หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ผลิตอาหารตามหลักการฮาลาล-ฮารอม

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-TCF-4-401ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ผลิตอาหารตามหลักการฮาลาล-ฮารอม

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20103.01 ตรวจสอบวัตถุดิบและส่วนผสมเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการประกอบอาหารฮาลาล 20103.011 วัตถุดิบและส่วนผสมในการประกอบอาหารฮาลาลถูกเลือกใช้ได้ถูกต้องตามหลักการปฏิบัติด้านฮาลาล-ฮารอม ตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม 20103.01.01 73769
20103.01 ตรวจสอบวัตถุดิบและส่วนผสมเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการประกอบอาหารฮาลาล 20103.012 วิธีการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและส่วนผสมจากที่จัดเก็บมายังพื้นที่ประกอบอาหารฮาลาลถูกกำหนดตามหลักการปฏิบัติด้านฮาลาล-ฮารอม ตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม 20103.01.02 73770
20103.01 ตรวจสอบวัตถุดิบและส่วนผสมเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการประกอบอาหารฮาลาล 20103.013 วัตถุดิบและส่วนผสมก่อนกระบวนการประกอบอาหารฮาลาลถูกตรวจสอบตามหลักการปฏิบัติด้านฮาลาล-ฮารอม ตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม 20103.01.03 73771
20103.02 ล้างทำความสะอาดวัตถุดิบ 20103.021 กำหนดชนิดของสารทำความสะอาดวัตถุดิบถูกกำหนดให้สอดคล้องตามหลักการฮาลาล-ฮารอม 20103.02.01 73772
20103.02 ล้างทำความสะอาดวัตถุดิบ 20103.022 วัตถุดิบได้รับการล้างตามหลักการฮาลาล-ฮารอม 20103.02.02 73773
20103.03 จัดตกแต่งอาหารฮาลาล 20103.031 จัดเตรียมภาชนะที่ใส่อาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปื้อนตามหลักการฮาลาล-ฮารอม 20103.03.01 73774
20103.03 จัดตกแต่งอาหารฮาลาล 20103.032 จัดตกแต่งอาหารฮาลาลที่ไม่ขัดต่อหลักการศาสนาอิสลาม 20103.03.02 73775
20103.04 ออกแบบรายการอาหารฮาลาล 20103.041 ออกแบบรายการอาหารฮาลาล ให้สอดคล้องตามหลักการฮาลาล-ฮารอม 20103.04.01 73776
20103.04 ออกแบบรายการอาหารฮาลาล 20103.042 คัดเลือกวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารฮาลาลตามที่ออกแบบไว้ให้สอดคล้องตามหลักการฮาลาล-ฮารอม 20103.04.02 73777
20103.05 ป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งฮารอม 20103.051 กำหนดแผนผังของครัวอาหารฮาลาลให้เป็นสัดส่วนจำเพาะไม่ให้เกิดการปนเปื้อนจากสิ่งฮารอม 20103.05.01 73778
20103.05 ป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งฮารอม 20103.052 กำหนดมาตรการป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งฮารอม 20103.05.02 73779

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ