หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประกอบขนมหวานประเภทอบ ย่าง

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-TCF-4-394ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประกอบขนมหวานประเภทอบ ย่าง

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
10304.01 ขนมหวานประเภทอบ 10304.011 อุปกรณ์ เครื่องมือถูกจัดเตรียมสำหรับทำขนมหวานประเภทอบ 10304.01.01
10304.01 ขนมหวานประเภทอบ 10304.012 วัตถุดิบถูกจัดเตรียมสำหรับทำขนมหวานประเภทอบ 10304.01.02
10304.01 ขนมหวานประเภทอบ 10304.013 ขนมหวานประเภทอบชนิดต่างๆถูกทำได้อย่างถูกต้อง 10304.01.03
10304.01 ขนมหวานประเภทอบ 10304.014 ขนมหวานประเภทอบได้รับการจัดตกแต่งและนำเสนอ 10304.01.04
10304.02 ขนมหวานประเภทย่าง (ปิ้ง ผิง) 10304.021 อุปกรณ์ เครื่องมือถูกจัดเตรียมสำหรับทำขนมหวานประเภทย่าง (ปิ้ง ผิง) 10304.02.01
10304.02 ขนมหวานประเภทย่าง (ปิ้ง ผิง) 10304.022 วัตถุดิบถูกจัดเตรียมสำหรับทำขนมหวานประเภทย่าง(ปิ้ง ผิง) 10304.02.02
10304.02 ขนมหวานประเภทย่าง (ปิ้ง ผิง) 10304.023 ขนมหวานประเภทย่าง (ปิ้ง ผิง)ชนิดต่างๆถูกทำได้อย่างถูกต้อง 10304.02.03
10304.02 ขนมหวานประเภทย่าง (ปิ้ง ผิง) 10304.024 ขนมหวานประเภทย่าง (ปิ้ง ผิง)ได้รับการจัดตกแต่งและนำเสนอ 10304.02.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ