หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AMP-ZZZ-4-048ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชั้น 46. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
     มีความรู้และทักษะในการรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนและจัดทําแผนในการการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการประกอบ แบบรายวัน/รายเดือน/รายปี ซึ่งจะต้องวางแผนได้ทั้งระยะเวลาการผลิต กําลังคนและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
050231 รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการประกอบแบบรายวัน/รายเดือน/รายปี 1.1 ข้อมูลสถิติกำลังการผลิต 050231.01 84897
050231 รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการประกอบแบบรายวัน/รายเดือน/รายปี 1.2 ข้อมูลความสามารถในการทำงานของเครื่องจักร 050231.02 84898
050231 รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการประกอบแบบรายวัน/รายเดือน/รายปี 1.3 ข้อมูลยืนยันและคาดการณ์ Firmed / Forecast 050231.03 84899
050232 วางแผนการประกอบแบบรายวัน/รายเดือน/รายปี 1.1 วางแผนเครื่องจักร 050232.01 84900
050232 วางแผนการประกอบแบบรายวัน/รายเดือน/รายปี 1.2 วางแผนระยะเวลาในการผลิต 050232.02 84901
050232 วางแผนการประกอบแบบรายวัน/รายเดือน/รายปี 1.3 วางแผนกำลังคน 050232.03 84902
050232 วางแผนการประกอบแบบรายวัน/รายเดือน/รายปี 1.4 วางแผนวัตถุดิบ 050232.04 84903

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ทักษะและประสบการณ์ด้านการวางแผนงาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลที่จําเป็นในการวางแผน

2. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการรวบรวมข้อมูลและการวางแผน

3. ทักษะการวางแผนการประกอบแบบรายวัน/รายเดือน/รายปี


(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้ด้านข้อมูลสถิติกําลังการผลิต

2. ความรู้ด้านข้อมูลความสามารถในการทํางานของเครื่องจักร

3. ความรู้ด้านประเภท และปริมาณการใช้ของกําลังคนและวัตถุดิบ

4. หลักการด้านการคาดการณ์ Firmed / Forecast


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก.) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน

(ข.) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     N/A

(ค.) คําแนะนําในการประเมิน 

     เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก.) คําแนะนํา 

     ผู้เข้ารับการประเมินต้องวางแผนการประกอบแบบรายวัน/รายเดือน/รายปี ได้อย่างถูกต้อง

(ข.) คําอธิบายรายละเอียด

      1. ต้องการทักษะความรู้เรื่องการรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการประกอบแบบรายวัน/            รายเดือน/รายปี ตามที่กําหนดไว้ได้

     2. ต้องการทักษะความรู้เรื่องการวางแผนเครื่องจักร

     3. ต้องการทักษะความรู้เรื่องการวางแผนระยะเวลาในการผลิต, วางแผนกําลังคน, วางแผนวัตถุดิบ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบข้อเขียน

     - แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ

     - แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น 

2. สาธิตการปฏิบัติงาน

     - แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ