หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ล้างทำความสะอาดวัตถุดิบ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-TCF-4-383ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ล้างทำความสะอาดวัตถุดิบ

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
10101.01 ล้างทำความสะอาด ผักและผลไม้ 10101.011 ผักและผลไม้ถูกคัดแยกส่วนที่เน่าเสียหรือไม่ต้องการได้อย่างเหมาะสมกับชนิดและประเภทของผักและผลไม้ 10101.01.01
10101.01 ล้างทำความสะอาด ผักและผลไม้ 10101.012 อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้สำหรับการล้าง ทำความสะอาด ผักและผลไม้ถูกจัดเตรียมอย่างถูกต้องและเหมาะสม 10101.01.02
10101.01 ล้างทำความสะอาด ผักและผลไม้ 10101.013 ผักและผลไม้ ถูกล้างได้อย่างสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนและสารพิษ 10101.01.03
10101.01 ล้างทำความสะอาด ผักและผลไม้ 10101.014 อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้สำหรับการล้าง ทำความสะอาด ผักและผลไม้ ทุกประเภทถูกล้างทำความสะอาดและจัดเก็บอย่างเหมาะสมภายหลังการใช้งาน 10101.01.04
10101.02 ล้าง ทำความสะอาด เนื้อสัตว์และเครื่องใน 10101.021 เนื้อสัตว์และเครื่องในถูกคัดแยกส่วนที่ไม่ต้องการใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมกับประเภทของเนื้อสัตว์และเครื่องใน 10101.02.01
10101.02 ล้าง ทำความสะอาด เนื้อสัตว์และเครื่องใน 10101.022 อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้สำหรับการล้าง ทำความสะอาด เนื้อสัตว์และเครื่องในถูกจัดเตรียมอย่างถูกต้องและเหมาะสม 10101.02.02
10101.02 ล้าง ทำความสะอาด เนื้อสัตว์และเครื่องใน 10101.023 เนื้อสัตว์และเครื่องในถูกล้างได้อย่างสะอาด ปราศจากสิ่งปนเปื้อน 10101.02.03
10101.02 ล้าง ทำความสะอาด เนื้อสัตว์และเครื่องใน 10101.024 อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้สำหรับการล้าง ทำความสะอาด เนื้อสัตว์และเครื่องใน ทุกประเภทถูกล้างทำความสะอาดและจัดเก็บอย่างเหมาะสมภายหลังการใช้งาน 10101.02.04
10101.03 ล้าง ทำความสะอาด ไข่ 10101.031 ไข่ ทุกประเภท ถูกกำจัดสิ่งแปลกปลอมก่อนการล้าง 10101.03.01
10101.03 ล้าง ทำความสะอาด ไข่ 10101.032 ไข่ทุกประเภทถูกล้างหรือเช็ดทำความสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อน 10101.03.02
10101.04 ทำความสะอาด ธัญพืช แป้ง ถั่วเมล็ดแห้ง และเครื่องเทศ 10101.041 ธัญพืช แป้ง ถั่วเมล็ดแห้ง และเครื่องเทศ ถูกคัดแยกสิ่งแปลกปลอมได้อย่างเหมาะสม 10101.04.01
10101.04 ทำความสะอาด ธัญพืช แป้ง ถั่วเมล็ดแห้ง และเครื่องเทศ 10101.042 ธัญพืช แป้ง ถั่วเมล็ดแห้งและเครื่องเทศ ถูกทำความสะอาด ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 10101.04.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ