หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติงานธุรการ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-HOH-3-213ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติงานธุรการ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

5121 (ISCO-88:TH) แม่บ้านในโรงแรม6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้เป็นหน่วยที่เกี่ยวกับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานธุรการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านเอกสารสำนักงาน การร่างจดหมาย และการดูแลระบบเอกสาร     


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม และภัตตาคาร


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  • 4222 (ISCO-88:TH) พนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม 

  • 5121 (ISCO-88:TH) แม่บ้านในโรงแรม 

  • 5123 (ISCO-88:TH) พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

  • 5122 (ISCO-88:TH) พ่อครัว 

  • 7412 (ISCO-88:TH) พ่อครัวขนมปังอบ 

  • 1229 (ISCO-88:TH) สำรองบัตรโดยสาร 

     


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
3.01.011.01 ดำเนินการด้านเอกสารสำนักงาน 1.1 จัดทำเอกสารด้วยอุปกรณ์สำนักงานที่เหมาะสมตามขั้นตอนขององค์กรและภายในระยะเวลาที่กำหนด 3.01.011.01.01
3.01.011.01 ดำเนินการด้านเอกสารสำนักงาน 1.2 ระบุและแก้ไขและ/หรือรายงานความผิดปกติทันทีตามกระบวนการขององค์กร 3.01.011.01.02
3.01.011.01 ดำเนินการด้านเอกสารสำนักงาน 1.3 ใช้อุปกรณ์สำนักงานในการจัดทำเอกสาร 3.01.011.01.03
3.01.011.02 ร่างจดหมาย 2.1 เขียนข้อความด้วยภาษาที่ถูกต้องชัดเจน 3.01.011.02.01
3.01.011.02 ร่างจดหมาย 2.2 ตรวจสอบว่าข้อความไม่มีความผิดพลาดด้านคำสะกดผิดคำเชื่อมประโยค หรือผิดหลักไวยากรณ์ 3.01.011.02.02
3.01.011.02 ร่างจดหมาย 2.3 ตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งข้อมูลออก 3.01.011.02.03
3.01.011.03 ดูแลระบบเอกสาร 3.1 จัดเก็บเอกสารตามระเบียบองค์กร 3.01.011.03.01
3.01.011.03 ดูแลระบบเอกสาร 3.2 แก้ไขหรือปรับปรุงระบบเอกสาร/งานสารบรรณตามระเบียบองค์กร 3.01.011.03.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

-    ความละเอียดรอบคอบ 

-    ทักษะการใช้ภาษาเขียนในการสื่อสาร 

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

-    ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ และการจัดทำเอกสารต่าง ๆ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก)    หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

-    แสดงความสามารถในการร่างจดหมายโต้ตอบ จัดทำเอกสารในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย และจัดเก็บเอกสารได้อย่างถูกต้อง(ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

-    แสดงความรู้เกี่ยวกับนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ และการจัดทำเอกสารต่าง ๆ เช่น รูปแบบของจดหมายที่ใช้ (ค)    คำแนะนำในการประเมิน

การประเมินควรให้ความสำคัญกับบริบทเฉพาะของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม และภัตตาคาร(ง)    วิธีการประเมิน

-    ทำแบบทดสอบกรณีศึกษา

-    ทดสอบความรู้โดยการสัมภาษณ์ 

-    สังเกตการปฏิบัติงานหน้างาน 

-    พิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน

-    พิจารณาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก)    คำแนะนำ 

ไม่มี(ข)    คำอธิบายรายละเอียด

-    เอกสาร หมายถึง

•    อีเมล์ (จดหมายที่ส่ง จดหมายที่ได้รับ จดหมายจากลูกค้าที่เข้าพัก จดหมายจากผู้ส่งสาร)

•    ไฟล์ (บันทึกข้อมูลลูกค้า จดหมาย บันทึกทางบัญชี ใบเสร็จ ใบรายการสินค้า ใบสั่งซื้อสินค้า)

•    จดหมาย (แฟกซ์ บันทึก memo และรายงาน)

•    รายการอาหาร

-    จัดทำ หมายถึง 

•    การตรวจทาน 

•    การเย็บเล่ม

•    การถ่ายเอกสาร 

•    การส่งจดหมาย 

•    การส่งอีเมล์

•    การจัดเก็บเอกสารเข้าหวมดหมู่

-    อุปกรณ์ในสำนักงาน หมายถึง 

•    เครื่องถ่ายเอกสาร

•    เครื่องโทรสาร

•    คอมพิวเตอร์ 

•    เครื่องพิมพ์เอกสาร

•    เครื่องสแกน

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ