หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ฝึกอบรมหน้างาน (on the job Training)

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AMP-ZZZ-4-050ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ฝึกอบรมหน้างาน (on the job Training)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชั้น 46. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้และทักษะในการเตรียมการสอนถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ผ่านการสอน รวมถึงประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
050511 เตรียมการสอน 1.1 เตรียมแผนการสอน 050511.01 84949
050511 เตรียมการสอน 1.2 เตรียมเนื้อหาและสื่อการสอน 050511.02 84950
050511 เตรียมการสอน 1.3 เตรียมแบบประเมินผลการสอน 050511.03 84951
050512 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และทัศนคติผ่านการสอน 1.1 สอนด้วยวิธีการตามหลักการสอนหน้างาน 050512.01 84952
050512 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และทัศนคติผ่านการสอน 1.2 ใช้สื่อประกอบการสอน 050512.02 84953
050512 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และทัศนคติผ่านการสอน 1.3 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ได้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ 050512.03 84954
050512 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และทัศนคติผ่านการสอน 1.4 ลำดับความรู้ ทักษะที่ถ่ายทอดจากง่ายไปยาก 050512.04 84955
050512 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และทัศนคติผ่านการสอน 1.5 ควบคุมบทเรียนให้เป็นไปตามแผนการสอน 050512.05 84956
050513 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม 1.1 ประเมินผลหลังการฝึกอบรม 050513.01 84957
050513 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม 1.2 ใช้เครื่องมือประเมินผล 050513.02 84958

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ทักษะเบื้องต้นในการสอนงานและถ่ายทอดการทํางาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สร้างความสนใจในการเรียน

2. ถ่ายทอดทักษะประกอบความรู้ที่จําเป็นในการทํางาน

3. ตรวจ ปรับ การเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม


4. ประเมินผลการเรียนรู้

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ทฤษฏีการเรียนรู้

2. วิธีการสอนหน้างานในรูปแบบต่างๆ

3. การเลือกใช่สื่อในการสอน

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก.) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    1. แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน

    2. แฟ้มสะสมผลงาน

    3. แบบบันทึกผลการจําลองสถานการณ์

(ข.) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     N/A

(ค.) คําแนะนําในการประเมิน

    เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก.) คําแนะนํา

    ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ผ่านการสอนแบบหน้างานได้อย่างถูกต้อง

(ข.) คําอธิบายรายละเอียด

    1. ต้องการทักษะความรู้เรื่องการเตรียมแผนการสอน การเตรียมเนื้อหาและสื่อการสอนรวมถึง
แบบประเมินการสอนตามที่กําหนดไว้ได้

    2. ต้องการทักษะความรู้เรื่องการสอนด้วยวิธีการตามหลักการสอนหน้างานการใช้สื่อ
ประกอบการสอน ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ได้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. จําลองสถาณการณ์เป็นการจําลองการสอนงานแบบสอนหน้างาน ( On the Job Training ) ตามโจทย์ที่กําหนดให้

2. แฟ้มสะสมผลงานเป็นข้อมูลและหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การสอนหน้างานที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น แผนการสอน สื่อการสอน ใบประเมินผลการฝึกอบรม ใบประเมินความ
พึงพอใจของการฝึกอบรม เป็นต้น ยินดีต้อนรับ