หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เก็บรักษาวัตถุดิบ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-TCF-4-385ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เก็บรักษาวัตถุดิบ

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
10103.01 เก็บรักษา ผักและผลไม้ 10103.011 ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์สำหรับการเก็บรักษาผักและผลไม้ถูกคัดเลือกและจัดเตรียมอย่างเหมาะสมกับชนิดและประเภทของผักและผลไม้ 10103.01.01
10103.01 เก็บรักษา ผักและผลไม้ 10103.012 ผักและผลไม้ได้รับการเก็บรักษาอย่างเหมาะสมกับชนิดและประเภทของผักและผลไม้ตามหลักความปลอดภัยอาหาร 10103.01.02
10103.01 เก็บรักษา ผักและผลไม้ 10103.013 ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์สำหรับการเก็บรักษาผักและผลไม้ถูกทำความสะอาดและจัดเก็บอย่างเหมาะสม ภายหลังการใช้งาน 10103.01.03
10103.02 เก็บรักษา เนื้อสัตว์ และเครื่องใน 10103.021 ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์สำหรับการเก็บรักษาเนื้อสัตว์และเครื่องในถูกคัดเลือกและจัดเตรียมอย่างเหมาะสมกับชนิดและประเภทของเนื้อสัตว์และเครื่องใน 10103.02.01
10103.02 เก็บรักษา เนื้อสัตว์ และเครื่องใน 10103.022 เนื้อสัตว์และเครื่องในได้รับการเก็บรักษาอย่างเหมาะสมกับชนิดและประเภทของเนื้อสัตว์และเครื่องในตามหลักความปลอดภัยอาหาร 10103.02.02
10103.02 เก็บรักษา เนื้อสัตว์ และเครื่องใน 10103.023 ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์สำหรับการเก็บรักษาเนื้อสัตว์และเครื่องในถูกทำความสะอาดและจัดเก็บอย่างเหมาะสมภายหลังการใช้งาน 10103.02.03
10103.03 เก็บรักษา ไข่ 10103.031 ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์สำหรับการเก็บรักษาไข่ถูกคัดเลือกและจัดเตรียมอย่างเหมาะสม 10103.03.01
10103.03 เก็บรักษา ไข่ 10103.032 ไข่ได้รับการเก็บรักษาอย่างเหมาะสมตามหลักความปลอดภัยอาหาร 10103.03.02
10103.03 เก็บรักษา ไข่ 10103.033 ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์สำหรับการเก็บรักษาไข่ถูกทำความสะอาดและจัดเก็บอย่างเหมาะสมภายหลังการใช้งาน 10103.03.03
10103.04 เก็บรักษาธัญพืช แป้ง ถั่วเมล็ดแห้ง และเครื่องเทศ 10103.041 ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์สำหรับการเก็บรักษาธัญพืช แป้ง ถั่วเมล็ดแห้ง และเครื่องเทศถูกคัดเลือกและจัดเตรียมอย่างเหมาะสมกับชนิดและประเภทของธัญพืชแป้ง ถั่วเมล็ดแห้ง และเครื่องเทศ 10103.04.01
10103.04 เก็บรักษาธัญพืช แป้ง ถั่วเมล็ดแห้ง และเครื่องเทศ 10103.042 ธัญพืช แป้ง ถั่วเมล็ดแห้งและเครื่องเทศในได้รับการเก็บรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับชนิดและประเภทของธัญพืชแป้ง ถั่วเมล็ดแห้ง และเครื่องเทศ ตามหลักความปลอดภัยอาหาร 10103.04.02
10103.04 เก็บรักษาธัญพืช แป้ง ถั่วเมล็ดแห้ง และเครื่องเทศ 10103.043 ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์สำหรับการเก็บรักษาธัญพืชแป้ง ถั่วเมล็ดแห้ง และเครื่องเทศถูกทำความสะอาดและจัดเก็บอย่างเหมาะสมภายหลังการใช้งาน 10103.04.03
10103.05 เก็บรักษาไขมัน และน้ำมัน 10103.051 ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์สำหรับการเก็บไขมันและน้ำมันถูกคัดเลือกและจัดเตรียมอย่างเหมาะสมกับชนิดและประเภทของธัญพืช แป้งถั่วเมล็ดแห้ง และเครื่องเทศ 10103.05.01
10103.05 เก็บรักษาไขมัน และน้ำมัน 10103.052 ไขมันและน้ำมันได้รับการเก็บรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับชนิดและประเภทของไขมันและน้ำมันตามหลักความปลอดภัยอาหาร 10103.05.02
10103.05 เก็บรักษาไขมัน และน้ำมัน 10103.043 ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์สำหรับการเก็บรักษาไขมันและน้ำมันถูกทำความสะอาดและจัดเก็บ อย่างเหมาะสมภายหลังการใช้งาน 10103.05.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ