หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบชิ้นงานหลังการทดลองประกอบด้วยเครื่อง จักร

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AMP-ZZZ-3-046ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบชิ้นงานหลังการทดลองประกอบด้วยเครื่อง จักร

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

สาขาอาชีพการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชั้น 36. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
   มีความรู้และทักษะในการตรวจสอบชิ้นงานหลังการทดลองประกอบด้วยสายตาและตรวจสอบการประกอบด้วยเครื่องจักรและเครื่องมือสําหรับตรวจสอบหลังการทดลองประกอบ รวมถึงการบันทึกผลการตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สาขาอาชีพการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
050421 ตรวจสอบชิ้นงานหลังการทดลองประกอบ 1.1 ตรวจสอบรูปร่างComponents, Solder Joints, Position,Alignment, Bodymarking, Forming 050421.01 84931
050421 ตรวจสอบชิ้นงานหลังการทดลองประกอบ 1.2 ตรวจสอบขนาด (Dimension / Lay Out) 050421.02 84932
050421 ตรวจสอบชิ้นงานหลังการทดลองประกอบ 1.3 บันทึกผลการตรวจสอบ 050421.03 84933
050422 ตรวจสอบด้วยเครื่องหลังการทดลองประกอบ 1.1 ตรวจสอบการประกอบด้วย Solder Printed Thickness Inspection 050422.01 84934
050422 ตรวจสอบด้วยเครื่องหลังการทดลองประกอบ 1.2 ตรวจสอบการประกอบด้วย Automated OpticalInspection 050422.02 84935
050422 ตรวจสอบด้วยเครื่องหลังการทดลองประกอบ 1.3 ตรวจสอบการประกอบด้วย In CircuitTest 050422.03 84936
050422 ตรวจสอบด้วยเครื่องหลังการทดลองประกอบ 1.4 ตรวจสอบการประกอบด้วย Function Test 050422.04 84937
050422 ตรวจสอบด้วยเครื่องหลังการทดลองประกอบ 1.5 บันทึกผลการตรวจสอบ 050422.05 84938

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ความรู้เบื้องต้นในด้านการใช้เครื่องจักรเพื่อการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การตรวจสอบรูปร่างด้วย Visual Test หลังการประกอบด้วยเครื่องจักร

2. ทักษะการใช้เครื่องจักรและเครื่องมือวัดแบบ In Circuit Test สําหรับการประกอบด้วย
เครื่องจักร

3. การใช้เครื่องจักรและเครื่องมือวัดแบบ Function Test สําหรับการประกอบด้วยเครื่องจักร

4. การบันทึกผลการตรวจสอบลงในแบบฟอร์มการบันทึก

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. หลักการและขั้นตอนการประกอบและกระบวนการทั้งหมดในการตรวจสอบด้วยสายตาและเครื่องจักร

2. ความรู้ด้านรูปร่าง Components, Solder Joints, Position, Alignment, Body marking,
Forming

3. หลักการและความรู้ด้านขนาด (Dimension / Lay Out)

4. หลักการและความรู้ด้านขนาด Solder Printed Thickness


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก.) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    1. แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน


(ข.) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    N/A

(ค.) คําแนะนําในการประเมิน

    เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก.) คําแนะนํา


ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุการเชื่อมต่อการบัดกรีตามพื้นผิวที่เชื่อมต่อบนแผ่น PCB ด้วย
เครื่องจักรได้อย่างถูกต้อง

(ข.) คําอธิบายรายละเอียด

1. ต้องการทักษะความรู้เรื่องตรวจสอบการประกอบด้วย Solder Printed Thickness
Inspection ตามที่กําหนดไว้ได้

2. ต้องการทักษะความรู้เรื่องตรวจสอบการประกอบด้วย Automated Optical Inspection
ตามที่กําหนดไว้ได้

3. ต้องการทักษะความรู้เรื่องตรวจสอบการประกอบด้วย In Circuit Test และ Function Test
ตามที่กําหนดไว้ได้


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบข้อเขียน

- แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ

- แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น และ/หรือ

2. สาธิตการปฏิบัติงาน

- แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์การปฏิบัติงาน ยินดีต้อนรับ