หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

รับและเก็บรักษาสินค้า

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-HOH-2-211ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ รับและเก็บรักษาสินค้า

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
3.16.218.01 ดำเนินการตรวจรับสินค้า 1.1ตรวจสอบข้อมูลสินค้าที่จะรับเข้า 3.16.218.01.01
3.16.218.01 ดำเนินการตรวจรับสินค้า 1.2จัดเตรียมสถานที่สำหรับการรับสินค้า 3.16.218.01.02
3.16.218.01 ดำเนินการตรวจรับสินค้า 1.3ตรวจสอบว่าการรับสินค้าเป็นของสถานที่ที่ถูกต้อง 3.16.218.01.03
3.16.218.01 ดำเนินการตรวจรับสินค้า 1.4ตรวจสอบคุณสมบัติของสินค้าที่รับเทียบกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 3.16.218.01.04
3.16.218.01 ดำเนินการตรวจรับสินค้า 1.5นับจำนวนสินค้าที่ได้รับเปรียบเทียบกับจำนวนที่สั่ง 3.16.218.01.05
3.16.218.01 ดำเนินการตรวจรับสินค้า 1.6ระบุความแตกต่างระหว่างสินค้าที่ได้รับกับเอกสารหลักฐาน 3.16.218.01.06
3.16.218.01 ดำเนินการตรวจรับสินค้า 1.7ส่งมอบสินค้าส่งคืนให้แก่ผู้ขาย 3.16.218.01.07
3.16.218.01 ดำเนินการตรวจรับสินค้า 1.8ติดตามแก้ไขความแตกต่างระหว่างจำนวนสินค้าที่ได้รับและเอกสารหลักฐาน 3.16.218.01.08
3.16.218.01 ดำเนินการตรวจรับสินค้า 1.9บริหารจัดการสินค้าส่วนเกินขององค์กร 3.16.218.01.09
3.16.218.01 ดำเนินการตรวจรับสินค้า 1.10ป้องกันสินค้าที่ได้รับไม่ให้เสียหายหรือสูญหาย 3.16.218.01.10
3.16.218.02 จัดเก็บสินค้า 2.1 เคลื่อนย้ายสินค้าไปยังสถานที่ปฏิบัติงาน/ใช้งาน 3.16.218.02.01
3.16.218.02 จัดเก็บสินค้า 2.2 คำนึงถึงข้อกำหนดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสม 3.16.218.02.02
3.16.218.02 จัดเก็บสินค้า 2.3 เปิด/แกะหีบห่อสินค้าที่จำเป็น 3.16.218.02.03
3.16.218.02 จัดเก็บสินค้า 2.4 เก็บสินค้าในสถานที่จัดเก็บ 3.16.218.02.04
3.16.218.02 จัดเก็บสินค้า 2.5 เก็บขยะมูลฝอยออกจากสถานที่จัดเก็บสินค้า 3.16.218.02.05
3.16.218.02 จัดเก็บสินค้า 2.6 ติดฉลาก/ป้ายเพื่อระบุตัวสินค้า 3.16.218.02.06
3.16.218.03 ดูแลรักษาสินค้าและสถานที่จัดเก็บ 3.1 ดูแลรักษาการจัดเก็บสินค้าตามข้อกำหนดขององค์กรหรือเงื่อนไขการจัดเก็บสินค้า 3.16.218.03.01
3.16.218.03 ดูแลรักษาสินค้าและสถานที่จัดเก็บ 3.2 ตรวจสอบจำนวน สภาพของสินค้าและสถานที่จัดเก็บ 3.16.218.03.02
3.16.218.03 ดูแลรักษาสินค้าและสถานที่จัดเก็บ 3.3 ดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้า 3.16.218.03.03
3.16.218.03 ดูแลรักษาสินค้าและสถานที่จัดเก็บ 3.4 ทำความสะอาดและจัดระเบียบสถานที่จัดเก็บสินค้า 3.16.218.03.04
3.16.218.03 ดูแลรักษาสินค้าและสถานที่จัดเก็บ 3.5 ระบุอัตราการใช้สินค้า 3.16.218.03.05
3.16.218.04 จัดทำเอกสารและบันทึกข้อมูลในระบบงานที่เกี่ยวข้อง 4.1 ตรวจสอบและยืนยันสินค้ากับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 3.16.218.04.01
3.16.218.04 จัดทำเอกสารและบันทึกข้อมูลในระบบงานที่เกี่ยวข้อง 4.2 บันทึกข้อมูลในระบบงานเพื่อปรับปรุงยอดคงเหลือของสินค้า 3.16.218.04.02
3.16.218.04 จัดทำเอกสารและบันทึกข้อมูลในระบบงานที่เกี่ยวข้อง 4.3 ลงนามรับสินค้าในเอกสารของผู้ขายเพื่อดำเนินการจ่ายเงิน 3.16.218.04.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ