หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประกอบอาหารจานเดียวและอาหารชุด

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-TCF-4-390ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประกอบอาหารจานเดียวและอาหารชุด

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
10205.01 ทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทข้าว 10205.013 อาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทเส้นถูกทำได้ตามขั้นตอนมีลักษณะและรสชาติตามเอกลักษณ์ของชนิดอาหารที่ถูกต้อง 10205.01.03
10205.01 ทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทข้าว 10205.014 อาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทเส้นถูกจัดตกแต่งและนำเสนอได้อย่างเหมาะสมกับประเภทของอาหาร 10205.01.04
10205.01 ทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทข้าว 10205.015 อุปกรณ์เครื่องมือครัวถูกทำความสะอาดบำรุงรักษาและจัดเก็บได้อย่างถูกต้อง 10205.01.05
10205.01 ทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทข้าว 10205.011 อุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทเส้นถูกจัดเตรียมได้เหมาะสมกับประเภทและปริมาณของอาหาร 10205.01.01
10205.01 ทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทข้าว 10205.012 วัตถุดิบสำหรับทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทเส้นถูกจัดเตรียมได้อย่างเหมาะสมตามประเภทของอาหาร 10205.01.02
10205.02 ทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทเส้น 10205.021 อุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทเส้นถูกจัดเตรียมได้เหมาะสมกับประเภทและปริมาณของอาหาร 10205.02.01
10205.02 ทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทเส้น 10205.022 วัตถุดิบสำหรับทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทเส้นถูกจัดเตรียมได้อย่างเหมาะสมตามประเภทของอาหาร 10205.02.02
10205.02 ทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทเส้น 10205.023 อาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทเส้นถูกทำได้ตามขั้นตอนมีลักษณะและรสชาติตามเอกลักษณ์ของชนิดอาหารที่ถูกต้อง 10205.02.03
10205.02 ทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทเส้น 10205.024 อาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทเส้นถูกจัดตกแต่งและนำเสนอได้อย่างเหมาะสมกับประเภทของอาหาร 10205.02.04
10205.02 ทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทเส้น 10205.025 อุปกรณ์เครื่องมือครัวถูกทำความสะอาดบำรุงรักษาและจัดเก็บได้อย่างถูกต้อง 10205.02.05

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ