หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประกอบขนมหวานประเภททอด จี่

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-TCF-4-393ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประกอบขนมหวานประเภททอด จี่

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
10303.01 ทำขนมหวานประเภททอด 10303.011 อุปกรณ์ เครื่องมือถูกจัดเตรียมสำหรับทำขนมหวานประเภททอด 10303.01.01
10303.01 ทำขนมหวานประเภททอด 10303.012 วัตถุดิบถูกจัดเตรียมสำหรับทำขนมหวานประเภททอด 10303.01.02
10303.01 ทำขนมหวานประเภททอด 10303.013 ขนมหวานประเภททอดชนิดต่างๆถูกทำได้อย่างถูกต้อง 10303.01.03
10303.01 ทำขนมหวานประเภททอด 10303.014 ขนมหวานประเภททอดได้รับการจัดตกแต่งและนำเสนอ 10303.01.04
10303.02 ทำขนมหวานประเภทจี่ 10303.021 อุปกรณ์ เครื่องมือถูกจัดเตรียมสำหรับทำขนมหวานประเภทจี่ 10303.02.01
10303.02 ทำขนมหวานประเภทจี่ 10303.022 วัตถุดิบถูกจัดเตรียมสำหรับทำขนมหวานประเภทจี่ 10303.02.02
10303.02 ทำขนมหวานประเภทจี่ 10303.023 ขนมหวานประเภทจี่ชนิดต่างๆถูกทำได้อย่างถูกต้อง 10303.02.03
10303.02 ทำขนมหวานประเภทจี่ 10303.024 ขนมหวานประเภทจี่ได้รับการจัดตกแต่งและนำเสนอ 10303.02.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ