หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบขั้นตอนทางการเงิน

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-HOH-3-216ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบขั้นตอนทางการเงิน

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

5121 (ISCO-88:TH) แม่บ้านในโรงแรม6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้เป็นหน่วยที่เกี่ยวกับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการตรวจสอบขั้นตอนทางการเงิน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการติดตามดูแลการปฏิบัติงานทางด้านการเงิน และการจัดทำรายงานทางการเงิน


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม และภัตตาคาร


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  • 4222 (ISCO-88:TH) พนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม 

  • 5121 (ISCO-88:TH) แม่บ้านในโรงแรม 

  • 5123 (ISCO-88:TH) พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

  • 5122 (ISCO-88:TH) พ่อครัว 

  • 7412 (ISCO-88:TH) พ่อครัวขนมปังอบ 

  • 1229 (ISCO-88:TH) สำรองบัตรโดยสาร 

  • 3414 (ISCO-88:TH) ที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยว

     


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
3.07.087.01 ติดตามดูแลการปฏิบัติงานทางด้านการเงิน 1.1 ตรวจสอบรายการทางการค้าได้ถูกดำเนินการตามข้อกำหนดที่ตกลงกัน 3.07.087.01.01
3.07.087.01 ติดตามดูแลการปฏิบัติงานทางด้านการเงิน 1.2 กระทบยอดรายการให้ถูกต้อง 3.07.087.01.02
3.07.087.01 ติดตามดูแลการปฏิบัติงานทางด้านการเงิน 1.3 ตรวจสอบยอดคงเหลือที่จัดทำโดยหน่วยงานอื่นว่าเป็นไปตามข้อกำหนดที่ตกลงกัน 3.07.087.01.03
3.07.087.01 ติดตามดูแลการปฏิบัติงานทางด้านการเงิน 1.4 ใช้และควบคุมระบบงานทางการเงินตามนโยบายขององค์กร 3.07.087.01.04
3.07.087.01 ติดตามดูแลการปฏิบัติงานทางด้านการเงิน 1.5 ติดตามดูแลระบบงานทางด้านการเงินและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง 3.07.087.01.05
3.07.087.01 ติดตามดูแลการปฏิบัติงานทางด้านการเงิน 1.6 ระบุและแก้ไขผลต่างหรือข้อผิดพลาดตามอำนาจที่ได้รับมอบหมายภายใต้คำปรึกษาของบุคคลที่เหมาะสม 3.07.087.01.06
3.07.087.02 จัดทำรายงานทางการเงิน 2.1 จัดทำรายงานทางการเงินหรือสถิติข้อมูลตามระยะเวลาที่กำหนด 3.07.087.02.01
3.07.087.02 จัดทำรายงานทางการเงิน 2.2 ส่งมอบรายงานหรือข้อมูลสถิติให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามเวลาที่กำหนด 3.07.087.02.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

-    ทักษะในการระบุข้อผิดพลาดทางบัญชี และตอบสนองข้อผิดพลาดที่แตกต่างกัน

-    ทักษะในการระบุความต้องการทางบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

-    ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น และการทำบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก)    หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

-    สามารถจัดทำรายงานทางการเงินที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด(ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

-    รายงานทางการเงินที่จัดทำมีความถูกต้อง เป็นไประเบียบ วิธีการ ข้อกำหนดขององค์กร(ค)    คำแนะนำในการประเมิน

การประเมินควรให้ความสำคัญกับบริบทเฉพาะของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม และภัตตาคาร(ง)    วิธีการประเมิน

-    ทำแบบทดสอบกรณีศึกษา

-    ทดสอบความรู้โดยการสัมภาษณ์ 

-    ทดสอบความรู้โดยทำข้อสอบข้อเขียน 

-    สังเกตการปฏิบัติงานหน้างาน 

-    มอบหมายงาน/โครงการ

-    ตั้งโจทย์ปัญหาและประเมินทักษะการแก้ปัญหา

-    พิจารณาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก)    คำแนะนำ 

ไม่มี(ข)    คำอธิบายรายละเอียด

-    รายการทางบัญชีอาจรวมถึง

•    การจัดซื้อสินทรัพย์ถาวร

•    การขายสินทรัพย์ถาวร

•    แก้ไขข้อผิดพลาดการลงระบบ

•    การตัดหนี้สูญ

•    ค่าใช้จ่ายและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น

•    ดอกเบี้ยค้างรับ

•    รายการใหม่ทางธุรกิจ

•    ถอนหุ้น/สินทรัพย์โดยเจ้าของ

•    การทำรายการที่ไม่ใช่เงินสด เช่น การตัดค่าเสื่อม รายการขาดทุน เป็นต้น

•    การใช้สกุลเงินต่างประเทศ

•    รายงานการใช้ทรัพยากร/งบประมาณของหน่วยงาน

-    ตรวจสอบยอดคงเหลืออาจรวมถึง

•    ตรวจสอบความถูกต้องของยอดคงเหลือจากบัญชีลูกหนี้ 

•    ตรวจสอบความถูกต้องของยอดคงเหลือจากบัญชีเจ้าหนี้

•    การตรวจสอบบัญชีทั้งหมดจากตารางของลูกหนี้เท่ากับยอดเงินคงเหลือ

•    การตรวจสอบบัญชีทั้งหมดจากตารางเจ้าหนี้

•    การตรวจสอบยอดคงเหลือของทรัพยากรที่หน่วยงานดูแลรับผิดชอบ

-    ระบบงานทางด้านการเงิน เกี่ยวข้องกับ

•    การรายงานยอดขายและผลตอบแทน

•    การซื้อสินค้า วัตถุดิบ วัสดุและของใช้สิ้นเปลือง

•    การบริหารเงินสดในมือ เงินสดย่อย

•    การจัดหาสินทรัพย์ถาวร

•    การควบคุมสินค้าคงคลัง

•    การควบคุมลูกหนี้

•    การควบคุมเจ้าหนี้

•    การทำธุรกรรมกับธนาคาร

-    ความแตกต่างหรือข้อผิดพลาด อาจเกี่ยวข้องกับ

•    ข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูล

•    ยอดขายที่มีความผิดพลาดไม่ตรงกับรายงานรายได้จากระบบงานที่เกี่ยวข้อง

•    ยอดซื้อที่มีความผิดพลาดไม่ตรงกับใบแจ้งหนี้ที่เพิ่มขึ้น

•    สินค้าที่ไม่มาส่ง แต่คิดค่าบริการ

-    ข้อผิดพลาดในการลงระบบ รวมไปถึง

•    ลงระบบด้วยจำนวนเงินที่ไม่ถูกต้อง

•    ความถนัดในการลงระบบที่แตกต่างกัน

•    ลงระบบในคอลัมน์ที่ไม่ถูกต้อง

•    การลงระบบซ้ำ หรือลงระบบมากกว่าหนึ่งครั้ง

-    บุคคลที่เกี่ยวข้องทางการบัญชีอาจรวมถึง

•    ผู้บังคับบัญชา

•    บุคลากรของธนาคาร

•    แผนกบุคคลและบุคคลที่ได้รับการอนุญาตขององค์กร

•    สายงานการบริหารจัดการ

•    บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการออกกฏระเบียบข้อบังคับ

-    รายงานสถิติทางการเงินอาจเกี่ยวข้องกับ

•    การทำธุรกรรมทางการเงินรายวัน รายสัปดาห์และรายงานรายเดือน

•    การยกเลิกที่เกี่ยวข้องทางการเงิน

•    การเข้าพัก

•    ยอดขาย

•    รายได้ค่าคอมมิชชั่น

•    ผลตอบแทนการขาย

•    กิจกรรมของบัญชีในด้านการขาย

•    กิจกรรมที่ใช้สกุลเงินตราต่างประเทศ

•    ทุกประเภทของการชำระเงิน

-    ระยะเวลาที่กำหนด อาจเกี่ยวข้องกับ

•    ระยะเวลาภายในที่ตกลงกัน

•    รายเดือน

•    ทุก ๆ ช่วงปลายเดือน

•    กำหนดเวลาโดยองค์กร

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ