หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการปฏิบัติงานในกระบวนการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AMP-ZZZ-4-049ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมการปฏิบัติงานในกระบวนการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชั้น 46. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้และทักษะในการควบคุมผู้ปฏิบัติงานและรายงานผลการตรวจสอบรวมถึงแนะนําการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในกระบวนการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
050431 ควบคุมผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 1.1 ควบคุมการปรับตั้งเครื่องจักร 050431.01 84939
050431 ควบคุมผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 1.2 ควบคุมการทดลองประกอบด้วยเครื่องจักร 050431.02 84940
050431 ควบคุมผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 1.3 ควบคุมการปรับแต่งเครื่องจักร 050431.03 84941
050431 ควบคุมผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 1.4 ควบคุมการตรวจสอบชิ้นงานหลังการทดลองประกอบด้วยเครื่องจักร 050431.04 84942
050432 รายงานผลการตรวจสอบ 1.1 สรุปรายงานการประกอบ 050432.01 84943
050432 รายงานผลการตรวจสอบ 1.2 บอกจุดตรวจที่สำคัญในการประกอบ 050432.02 84944
050432 รายงานผลการตรวจสอบ 1.3 อธิบายวิธีการตรวจสอบจุดตรวจที่สำคัญในการประกอบ 050432.03 84945
050433 แนะนำการปฏิบัติในกระบวนการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 1.1 แนะนำวิธีการประกอบที่ถูกต้อง 050433.01 84946
050433 แนะนำการปฏิบัติในกระบวนการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 1.2 แนะนำวิธีการประกอบที่ปลอดภัย 050433.02 84947
050433 แนะนำการปฏิบัติในกระบวนการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 1.3 แนะนำข้อควรระวังในการประกอบ 050433.03 84948

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ความรู้และทักษะในด้านการใช้เครื่องจักรเพื่อการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการควบคุม
การทํางานของผู้ใต้บังคับบัญชา 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การควบคุมและแนะนําผู้ปฏิบัติงานภายใต้การดูแล ในแต่ละส่วนงานของกระบวนการประกอบ

2. ทักษะการควบคุมและแนะนําผู้ปฏิบัติงานภายใต้การดูแล ในการปรับตั้งเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบทั้งกระบวนการ

3. ทักษะการควบคุมและแนะนําผู้ปฏิบัติงานภายใต้การดูแล ในการตรวจสอบชิ้นงานหลังการ
ทดลองประกอบด้วยเครื่องจักร

4. การพูดโน้มน้าวและจูงใจในการแนะนําให้ผู้ปฏิบัติงานภายใต้การดูแลคํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางาน

5. ทักษะการบันทึกและการจัดทํารายงานเพื่อนําเสนอผลการตรวจสอ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. หลักการด้านการทํางานด้วยความปลอดภัย

2. ความรู้ด้านวิธีการประกอบและการเลือกใช้เครื่องมือ เครื่องจักรที่ถูกวิธี

3. ความรู้ด้านวิธีการประกอบด้วยเครื่องจักรในกระบวนการประกอบที่ปลอดภัย


4. หลักการของผลลัพธ์ที่ถูกต้องของการตรวจสอบการประกอบ

5. ความรู้ด้านจิตวิทยาในการดูแลและแนะนําผู้ปฏิบัติงานภายใต้การดูแล


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก.) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน

(ข.) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    N/A

(ค.) คําแนะนําในการประเมิน

   เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก.) คําแนะนํา

   1. ผู้เขารับการประเมินต้องสามารถควบคุมผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

   2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถให้คําแนะนําการปฏิบัติในกระบวนการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

(ข.) คําอธิบายรายละเอียด

   1. ต้องการทักษะความรู้เรื่องการบอกจุดตรวจที่สําคัญในการประกอบ

   2. ต้องการทักษะความรู้เรื่องวิธีการตรวจสอบจุดตรวจที่สําคัญในการประกอบ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบข้อเขียน


-แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ

- แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น


2. สาธิตการปฏิบัติงาน

- แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน ยินดีต้อนรับ