หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประกอบขนมหวานประเภทเชื่อม แช่อิ่ม

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-TCF-4-392ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประกอบขนมหวานประเภทเชื่อม แช่อิ่ม

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
10302.01 ทำขนมหวานประเภทเชื่อม 10302.011 อุปกรณ์ เครื่องมือถูกจัดเตรียมสำหรับทำขนมหวานประเภทเชื่อม 10302.01.01
10302.01 ทำขนมหวานประเภทเชื่อม 10302.012 วัตถุดิบถูกจัดเตรียมสำหรับทำขนมหวานประเภทเชื่อม 10302.01.02
10302.01 ทำขนมหวานประเภทเชื่อม 10302.013 ขนมหวานประเภทเชื่อมชนิดต่างๆถูกทำได้อย่างถูกต้อง 10302.01.03
10302.01 ทำขนมหวานประเภทเชื่อม 10302.014 ขนมหวานประเภทเชื่อมได้รับการจัดตกแต่งและนำเสนอ 10302.01.04
10302.02 ทำขนมหวานประเภทแช่อิ่ม 10302.021 อุปกรณ์ เครื่องมือถูกจัดเตรียมสำหรับทำขนมหวานประเภทแช่อิ่ม 10302.02.01
10302.02 ทำขนมหวานประเภทแช่อิ่ม 10302.022 วัตถุดิบถูกจัดเตรียมสำหรับทำขนมหวานประเภทแช่อิ่ม 10302.02.02
10302.02 ทำขนมหวานประเภทแช่อิ่ม 10302.023 ขนมหวานประเภทแช่อิ่มชนิดต่างๆถูกทำได้อย่างถูกต้อง 10302.02.03
10302.02 ทำขนมหวานประเภทแช่อิ่ม 10302.024 ขนมหวานประเภทแช่อิ่มได้รับการจัดตกแต่งและนำเสนอ 10302.02.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ