หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประกอบอาหารว่าง

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-TCF-4-391ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประกอบอาหารว่าง

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
10207.01 ทำอาหารว่างประเภทนึ่ง 10207.011 อุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำอาหารว่างประเภทนึ่งถูกจัดเตรียมได้เหมาะสมกับประเภทและปริมาณของอาหาร 10207.01.01
10207.01 ทำอาหารว่างประเภทนึ่ง 10207.012 วัตถุดิบสำหรับทำอาหารว่างประเภทนึ่งถูกจัดเตรียมได้อย่างเหมาะสมตามประเภทของอาหาร 10207.01.02
10207.01 ทำอาหารว่างประเภทนึ่ง 10207.013 อาหารว่างประเภทนึ่งถูกทำได้ตามขั้นตอนมีลักษณะและรสชาติตามเอกลักษณ์ของชนิดอาหารที่ถูกต้อง 10207.01.03
10207.01 ทำอาหารว่างประเภทนึ่ง 10207.014 อาหารว่างประเภทนึ่งถูกจัดตกแต่งและนำเสนอได้อย่างเหมาะสมกับประเภทของอาหาร 10207.01.04
10207.01 ทำอาหารว่างประเภทนึ่ง 10207.015 อุปกรณ์เครื่องมือครัวถูกทำความสะอาดบำรุงรักษาและจัดเก็บได้อย่างถูกต้อง 10207.01.05
10207.02 ทำอาหารว่างประเภท ผัด ทอด 10207.021 อุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการทำอาหารว่างประเภทประเภทผัดทอดถูกจัดเตรียมได้เหมาะสมกับประเภทและปริมาณของอาหาร 10207.02.01
10207.02 ทำอาหารว่างประเภท ผัด ทอด 10207.022 วัตถุดิบสำหรับทำอาหารว่างประเภทประเภทผัดทอดถูกจัดเตรียมได้อย่างเหมาะสมตามประเภทของอาหาร 10207.02.02
10207.02 ทำอาหารว่างประเภท ผัด ทอด 10207.023 อาหารว่างประเภทประเภทผัด ทอดถูกทำได้ตามขั้นตอนมีลักษณะและรสชาติตามเอกลักษณ์ของชนิดอาหารที่ถูกต้อง 10207.02.03
10207.02 ทำอาหารว่างประเภท ผัด ทอด 10207.024 อาหารว่างประเภทประเภทผัดทอดถูกจัดตกแต่งและนำเสนอได้อย่างเหมาะสมกับประเภทของอาหาร 10207.02.04
10207.02 ทำอาหารว่างประเภท ผัด ทอด 10207.025 อุปกรณ์เครื่องมือครัวถูกทำความสะอาดบำรุงรักษาและจัดเก็บได้อย่างถูกต้อง 10207.02.05

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ