หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปรับแต่งและบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AMP-ZZZ-3-045ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปรับแต่งและบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพประกอบอุปกรณอิเล็กทรอนิกส์ชั้น 36. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
   มีความรู้และทักษะในการทดลองการประกอบและปรับแต่งการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครื่องจักร โดยหลังจากทําการปรับตั้งเครื่องจักรเพื่อการประกอบแล้วจะต้องสามารถทดลองการประกอบได้ จริงตามการปรับตั้งที่ได้ดําเนินการไว้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
050321 ทดลองการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครื่องจักร 1.1 ทดลองประกอบ PCB ด้วยเครื่องจักร 050321.01 84911
050321 ทดลองการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครื่องจักร 1.2 ทดลองประกอบ Chassis 050321.02 84912
050322 ปรับแต่งและบำรุงรักษาเครื่องจักร 1.1 ปรับแต่งและบำรุงรักษา Glue Dispenser Machine 050322.01 84913
050322 ปรับแต่งและบำรุงรักษาเครื่องจักร 1.2 ปรับแต่งและบำรุงรักษา Solder PrinterMachine 050322.02 84914
050322 ปรับแต่งและบำรุงรักษาเครื่องจักร 1.3 ปรับแต่งและบำรุงรักษา Chip / IC Mounter 050322.03 84915
050322 ปรับแต่งและบำรุงรักษาเครื่องจักร 1.4 ปรับแต่งและบำรุงรักษา Reflow Oven 050322.04 84916
050322 ปรับแต่งและบำรุงรักษาเครื่องจักร 1.5 ปรับแต่งและบำรุงรักษา Axial Insertionmachine 050322.05 84917
050322 ปรับแต่งและบำรุงรักษาเครื่องจักร 1.6 ปรับแต่งและบำรุงรักษา Radial InsertionMachine 050322.06 84918

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ความรู้เบื้องต้นในด้านการใช้เครื่องจักรเพื่อการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การใช้เครื่องจักรในการทดลองการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

2. การปรับแต่งเครื่องจักร(Glue Dispenser Machine ,Solder Printer Machine ,Chip / IC
Mounter ,Reflow Oven , Axial Insertion machine , Radial Insertion Machine ) ในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

3. ทักษะการบํารุงรักษาเครื่องจักร (Glue Dispenser Machine ,Solder Printer Machine
,Chip / IC Mounter ,Reflow Oven , Axial Insertion machine , Radial Insertion
Machine ) ในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. หลักการด้านการปรับแต่งและใช้งานเครื่องจักรเพื่อการประกอบ

2. ความรู้ด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบด้วยเครื่องจักร Electronics devices
(Resistor, Condenser,Varistor, Switch, Transformer, Relay )

3. หลักการของกระบวนการทํางานของเครื่องจักรและการบํารุงรักษาเครื่องจักร


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก.) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน

(ข.) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     N/A

(ค.) คําแนะนําในการประเมิน

    เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก.) คําแนะนํา

    ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุการใช้งานและปรับแต่งการประกอบด้วยเครื่องจักร ลงยัง Printed
Circuit Board แบบ SMT ด้วยเครื่องจักร รวมถึงการบํารุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบได้อย่างถูกต้อง

(ข.) คําอธิบายรายละเอียด

     ต้องการทักษะความรู้ Electronics devices (Resistor, Condenser, Varistor, Switch,
Transformer, Relay) เพื่อการประกอบลงยัง Printed Circuit Board แบบ SMT ด้วยเครื่องจักรตามแบบการประกอบได้ 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบข้อเขียน

- แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ

- แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น


2. สาธิตการปฏิบัติงาน

- แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน ยินดีต้อนรับ