meeting tomorrow as I have a doctor’s appointment I can’t change.

•    Thank you for covering my shift and I really appreciated it as unexpectedly, I had to take my father to the hospital.

-    ข้อความสั้นที่เป็นการอธิบายเหตุผลของการพักการปฏิบัติงานชั่วคราว เช่น  

•    I have gone to the bank, will be back by 4 PM.

•    I have gone home because I am not feeling well.

-    การใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายอย่างเหมาะสม ขึ้นอยู่กับระดับความสนิทสนมของบุคคลที่ได้รับข้อความ หากเป็นบุคคลที่ไม่รู้จักสนิทสนม ควรใช้คำทักทายหรือคำขึ้นต้นลงท้ายที่เป็นทางการ สำหรับเพื่อนร่วมงานอาจใช้คำทักทายที่เป็นกันเองมากขึ้น 

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ