หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เตรียมและตัดแต่งวัตถุดิบ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-TCF-4-384ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เตรียมและตัดแต่งวัตถุดิบ

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
10102.01 ปอก หั่น ตัดแต่ง ผักและผลไม้ 10102.011 อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สำหรับ ปอก หั่น ตัดแต่ง ผักและผลไม้ ถูกจัดเตรียมอย่างเหมาะสมกับชนิดและประเภทของผักและผลไม้ 10102.01.01
10102.01 ปอก หั่น ตัดแต่ง ผักและผลไม้ 10102.012 ปอก หั่น ตัดแต่ง ผักและผลไม้ได้อย่างเหมาะสมกับชนิดของผักและผลไม้ และรูปแบบของรายการอาหาร 10102.01.02
10102.01 ปอก หั่น ตัดแต่ง ผักและผลไม้ 10102.013 อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้สำหรับ ปอก หั่น ตัดแต่ง ผักและผลไม้ ถูกทำความสะอาดและจัดเก็บอย่างเหมาะสมภายหลังการใช้งาน 10102.01.03
10102.01 ปอก หั่น ตัดแต่ง ผักและผลไม้ 10102.014 ผักและผลไม้ถูกจัดเตรียมได้ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยอาหาร 10102.01.04
10102.02 หั่น ตัดแต่ง สับ บด ซอยเนื้อสัตว์และเครื่องใน 10102.021 อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สำหรับ หั่น ตัดแต่ง สับ บดซอยเนื้อสัตว์และเครื่องในถูกจัดเตรียมอย่างเหมาะสมกับชนิดและประเภทของเนื้อสัตว์และเครื่องใน 10102.02.01
10102.02 หั่น ตัดแต่ง สับ บด ซอยเนื้อสัตว์และเครื่องใน 10102.022 หั่น ตัดแต่ง สับ บดซอยเนื้อสัตว์และเครื่องในได้อย่างเหมาะสมกับชนิดของเนื้อสัตว์และเครื่องในและรูปแบบของรายการอาหาร 10102.02.02
10102.02 หั่น ตัดแต่ง สับ บด ซอยเนื้อสัตว์และเครื่องใน 10102.023 อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้สำหรับ หั่น ตัดแต่ง สับ บดซอยเนื้อสัตว์และเครื่องในถูกทำความสะอาดและจัดเก็บอย่างเหมะสมภายหลังการใช้งาน 10102.02.03
10102.02 หั่น ตัดแต่ง สับ บด ซอยเนื้อสัตว์และเครื่องใน 10102.024 เนื้อสัตว์และเครื่องในถูกหั่นตัดแต่ง สับ บด ซอยตามหลักความปลอดภัยอาหาร 10102.02.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ