หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประกอบอาหารประเภทยำ ลาบ พล่า

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-TCF-4-388ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประกอบอาหารประเภทยำ ลาบ พล่า

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
10202.01 ทำยำประเภทน้ำใส 10202.011 อุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการทำยำประเภทน้ำใสถูกคัดเลือกและจัดเตรียมได้เหมาะสมกับประเภทและปริมาณของอาหาร 10202.01.01
10202.01 ทำยำประเภทน้ำใส 10202.012 วัตถุดิบสำหรับยำประเภทน้ำใสถูกจัดเตรียมได้อย่างเหมาะสมตามประเภทของยำ 10202.01.02
10202.01 ทำยำประเภทน้ำใส 10202.013 ยำประเภทน้ำใสถูกปรุงตามขั้นตอนที่ถูกต้องมีลักษณะและรสชาติตามเอกลักษณ์ของชนิดอาหารที่ถูกต้อง 10202.01.03
10202.01 ทำยำประเภทน้ำใส 10202.014 ยำประเภทน้ำใสถูกจัดตกแต่งและนำเสนอได้อย่างเหมาะสมกับประเภทของยำ 10202.01.04
10202.01 ทำยำประเภทน้ำใส 10202.015 อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการทำยำประเภทน้ำใสได้รับการทำความสะอาดบำรุงรักษาและจัดเก็บภายหลังการใช้งานได้อย่างถูกต้อง 10202.01.05
10202.02 ทำยำประเภทน้ำข้น 10202.021 อุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการทำยำประเภทน้ำข้นถูกคัดเลือกและจัดเตรียมได้เหมาะสมกับประเภทและปริมาณของอาหาร 10202.02.01
10202.02 ทำยำประเภทน้ำข้น 10202.022 วัตถุดิบสำหรับยำประเภทน้ำข้นถูกจัดเตรียมได้อย่างเหมาะสมตามประเภทของยำ 10202.02.02
10202.02 ทำยำประเภทน้ำข้น 10202.023 ยำประเภทน้ำข้นถูกปรุงตามขั้นตอนที่ถูกต้องมีลักษณะและรสชาติตามเอกลักษณ์ของชนิดอาหารที่ถูกต้อง 10202.02.03
10202.02 ทำยำประเภทน้ำข้น 10202.024 ยำประเภทน้ำข้นถูกจัดตกแต่งและนำเสนอได้อย่างเหมาะสมกับประเภทของยำ 10202.02.04
10202.02 ทำยำประเภทน้ำข้น 10202.025 อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการทำยำประเภทน้ำข้นได้รับการทำความสะอาด บำรุงรักษาและจัดเก็บภายหลังการใช้งานได้อย่างถูกต้อง 10202.02.05
10202.03 ทำลาบ พล่า 10202.031 อุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการทำลาบ พล่าถูกคัดเลือกและจัดเตรียมได้เหมาะสมกับประเภทและปริมาณของอาหาร 10202.03.01
10202.03 ทำลาบ พล่า 10202.032 วัตถุดิบสำหรับลาบ พล่าถูกจัดเตรียมได้อย่างเหมาะสมตามประเภทของอาหาร 10202.03.02
10202.03 ทำลาบ พล่า 10202.033 ลาบพล่าถูกปรุงตามขั้นตอนที่ถูกต้องมีลักษณะและรสชาติตามเอกลักษณ์ของชนิดอาหารที่ถูกต้อง 10202.03.03
10202.03 ทำลาบ พล่า 10202.034 ลาบพล่าถูกจัดตกแต่งและนำเสนอได้อย่างเหมาะสมกับประเภทของอาหาร 10202.03.04
10202.03 ทำลาบ พล่า 10202.035 อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการทำลาบพล่าได้รับการทำความสะอาด บำรุงรักษาและจัดเก็บภายหลังการใช้งานได้อย่างถูกต้อง 10202.03.05

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ