หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติและแก้ไขปัญหาในกระบวน การประกอบ

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AMP-ZZZ-4-047ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติและแก้ไขปัญหาในกระบวน การประกอบ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชั้น 46. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
     มีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต รวมไปถึงความผิดปกติของเครื่องจักร และสามารถแก้ไขปัญหาความผิดปกติที่เกิดจากกระบวนการผลิตและเครื่องจักรได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
050111 วิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการผลิต 1.1 วิเคราะห์ปัญหาจากการประกอบ Aperance 050111.01 84869
050111 วิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการผลิต 1.2 วิเคราะห์ปัญหาความถูกต้องของค่าอุปกรณ์ที่ประกอบAperance ( Position /Alignment,Solder Joints, Polarity, Missing etc.) 050111.02 84870
050112 วิเคราะห์ความผิดปกติของเครื่องจักร 1.1 วิเคราะห์หาสาเหตุความผิดปกติของเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบ 050112.01 84871
050112 วิเคราะห์ความผิดปกติของเครื่องจักร 1.2 วิเคราะห์หาสาเหตุความผิดปกติของเครื่องจักรที่ใช้ในการทดสอบ 050112.02 84872
050113 แก้ไขปัญหาความผิดปกติที่เกิดจากกระ บวนการผลิตและเครื่องจักร 1.1 บอกลำดับขั้นตอนการผลิต 050113.01 84873
050113 แก้ไขปัญหาความผิดปกติที่เกิดจากกระ บวนการผลิตและเครื่องจักร 1.2 รวบรวมข้อมูลของสาเหตุความผิดปกติ 050113.02 84874
050113 แก้ไขปัญหาความผิดปกติที่เกิดจากกระ บวนการผลิตและเครื่องจักร 1.3 ปรับปรุงกระบวนการผลิตตาม Line Layout 050113.03 84875
050113 แก้ไขปัญหาความผิดปกติที่เกิดจากกระ บวนการผลิตและเครื่องจักร 1.4 ทดสอบการทำงานหลังแก้ไข 050113.04 84876

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นในกระบวนการผลิตและเครื่องจักรในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลที่จําเป็นในการวิเคราะห์ข้อมูล

2. การวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาในกระบวนการผลิต

3. ทักษะการวิเคราะห์หาสาเหตุความผิดปกติของเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบ

4. ทักษะการวิเคราะห์หาสาเหตุความผิดปกติของเครื่องจักรที่ใช้ในการทดสอบ

5. ทักษะการปรับปรุงกระบวนการผลิตตาม Line Layout

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. หลักการลําดับขั้นตอนของระบบการประกอบและการผลิต

2. มีความรู้ด้านเครื่องจักรในกระบวนการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

3. ความรู้ด้านค่าความถูกต้องของอุปกรณ์การประกอบ Aperance

4. ความรู้ด้านค่าความถูกต้องของอุปกรณ์ที่ประกอบ (Position/Alignment,                           Solder Joints, Polarity, Missing etc.)

5. หลักการการทดสอบหลังการแก้ไข


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก.) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน

(ข.) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     N/A

(ค.) คําแนะนําในการประเมิน 

     เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

     (ก.) คําแนะนํา 

          ผู้เข้ารับการประเมินต้องวิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในกระบวนการผลิตได้อย่างถูกต้อง รวมถึงสามารถลําดับขั้นตอนของปัญหาที่เกิดขึ้นและสามารถนําเสนอแนวทางการปรับปรุงให้การผลิตมีประสิทธิภาพ

     (ข.) คําอธิบายรายละเอียด

          1. ต้องการทักษะความรู้หลักการ SPC วิเคราะห์เพื่อช่วยในการหาสาเหตุตามที่กําหนดไว้ได้

         2. ต้องการทักษะใช้หลักการ MSA (Measurmemt Analysis) วิเคราะห์เพื่อช่วยในการหาสาเหตุตามที่กําหนดไว้ได้


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบข้อเขียน

     - แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ

     - แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น 

2. สาธิตการปฏิบัติงาน

     - แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ