หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประกอบอาหารประเภทน้ำพริก เครื่องจิ้ม และเครื่องเคียง

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-TCF-4-387ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประกอบอาหารประเภทน้ำพริก เครื่องจิ้ม และเครื่องเคียง

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
10203.01 ทำน้ำพริก 10203.011 อุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำน้ำพริกถูกคัดเลือกและจัดเตรียมได้เหมาะสมกับประเภทและปริมาณของอาหาร 10203.01.01
10203.01 ทำน้ำพริก 10203.012 วัตถุดิบสำหรับน้ำพริกถูกจัดเตรียมได้อย่างเหมาะสมตามประเภทของน้ำพริก 10203.01.02
10203.01 ทำน้ำพริก 10203.013 น้ำพริกถูกปรุงตามขั้นตอนที่ถูกต้องมีลักษณะและรสชาติตามเอกลักษณ์ของชนิดอาหารที่ถูกต้อง 10203.01.03
10203.01 ทำน้ำพริก 10203.014 น้ำพริกถูกจัดตกแต่งและนำเสนอได้อย่างเหมาะสมกับประเภทของน้ำพริก 10203.01.04
10203.01 ทำน้ำพริก 10203.015 อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการทำน้ำพริกได้รับการทำความสะอาดบำรุงรักษาและจัดเก็บภายหลังการใช้งานได้อย่างถูกต้อง 10203.01.05
10203.02 ทำเครื่องจิ้ม 10203.021 อุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำเครื่องจิ้มถูกคัดเลือกและจัดเตรียมได้เหมาะสมกับประเภทและปริมาณของอาหาร 10203.02.01
10203.02 ทำเครื่องจิ้ม 10203.022 วัตถุดิบสำหรับเครื่องจิ้มถูกจัดเตรียมได้อย่างเหมาะสมตามประเภทของเครื่องจิ้ม 10203.02.02
10203.02 ทำเครื่องจิ้ม 10203.023 เครื่องจิ้มถูกปรุงตามขั้นตอนที่ถูกต้องมีลักษณะและรสชาติตามเอกลักษณ์ของชนิดอาหารที่ถูกต้อง 10203.02.03
10203.02 ทำเครื่องจิ้ม 10203.024 เครื่องจิ้มถูกจัดตกแต่งและนำเสนอได้อย่างเหมาะสมกับประเภทของอาหาร 10203.02.04
10203.02 ทำเครื่องจิ้ม 10203.025 อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการทำน้ำพริกได้รับการทำความสะอาดบำรุงรักษาและจัดเก็บภายหลังการใช้งานได้อย่างถูกต้อง 10203.02.05
10203.03 ทำเครื่องเคียง 10203.031 อุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการทำเครื่องเคียงถูกคัดเลือกและจัดเตรียมได้เหมาะสมกับประเภทและปริมาณของอาหาร 10203.03.01
10203.03 ทำเครื่องเคียง 10203.032 วัตถุดิบสำหรับเครื่องเคียงถูกจัดเตรียมได้อย่างเหมาะสมตามประเภทของเครื่องเคียง 10203.03.02
10203.03 ทำเครื่องเคียง 10203.033 เครื่องเคียงถูกปรุงตามขั้นตอนที่ถูกต้องมีลักษณะและรสชาติตามเอกลักษณ์ของชนิดอาหารที่ถูกต้อง 10203.03.03
10203.03 ทำเครื่องเคียง 10203.034 เครื่องเคียงถูกจัดตกแต่งและนำเสนอได้อย่างเหมาะสมกับประเภทของอาหาร 10203.03.04
10203.03 ทำเครื่องเคียง 10203.035 อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการทำเครื่องเคียงได้รับการทำความสะอาดบำรุงรักษาและจัดเก็บภายหลังการใช้งานได้อย่างถูกต้อง 10203.03.05

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ