หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

รับและเก็บรักษาสินค้า

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-HOH-2-211ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ รับและเก็บรักษาสินค้า

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
3.16.218.01 ดำเนินการตรวจรับสินค้า 1.1ตรวจสอบข้อมูลสินค้าที่จะรับเข้า 3.16.218.01.01 48657
3.16.218.01 ดำเนินการตรวจรับสินค้า 1.2จัดเตรียมสถานที่สำหรับการรับสินค้า 3.16.218.01.02 48658
3.16.218.01 ดำเนินการตรวจรับสินค้า 1.3ตรวจสอบว่าการรับสินค้าเป็นของสถานที่ที่ถูกต้อง 3.16.218.01.03 48659
3.16.218.01 ดำเนินการตรวจรับสินค้า 1.4ตรวจสอบคุณสมบัติของสินค้าที่รับเทียบกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 3.16.218.01.04 48660
3.16.218.01 ดำเนินการตรวจรับสินค้า 1.5นับจำนวนสินค้าที่ได้รับเปรียบเทียบกับจำนวนที่สั่ง 3.16.218.01.05 48661
3.16.218.01 ดำเนินการตรวจรับสินค้า 1.6ระบุความแตกต่างระหว่างสินค้าที่ได้รับกับเอกสารหลักฐาน 3.16.218.01.06 48662
3.16.218.01 ดำเนินการตรวจรับสินค้า 1.7ส่งมอบสินค้าส่งคืนให้แก่ผู้ขาย 3.16.218.01.07 48663
3.16.218.01 ดำเนินการตรวจรับสินค้า 1.8ติดตามแก้ไขความแตกต่างระหว่างจำนวนสินค้าที่ได้รับและเอกสารหลักฐาน 3.16.218.01.08 48664
3.16.218.01 ดำเนินการตรวจรับสินค้า 1.9บริหารจัดการสินค้าส่วนเกินขององค์กร 3.16.218.01.09 48665
3.16.218.01 ดำเนินการตรวจรับสินค้า 1.10ป้องกันสินค้าที่ได้รับไม่ให้เสียหายหรือสูญหาย 3.16.218.01.10 48666
3.16.218.02 จัดเก็บสินค้า 2.1 เคลื่อนย้ายสินค้าไปยังสถานที่ปฏิบัติงาน/ใช้งาน 3.16.218.02.01 48667
3.16.218.02 จัดเก็บสินค้า 2.2 คำนึงถึงข้อกำหนดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสม 3.16.218.02.02 48668
3.16.218.02 จัดเก็บสินค้า 2.3 เปิด/แกะหีบห่อสินค้าที่จำเป็น 3.16.218.02.03 48669
3.16.218.02 จัดเก็บสินค้า 2.4 เก็บสินค้าในสถานที่จัดเก็บ 3.16.218.02.04 48670
3.16.218.02 จัดเก็บสินค้า 2.5 เก็บขยะมูลฝอยออกจากสถานที่จัดเก็บสินค้า 3.16.218.02.05 48671
3.16.218.02 จัดเก็บสินค้า 2.6 ติดฉลาก/ป้ายเพื่อระบุตัวสินค้า 3.16.218.02.06 48672
3.16.218.03 ดูแลรักษาสินค้าและสถานที่จัดเก็บ 3.1 ดูแลรักษาการจัดเก็บสินค้าตามข้อกำหนดขององค์กรหรือเงื่อนไขการจัดเก็บสินค้า 3.16.218.03.01 48673
3.16.218.03 ดูแลรักษาสินค้าและสถานที่จัดเก็บ 3.2 ตรวจสอบจำนวน สภาพของสินค้าและสถานที่จัดเก็บ 3.16.218.03.02 48674
3.16.218.03 ดูแลรักษาสินค้าและสถานที่จัดเก็บ 3.3 ดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้า 3.16.218.03.03 48675
3.16.218.03 ดูแลรักษาสินค้าและสถานที่จัดเก็บ 3.4 ทำความสะอาดและจัดระเบียบสถานที่จัดเก็บสินค้า 3.16.218.03.04 48676
3.16.218.03 ดูแลรักษาสินค้าและสถานที่จัดเก็บ 3.5 ระบุอัตราการใช้สินค้า 3.16.218.03.05 48677
3.16.218.04 จัดทำเอกสารและบันทึกข้อมูลในระบบงานที่เกี่ยวข้อง 4.1 ตรวจสอบและยืนยันสินค้ากับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 3.16.218.04.01 48678
3.16.218.04 จัดทำเอกสารและบันทึกข้อมูลในระบบงานที่เกี่ยวข้อง 4.2 บันทึกข้อมูลในระบบงานเพื่อปรับปรุงยอดคงเหลือของสินค้า 3.16.218.04.02 48679
3.16.218.04 จัดทำเอกสารและบันทึกข้อมูลในระบบงานที่เกี่ยวข้อง 4.3 ลงนามรับสินค้าในเอกสารของผู้ขายเพื่อดำเนินการจ่ายเงิน 3.16.218.04.03 48680

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ