หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประกอบอาหารประเภทแกง

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-TCF-4-386ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประกอบอาหารประเภทแกง

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
10201.01 ทำแกงประเภทไม่โขลกเครื่องแกง 10201.011 อุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการทำแกงประเภทไม่โขลกเครื่องแกง ถูกคัดเลือกและจัดเตรียมได้เหมาะสมกับประเภทและปริมาณของแกง 10201.01.01
10201.01 ทำแกงประเภทไม่โขลกเครื่องแกง 10201.012 วัตถุดิบสำหรับแกงประเภทไม่โขลกเครื่องแกงถูกจัดเตรียมได้อย่างเหมาะสมตามประเภทของแกง 10201.01.02
10201.01 ทำแกงประเภทไม่โขลกเครื่องแกง 10201.013 แกงประเภทไม่โขลกเครื่องแกงถูกปรุงตามขั้นตอนที่ถูกต้องมีลักษณะและรสชาติตามเอกลักษณ์ของชนิดอาหารที่ถูกต้อง 10201.01.03
10201.01 ทำแกงประเภทไม่โขลกเครื่องแกง 10201.014 แกงประเภทไม่โขลกเครื่องแกงถูกจัดตกแต่งและนำเสนอได้อย่างเหมาะสมกับประเภทของแกง 10201.01.04
10201.01 ทำแกงประเภทไม่โขลกเครื่องแกง 10201.015 อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการทำแกงประเภทไม่โขลกเครื่องแกงได้รับการทำความสะอาดบำรุงรักษาและจัดเก็บภายหลังการใช้งานได้อย่างถูกต้อง 10201.01.05
10201.02 ทำแกงประเภทโขลกเครื่องแกงไม่ใส่พริก 10201.021 อุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำแกงประเภทโขลกเครื่องแกงไม่ใส่พริกถูกคัดเลือกและจัดเตรียมได้เหมาะสมกับประเภทและปริมาณของแกง 10201.02.01
10201.02 ทำแกงประเภทโขลกเครื่องแกงไม่ใส่พริก 10201.022 วัตถุดิบสำหรับแกงประเภทโขลกเครื่องแกงไม่ใส่พริกถูกจัดเตรียมได้อย่างเหมาะสมตามประเภทของแกง 10201.02.02
10201.02 ทำแกงประเภทโขลกเครื่องแกงไม่ใส่พริก 10201.023 แกงประเภทโขลกเครื่องแกงไม่ใส่พริกถูกปรุงตามขั้นตอนที่ถูกต้องมีลักษณะและรสชาติตามเอกลักษณ์ของชนิดอาหารที่ถูกต้อง 10201.02.03
10201.02 ทำแกงประเภทโขลกเครื่องแกงไม่ใส่พริก 10201.024 แกงประเภทโขลกเครื่องแกงไม่ใส่พริกถูกจัดตกแต่งและนำเสนอได้อย่างเหมาะสมกับประเภทของแกง 10201.02.04
10201.02 ทำแกงประเภทโขลกเครื่องแกงไม่ใส่พริก 10201.025 อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการทำแกงประเภทโขลกเครื่องแกงไม่ใส่พริกได้รับการทำความสะอาดบำรุงรักษาและจัดเก็บภายหลังการใช้งานได้อย่างถูกต้อง 10201.02.05
10201.03 ทำแกงประเภทโขลกเครื่องแกงใส่พริก 10201.031 อุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำแกงประเภทโขลกเครื่องแกงใส่พริกถูกคัดเลือกและจัดเตรียมได้เหมาะสมกับประเภทและปริมาณของแกง 10201.03.01
10201.03 ทำแกงประเภทโขลกเครื่องแกงใส่พริก 10201.032 วัตถุดิบสำหรับแกงประเภทโขลกเครื่องแกงใส่พริกถูกจัดเตรียมได้อย่างเหมาะสมตามประเภทของแกง 10201.03.02
10201.03 ทำแกงประเภทโขลกเครื่องแกงใส่พริก 10201.033 แกงประเภทโขลกเครื่องแกงใส่พริกถูกปรุงตามขั้นตอนที่ถูกต้องมีลักษณะและรสชาติตามเอกลักษณ์ของชนิดอาหารที่ถูกต้อง 10201.03.03
10201.03 ทำแกงประเภทโขลกเครื่องแกงใส่พริก 10201.034 แกงประเภทโขลกเครื่องแกงใส่พริกถูกจัดตกแต่งและนำเสนอได้อย่างเหมาะสมกับประเภทของแกง 10201.03.04
10201.03 ทำแกงประเภทโขลกเครื่องแกงใส่พริก 10201.035 อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการทำแกงประเภทโขลกเครื่องแกงใส่พริกได้รับการทำความสะอาดบำรุงรักษาและจัดเก็บภายหลังการใช้งานได้อย่างถูกต้อง 10201.03.05

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ