หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เก็บรักษาฐานข้อมูลในรูปแบบเอกสารและการนำมาใช้

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-HOH-3-215ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เก็บรักษาฐานข้อมูลในรูปแบบเอกสารและการนำมาใช้

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

5121 (ISCO-88:TH) แม่บ้านในโรงแรม6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

       หน่วยสมรรถนะนี้เป็นหน่วยที่เกี่ยวกับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการเก็บรักษาฐานข้อมูลในรูปแบบเอกสารและการนำมาใช้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดูแลระบบสารสนเทศ การดึงไฟล์เพื่อตอบสนองต่อการร้องขอข้อมูล และการดูแลรักษาการบันทึกและระบบการจัดเก็บข้อมูล


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม และภัตตาคาร


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  • 5121 (ISCO-88:TH) แม่บ้านในโรงแรม 

  • 4222 (ISCO-88:TH) พนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม 

  • 7412 (ISCO-88:TH) พ่อครัวขนมปังอบ 

  • 5123 (ISCO-88:TH) พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

  • 1229 (ISCO-88:TH) สำรองบัตรโดยสาร 

  • 3414 (ISCO-88:TH) ที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยว 

     


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
3.16.078.01 ดูแลระบบสารสนเทศ 1.1 รักษาข้อมูลและระบบเอกสารให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร 3.16.078.01.01
3.16.078.01 ดูแลระบบสารสนเทศ 1.2 ระบุ ลบและ/หรือย้ายไฟล์ที่เสียหรือไม่ใช้งานให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร 3.16.078.01.02
3.16.078.01 ดูแลระบบสารสนเทศ 1.3 สร้างและรวบรวมไฟล์ใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร 3.16.078.01.03
3.16.078.01 ดูแลระบบสารสนเทศ 1.4 ปรับปรุงระบบการอ้างอิงและดัชนีให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร 3.16.078.01.04
3.16.078.02 ดึงไฟล์เพื่อตอบสนองต่อการร้องขอข้อมูล 2.1 ค้นหาไฟล์ที่บันทึกไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนด 3.16.078.02.01
3.16.078.02 ดึงไฟล์เพื่อตอบสนองต่อการร้องขอข้อมูล 2.2 เรียกไฟล์ที่เกี่ยวข้องขึ้นมาดูได้ 3.16.078.02.02
3.16.078.02 ดึงไฟล์เพื่อตอบสนองต่อการร้องขอข้อมูล 2.3 บันทึกความเคลื่อนไหวของเอกสารตามนโยบายและวิธีการขององค์กร 3.16.078.02.03
3.16.078.02 ดึงไฟล์เพื่อตอบสนองต่อการร้องขอข้อมูล 2.4 ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยและรักษาความลับ 3.16.078.02.04
3.16.078.03 ดูแลรักษาการบันทึกและระบบการจัดเก็บข้อมูล 3.1 รักษาการบันทึกและระบบการจัดเก็บข้อมูลตามนโยบายและวิธีการขององค์กร 3.16.078.03.01
3.16.078.03 ดูแลรักษาการบันทึกและระบบการจัดเก็บข้อมูล 3.2 จัดสรรเอกสารใหม่ให้อยู่ในหมวดหมู่ที่กำหนด 3.16.078.03.02
3.16.078.03 ดูแลรักษาการบันทึกและระบบการจัดเก็บข้อมูล 3.3 ตรวจสอบปัญหาและเอกสารที่เรียกคืนเพื่อให้แน่ใจในความสมบูรณ์ของระบบ 3.16.078.03.03
3.16.078.03 ดูแลรักษาการบันทึกและระบบการจัดเก็บข้อมูล 3.4 กำจัดและปรับปรุงเอกสารเพื่อให้แน่ใจว่ามีพื้นที่เพียงพอสำหรับการบันทึกต่อไป 3.16.078.03.04
3.16.078.03 ดูแลรักษาการบันทึกและระบบการจัดเก็บข้อมูล 3.5 ระบุและค้นหาไฟล์ที่จำเป็นและจัดส่งให้กับบุคคลหรือแผนกที่ได้รับมอบหมายภายในเวลาที่จำกัด 3.16.078.03.05
3.16.078.03 ดูแลรักษาการบันทึกและระบบการจัดเก็บข้อมูล 3.6 ตรวจสอบและบันทึกไฟล์และดูความเคลื่อนไหวของเอกสาร 3.16.078.03.06
3.16.078.03 ดูแลรักษาการบันทึกและระบบการจัดเก็บข้อมูล 3.7 เก็บรักษาเอกสารให้อยู่ในสภาพที่ดีและอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง 3.16.078.03.07
3.16.078.03 ดูแลรักษาการบันทึกและระบบการจัดเก็บข้อมูล 3.8 แยกไฟล์ที่เป็นความลับจากไฟล์ทั่วไปโดยอนุญาตเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงไฟล์ได้ 3.16.078.03.08
3.16.078.03 ดูแลรักษาการบันทึกและระบบการจัดเก็บข้อมูล 3.9 ตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถตรวจสอบไฟล์ย้อนกลับได้ตลอดเวลา 3.16.078.03.09

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

-    ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น และ/หรือโปรแกรมระบบงานที่องค์กรใช้เป็นระบบงานหลักในการดำเนินงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

-    ความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows เบื้องต้นและโปรแกรมสำหรับการจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ (Windows Explorer) 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก)    หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

-    แสดงความสามารถในการดูแลรักษาการบันทึกและการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รับผิดชอบ ตลอดจนการจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-    แสดงความสามารถในการเข้าถึง/ดึงข้อมูลจากโปรแกรมระบบงานอื่นที่องค์กรใช้อยู่ในปัจจุบัน(ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

-    แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows เบื้องต้นและโปรแกรมสำหรับการจัดการไฟล์และโฟลเดอร์(ค)    คำแนะนำในการประเมิน

การประเมินควรให้ความสำคัญกับบริบทเฉพาะของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม และภัตตาคาร(ง)    วิธีการประเมิน

-    ทดสอบความรู้โดยการสัมภาษณ์ 

-    ทดสอบความรู้โดยทำข้อสอบข้อเขียน 

-    ตั้งโจทย์ปัญหาและประเมินทักษะการแก้ปัญหา

-    พิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน

-    พิจารณาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก)    คำแนะนำ 

ไม่มี(ข)    คำอธิบายรายละเอียด

-    ข้อมูลรวมถึง

•    จดหมาย แฟกซ์ บันทึก จดหมาย อีเมล์

•    ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ แคตาล๊อก บันทึกของลูกค้า

•    แฟ้มงาน รวมทั้งจดหมายบันทึกและเอกสารอื่น ๆ

•    บันทึกการขาย เช่น การคาดการณ์เป้าหมายประจำเดือน

•    รูปแบบการประกันแบบเป็นสมาชิก

•    ใบแจ้งหนี้จากซัพพลายเออร์

•    บันทึกบุคลากรที่มีรายละเอียดส่วนบุคคล เช่น อัตราเงินเดือน

•    ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของการฝึกอบรม

•    รายงานการตลาด แผน งบประมาณ

•    ตัวเลขทางการเงิน

•    เป้าหมายการผลิต

-    ความต้องการขององค์กรรวมถึง

•    รับรองคุณภาพและหรือคู่มือ

•    ความต้องการความปลอดภัยและการรักษาความลับ

•    นโยบายกฎหมาย แนวทางและความต้องการขององค์กร

•    การบริหารจัดการและความรับผิดชอบ

•    จรรยาบรรณ

•    วิธีการในการปรับปรุงการบันทึก

•    ตัวอย่างข้อมูล

•    มาตรฐานทางจริยธรรม

-    ไฟล์ที่ใช้งานอยู่หรือที่ไม่ใช่แล้วรวมถึง

•    กิจกรรมหรือโครงการที่จบแล้ว

•    ลูกค้าเก่า

•    บัญชีที่ชำระเงินแล้ว

•    พนักงานเก่า

-    อ้างอิงระบบดัชนีเกี่ยวข้องกับ

•    ตัวอักษร

•    ตัวเลข

•    หัวข้อ

•    เรื่อง

-    บันทึกการเคลื่อนไหว รวมถึง

•    การปรับปรุงแฟ้มลงทะเบียน

•    การปรับปรุงระบบการจัดการบันทึก

•    การโอนบันทึกชั่วคราวหรือถาวร

-    ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับ รวมถึง

•    จัดลำดับผู้มีอำนาจในการเข้าถึง

•    ป้องกันแฟ้มต่าง     

•    การรักษาความลับ

-    การแฟ้มเก็บถาวร (Archive) หมายถึง

•    การจัดการไฟล์ถาวรหรือไฟล์งานที่เสร็จสิ้นตามนโยบาย ขั้นตอน และระบบขององค์กร

•    การจัดเก็บไฟล์งานที่เป็นความลับในหน่วยจัดเก็บภายใน/ภายนอกสถานที่

•    แฟ้มที่จัดเก็บอย่างถาวรต้องสามารถเรียกกลับมาใช้ใหม่ได้เมื่อต้องการ

-    ไฟล์ที่เป็นความลับอาจรวมถึง

•    แฟ้มประวัติบุคลากร

•    ความลับทางการค้า


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมิน ยินดีต้อนรับ