หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการบุคคลที่ก่อความเดือดร้อน รำคาญ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-HOH-2-210ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการบุคคลที่ก่อความเดือดร้อน รำคาญ

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
3.04.145.01 ระบุระดับของความเดือดร้อนหรือรำคาญที่อาจจะเกิดขึ้น 1.1 ประเมินระดับความรุนแรงของความเดือดร้อนหรือรำคาญของลูกค้า 3.04.145.01.01 48576
3.04.145.01 ระบุระดับของความเดือดร้อนหรือรำคาญที่อาจจะเกิดขึ้น 1.2 เสนอให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลที่ก่อความเดือดร้อนรำคาญ 3.04.145.01.02 48577
3.04.145.01 ระบุระดับของความเดือดร้อนหรือรำคาญที่อาจจะเกิดขึ้น 1.3 รายงานความรุนแรงของปัญหาไปยังเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 3.04.145.01.03 48578
3.04.145.01 ระบุระดับของความเดือดร้อนหรือรำคาญที่อาจจะเกิดขึ้น 1.4 ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เหมาะสมสำหรับสถานการณ์ที่อาจจะเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ลูกค้าและสินทรัพย์ 3.04.145.01.04 48579
3.04.145.02 ประยุกต์ใช้ขั้นตอนที่เหมาะสม 2.1 วิเคราะห์สถานการณ์อย่างละเอียดรอบคอบ 3.04.145.02.01 48580
3.04.145.02 ประยุกต์ใช้ขั้นตอนที่เหมาะสม 2.2 พิจารณาเลือกใช้วิธีการรับมือกับสถานการณ์อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 3.04.145.02.02 48581
3.04.145.02 ประยุกต์ใช้ขั้นตอนที่เหมาะสม 2.3 อธิบายสถานการณ์ให้ลูกค้าทราบโดยใช้ทักษะการสื่อสารที่เหมาะสม 3.04.145.02.03 48582
3.04.145.02 ประยุกต์ใช้ขั้นตอนที่เหมาะสม 2.4 ให้ความช่วยเหลือแก่แขก/ลูกค้าหากจำเป็นต้องอพยพออกจากสถานที่ 3.04.145.02.04 48583
3.04.145.03 ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3.1 ประเมินสถานการณ์ 3.04.145.03.01 48584
3.04.145.03 ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3.2 รับมือกับบุคคลที่ก่อความเดือดร้อนรำคาญอย่างเหมาะสม 3.04.145.03.02 48585
3.04.145.03 ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3.3 รับมือกับนักดื่มวัยเยาว์ 3.04.145.03.03 48586
3.04.145.03 ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3.4 ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3.04.145.03.04 48587

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ